ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Můžeme určit datum konce světa a příchodu Ježíše Krista?

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

492_may-21-judgment-day-protest.jpg

Můžeme určit datum konce světa a příchodu Ježíše Krista?

Vloženo: 09.10.2011
Zhlédnuto: 261798x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk
489_may-21-2011-doomsday-or-judgement-day.jpg490_may-21-2011-judgment-day.jpg491_may-21-2011-judgment-day-family-radio.jpg492_may-21-judgment-day-protest.jpg493_judgmant_day_21_may_2011.jpg

V poslední době stále stoupá počet lidí, kteří si uvědomují, že příchod našeho Vykupitele Ježíše Krista se velmi přiblížil. Lidé přemýšlejí, studují proroctví a snaží se rozeznat různá znamení, ať biblická či nebiblická.

Na Olivetské hoře Kristus vyprávěl o svém druhém příchodu. Upozornil na zvláštní znamení, která budou předcházet jeho příchodu. Přikázal svým učedníkům, aby bděli a připravili se. Pak ukázal, co znamená čekat na jeho příchod. Čas je třeba naplnit pilnou prací, nikoli čekáním v nečinnosti. Také ale zdůraznil to, že Jeho příchod bude pro nepřipravené lidi  nečekaný, a že den ani hodinu Jeho příchodu nemůžeme dopředu určit.

Matouš 25,13 - „Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“

Matouš 24,36 - Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.

Matouš 24,42-44 - Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.

Matouš 24,33-34 - Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích! Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.

Proč tedy tolik lidí stále nevnímá tato důrazná Ježíšova slova a propočítávají přesné datum konce světa?  Můžeme podle naplňujících se znamení poznat, že čas příchodu se přiblížil. Můžeme pouze tušit, že se přiblížil natolik, že jak je psáno, nepomine tato generace. Přesný čas ale znát nikdo nebude! Určování přesného data vede pouze k zmalomyslnění a falešným nadějím. Odvádí také od důležité přípravy na opravdový příchod Ježíše Krista. A přípravou je - žít každý den s Kristem a činit opravdové pokání. Také je důležité studium prorockých knih v Bibli, abychom nebyli svedeni.  Ježíš Kristus řekl „čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ a Jan   v prorocké knize Zjevení píše:

Zjevení Jana 22,7 - „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“

Nenechte se proto oklamat. Kdyby jste slyšeli, že Kristus přijde v určité datum, musíte vědět, že je  to v rozporu s Biblí – Jeho slovem. Satan, který chce Kristův příchod napodobit a zmást lidstvo bude uvádět data svého příchodu a lidé budou nadšení, ale oklamaní. Víte, co mu dosud brání? Smí se totiž objevit až v daný čas.  Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.

Několik příkladů určování dat konce světa:

- 21. říjen 2011 má Bůh podle Campinga okamžitě zabít tři procenta lidí, tedy asi 200 milionů osob. Camping tvrdí, že bible ukrývá skrytý kalendář, z něhož vypočítal přesné datum soudného dne. Jeden nepovedený pokus určení soudného dne, již Camping tento rok měl a to 21. května 2011. Na fotkách se můžete podívat, jaký blázinec tuto akci doprovázel.

- 21.12.2012 -Tenhle konec nám předpověděli Mayové. Svět, jak ho známe, podle nich přestane existovat tři dny před Štědrým dnem. Úderem půlnoci jejich kalendář přeskočí poprvé za pět tisíc let zpátky na nulu.

- Američan Ronald Weinland, který o sobě tvrdí, že jej Bůh jmenoval svým prorokem, předpovídá, že svět skončí příští rok touhle dobou dne 27. května 2012.

- Nedaleko osady Nikolskoje ve středním Rusku se zazdily pod zemí tři desítky členů nové náboženské sekty. Chtějí tu setrvat přinejmenším do příštího května, kdy očekávají konec světa.  www.idnes.cz

- Takzvaný Maitréja Kristus již prý přes 30 let působí, zatím světem nepoznán, ve fyzickém těle zde na Zemi. Zprávy o jeho příchodu podává pan Creme, britský esoterik a umělec. Ale takzvaný Kristus není v kontaktu pouze s ním, zjevil se již mnoha lidem, aby jim pomohl, dodal naději, odvahu a povzbuzení v těžkých chvílích, nebo aby potvrdil a posílil jejich víru. Takové případy se dějí všude po světě, i v České republice. V současné době  ve světě intenzivně šíří naději a pocit očekávání, který, pokud jej lidstvo dostatečně přijme, umožní Kristu veřejně vystoupit a začít zjevnou část Jeho poslání. Tento významný den, očekávaný jako Den Deklarace, se rychle blíží, a proto je důležité, aby na něj bylo připraveno co nejvíce lidí. Jeho úkolem je ukázat lidstvu cestu ze současné neuspokojivé situace a nastolit věk Vodnáře – tzv. Zlatý věk.

Tyto verše jasně varují, před tímto bezbožníkem, který se vydává za Boha a v určený přesný čas chce veřejně vystoupit a svést lidstvo od Bible a od Jediného pravého Boha.

2. Tesalonickým 2,1-7 - A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.

Několik citátů E.G.Whiteové:

Jak se přibližuje druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista, jsou uváděny v pohyb satanské síly zdola. Satan se bude zjevovat nejen jako lidská bytost, ale bude se vydávat za Ježíše Krista. A svět, který zavrhl pravdu, jej přijme jako Pána pánů a Krále králů. (5BC 1105,1106)

Jako vrcholný čin ve velkém dramatu klamu se bude sám satan vydávat za Krista. Církev dlouho tvrdí, že vzhlíží k Spasitelovu příchodu jako k vyvrcholení svých nadějí. Arcipodvodník nyní způsobí, že se bude zdát, že přišel Kristus. V různých částech země se sám satan objeví mezi lidmi jako majestátná bytost oslňující nádhery, podobající se popisu Syna Božího, jak jej líčí Jan ve Zjevení. Zjevení 1,13-15.

Sláva, která ho obklopuje, se nedá překonat ničím, co dosud spatřilo oko smrtelníka. Vzduchem se nese vítězoslavné volání: „Kristus přišel! Kristus přišel!“ Lidé před ním padají na tvář v hluboké úctě, zatímco on pozvedává své ruce a vyslovuje nad nimi požehnání, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas je jemný a podmanivý a přitom melodický. Laskavým, soucitným tónem přednáší některé z oněch vznešených nebeských pravd, které pronášel Spasitel.

Uzdravuje nemoci lidí a pak, ve své předstírané povaze Kristově, tvrdí, že změnil Sobotu na neděli, a přikazuje všem, aby světili den, který požehnal. Prohlašuje, že ti, kdož budou dále setrvávat ve svěcení sedmého dne, se rouhají jeho jménu tím, že odmítají uposlechnout jeho anděly, kteří k nim byli posláni se světlem a pravdou. Je to silný, téměř neodolatelný klam. Jako Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Velikým, budou zástupy lidí, od nejmenšího po největšího, dbát těchto čárů říkajíce: Toto „ jest Boží moc veliká.“ (Skutky 8,10)

Lid Boží však nebude sveden. Učení tohoto falešného krista nejsou v souladu s Písmem svatým.“ (GC 623-625)

Učedníci se tehdy ptali: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?" Pán Ježíš jim představil znamení a řekl:

Matouš 24,3.33 - "Až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi."

I když nikdo nezná den a hodinu Kristova příchodu, Pán nás poučuje a vyzývá, abychom poznali, kdy se určená doba blíží. Bible nás dále učí, že nebrat vážně Kristovo upozornění a odmítat nebo ignorovat, že se blíží doba jeho příchodu, by pro nás bylo stejně tragické, jako bylo tragické pro současníky Noeho, že nevěděli, kdy nastane potopa.

Podobenství, které srovnává věrného a nevěrného služebníka, uvádí, jak dopadne ten, který si v srdci říká: "Můj pán dlouho nejde." Ukazuje, jak bude Ježíš Kristus posuzovat a odměňovat ty, kdo jsou bdělí a hlásají jeho příchod, i ty, kdo jej popírají. "Bděte tedy!" řekl. "Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí." (Matouš 24,42.46) "Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu." (Zjevení 3,3)

Apoštol Pavel mluví o lidech, pro které příchod Pána Ježíše nastane neočekávaně. "Den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „je pokoj, nic nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba... a neuniknou." Pro ty, kdo berou Kristovo varování vážně, dodává: "Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě." (1.Tesalonickým 5,2-5) Ukazovali, že Písmo neomlouvá lidskou nevědomost, že příchod Pána Ježíše je blízko.

Ježíš Kristus s neskutečnou trpělivostí čeká, až vy i já budeme připraveni. Až konečně pochopíme, co to znamená žít s Kristem každý den, mít znovuzrozené srdce, mít svatý zákon ve svém srdci. Andělé stále ještě zadržují příval čtyř větrů, příval zla, které zachvátí naší zemi v ještě větší míře a jehož hrůzy vyústí v příchod našeho Vykupitele. Ježíš čeká i na tebe! Nepromarni zbývající drahocenný čas!

2. Petr 3,9 - Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Ezechiel 33,11 -  Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“

Připravte se, protože naplňující se znamení říkají, že času je málo!


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Maitréja - napodobení příchodu Ježíše Krista

67_maitreya.jpg Satan, se již snaží napodobit a bude stále intenzivněji napodobovat příchod Ježíše Krista. Ježíš Kristus přesně řekl detaily svého druhého příchodu a několikrát varoval, že se nepřítel bude snažit mnohokrát příchod napodobit ...
Vloženo: 12.08.2010
Zhlédnuto: 216922x

Video - Čas je blízko - Steve Wohlberg a Tim Saxton

687_video_znameni_casu.jpg Naplňují se znamení času? Je druhý příchod Ježíše Krista tak moc blízko? Na tyto otázky Vám odpoví Steve Wohlberg a Tim Saxton ve videu Čas je blízko. ...
Vloženo: 09.07.2015
Zhlédnuto: 21185x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 10318x

Hladomor ve světě

158_hladomor_ve_svete.jpg OSN: Počet hladových na světě přesáhl miliardu, i kvůli ekonomické krizi Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 363300x

Příprava na dobu konce

514_egw-country_living.jpg „Až přijde doba zkoušek, ukáže se, kdo se v životě řídí Božím slovem. V létě není rozdíl mezi stále zelenými a ostatními stromy tak zřejmý. Když však nastanou zimní bouře, zůstanou ...
Vloženo: 23.11.2011
Zhlédnuto: 204161x

ZnameniCasu.cz - Můžeme určit datum konce světa a příchodu Ježíše Krista?