ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Haleluja Ježíš Kristus přichází jako Král králů a Pán pánů!

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

562_jezis_prichazi_jako_kral_kralu.jpg

Haleluja Ježíš Kristus přichází jako Král králů a Pán pánů!

Vloženo: 14.06.2012
Zhlédnuto: 14598x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

A jak to bude vypadat? Mnoho lidí dnes čeká Mesiáše, čeká vysvobození ale jsme opravdu pevně zakotveni v Božím slově? Dokážeme rozeznat padělek? Známe Bibli natolik, abychom dokázali stát sami za sebe v den druhého příchodu a nespoléhat jen na naše pastýře?   - Použity výňatky z knihy Velký spor věků

Jak bude vypadat napodobení Kristova příchodu?

2Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

K nejúspěšnějším trikům největšího podvodníka patří klamné učení a falešné zázraky spiritismu. Přestrojen za anděla světla roztahuje satan své sítě tam, kde to lidé nejméně očekávají. Budou-li však s modlitbou studovat Boží knihu, aby jí porozuměli, nebudou ponecháni v nevědomosti, aby přijali falešné učení. Odmítnou-li však pravdu, stanou se obětí klamu.

Jak se přibližuje druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista, jsou uváděny v pohyb satanské síly zdola. Satan se bude zjevovat nejen jako lidská bytost, ale bude se vydávat za Ježíše Krista. A svět, který zavrhl pravdu, jej přijme jako Pána pánů a Krále králů.

Jako vrcholný čin ve velkém dramatu klamu se bude sám satan vydávat za Krista. Církev dlouho tvrdí, že vzhlíží k Spasitelovu příchodu jako k vyvrcholení svých nadějí. Arcipodvodník nyní způsobí, že se bude zdát, že přišel Kristus. V různých částech země se sám satan objeví mezi lidmi jako majestátná bytost oslňující nádhery, podobající se popisu Syna Božího, jak jej líčí Jan ve Zjevení. (Zjevení 1,13-15).

Sláva, která ho obklopuje, se nedá překonat ničím, co dosud spatřilo oko smrtelníka. Vzduchem se nese vítězoslavné volání: „Kristus přišel! Kristus přišel!“ Lidé před ním padají na tvář v hluboké úctě, zatímco on pozvedává své ruce a vyslovuje nad nimi požehnání, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas je jemný a podmanivý a přitom melodický. Laskavým, soucitným tónem přednáší některé z oněch vznešených nebeských pravd, které pronášel Spasitel.

Uzdravuje nemoci lidí a pak, ve své předstírané povaze Kristově, tvrdí, že změnil Sobotu na neděli, a přikazuje všem, aby světili den, který požehnal. Prohlašuje, že ti, kdož budou dále setrvávat ve svěcení sedmého dne, se rouhají jeho jménu tím, že odmítají uposlechnout jeho anděly, kteří k nim byli posláni se světlem a pravdou. Je to silný, téměř neodolatelný klam. Jako Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Velikým, budou zástupy lidí, od nejmenšího po největšího, dbát těchto čárů říkajíce: Toto „ jest Boží moc veliká.“ (Skut 8,10)

Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek pravdy. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kteří Bohu slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.

Lid Boží však nebude sveden. Učení tohoto falešného krista nejsou v souladu s Písmem svatým.“

Jak bude vypadat vysvobození Božího lidu?

Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: "Pohleďte!" Když vzhlédnou k nebi, uvidí duhu zaslíbení. Černé, zlověstné mraky zastírající oblohu se rozdělí a Boží lid se bude upřeně dívat do nebe jako kdysi Štěpán, Uvidí Boží slávu a Syna člověka sedícího na Božím trůnu. Na jeho těle postřehnou známky jeho pokoření a stejně jako andělé uslyší prosbu určenou Otci: "Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já." (J 17,24) Znovu zazní lahodný a vítězoslavný hlas: "Přicházejí! Přicházejí! Svatí, nevinní a neposkvrnění. Zachovali mé slovo a vytrvali, proto budou žít mezi anděly." Z bledých a třesoucích se rtů lidí, kteří se pevně drželi své víry, zazní vítězoslavné zvolání.

Uprostřed noci Bůh projeví svou moc a vysvobodí svůj lid. Objeví se slunce a rozzáří se v plné síle. V rychlém sledu se budou ukazovat znamení a divy. Bezbožní budou hledět s hrůzou a zděšením na to, co se bude dít, zatímco spravedliví lidé budou sledovat se slavnostní radostí znamení svého vysvobození. Bude se zdát, jako by se celá příroda vyšinula ze svého řádu. Voda přestane téct. Těžká temná mračna budou stoupat vzhůru a narážet na sebe. Uprostřed rozbouřeného nebe se objeví jedno místo nepopsatelného jasu. Z něho zazní silný Boží hlas a prohlásí: "Stalo se!" (Zj 16,17)

Tento hlas otřese nebem i zemí. Nastane "hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi," tak silné to bude zemětřesení (Zj 16,17.18). Bude to vypadat, jako by se obloha otvírala a zavírala a jako kdyby jí probleskovala sláva od Božího trůnu. Hory se budou třást jako třtina ve větru a rozervané skály budou padat na všechny strany. Bude znít burácení, jako kdyby přicházela bouře. Moře se bude bouřlivě vzdouvat. Bude znít jekot uragánu jako hlas démonů při ničení. Celá země se bude kymácet a vzdouvat jako mořské vlny. Její povrch bude pukat. Bude to vypadat, jako by se hroutily její základy. Celá horstva se budou propadat do země. Obydlené ostrovy zmizí. Přístavy, které se bezbožností podobaly Sodomě, pohltí rozběsněné moře. "Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu." Veliké kroupy, těžké "jako cent", vykonají dílo zkázy (Zj 16,19.21). Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se zhroutí před jejich očima. Zdi vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl vězněn pro svou víru, bude vysvobozen.

Vzkříšení těch, kteří ho probodli a některých věrných, aby uviděli Ježíše přicházet

Hroby se otevřou a "mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze" (Da 12,2). Všichni, kdo zemřeli s vírou v poselství třetího anděla, vyjdou z hrobu oslaveni, aby slyšeli Boží smlouvu pokoje spolu s těmi, kdo zachovávali Boží zákon. Také "ti, kdo ho probodli" (Zj 1,7), kdo se vysmívali smrtelnému zápasu Ježíše Krista a zesměšňovali jej, i nejzarputilejší odpůrci jeho pravdy a jeho lidu budou vzkříšeni, aby ho spatřili v jeho slávě a aby uviděli, jakou odplatu dostanou věrní a poslušní.

Oblohu budou stále pokrývat husté mraky, občas však prorazí mračnou clonu slunce podobné trestajícímu oku Hospodina. Z nebe budou vyšlehovat oslnivé blesky a celá země bude v jednom ohni. Dunění hromu budou přehlušovat ještě tajemné a hrůzu nahánějící hlasy, které budou ohlašovat úděl bezbožných lidí. Všichni nebudou rozumět pronášeným slovům, dobře jim však porozumí falešní učitelé. Před krátkou chvílí byli tak bezstarostní, pyšní, projevovali tolik odporu a horlivosti v krutém pronásledování lidí, kteří zachovávali Boží přikázání, a teď jsou úplně ohromeni a třesou se strachy. Jejich nářek bude přehlušovat běsnění živlů. Padlí andělé uznají Kristovo božství a budou se třást před jeho mocí. Lidé budou žádat o milost a padat na zem v nevýslovné hrůze.

Když starozákonní proroci ve vidění sledovali den Božího soudu, volali: "Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba." (Iz 13,6) "Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností! Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší - to bude sníženo." "V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl. Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach." (Iz 2,10-12.20.21)

Průrvou v oblacích proniká záře hvězdy, jejíž jasnost roste ve tmě čtyřnásobně. Pro věrné je to svědectví o naději a radosti, pro přestupníky Božího zákona o přísnosti a hněvu. Lidé, kteří obětovali pro Ježíše Krista všechno, budou nyní v bezpečí, jako by byli schováni v úkrytu Božího paláce. Prošli zkouškou a před světem i před lidmi, kteří odmítli pravdu, dosvědčili svou věrnost Spasiteli, který za ně zemřel. Lidé, kteří zůstali věrní i tváří v tvář smrti, prožijí podivuhodnou změnu. Najednou budou vysvobozeni z hrozné krutovlády lidí podobných démonům. Jejich tváře, před chvílí bledé, úzkostné a vyhublé, budou nyní zářit úžasem, vírou a láskou. Z jejich úst zazní vítězoslavný chvalozpěv: "Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!" (Ž 46,1-3)

Bůh ukáže kamenné desky zákona podle kterých bude soudit

Zatímco bude k nebi znít projev jejich důvěry, mraky ustoupí a objeví se hvězdné nebe, nevýslovně zářící v porovnání s černou a zlobnou oblohou po obou stranách. Z otevřených bran bude zářit sláva nebeského města. Pak se na obloze ukáže ruka držící dvě kamenné desky složené na sobě. Prorok prohlásil: "Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem." (Ž 50,6) Svatý zákon, projev Boží spravedlnosti, byl vyhlášen ze Sinaje jako pravidlo života za hromů a v ohni, nyní je lidem představen jako měřítko soudu. Ruka desky otevře a lidé na nich uvidí přikázání Desatera, zaznamenaná jakoby ohnivým perem. Slova budou tak zřetelná, že je bude moci přečíst každý. Paměť se oživí, temno pověr a falešných nauk bude z myslí lidí odstraněno a všichni obyvatelé světa uvidí deset krátkých, výstižných a pádných Božích výroků.

Není možné popsat, jakou hrůzu a zoufalství budou prožívat lidé, kteří pošlapávali Boží požadavky. Pán jim dal svůj zákon, mohli jím posuzovat své povahy a poznat své nedostatky, když ještě měli příležitost k pokání a nápravě. Chtěli však získat přízeň světa, proto nerespektovali požadavky zákona a učili druhé jak je přestupovat. Snažili se přimět Boží lid, aby zneuctíval Boží sobotu. Nyní budou odsouzeni zákonem, kterým pohrdali. Naprosto jasně pochopí, že se nemají na co vymlouvat. Vybrali si, komu chtějí sloužit a koho uctívat. "Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce." (Mal 3,18)

Z nebe zazní Boží hlas, oznamující den a hodinu druhého příchodu Ježíše Krista a vyhlašující Božímu lidu věčnou smlouvu. Jeho slova se budou po zemi rozléhat jako dunění nejsilnějšího hromu. Boží lid bude stát a naslouchat s očima upřenýma vzhůru. Jejich tváře bude osvěcovat Boží sláva a budou zářit podobně, jako zářila tvář Mojžíše, když sestoupil ze Sinaje. Bezbožní lidé se na ně nebudou moci dívat. A když Bůh vysloví požehnání nad lidmi, kteří jej ctili tím, že zachovávali jeho svatou sobotu, ozve se mohutné vítězoslavné zvolání.

Ježíš se konečně zjeví na oblacích

Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček velikosti asi poloviny mužské dlaně. Bude to oblak, který obklopuje Spasitele a z dálky se jeví jako zahalený ve tmě. Boží lid bude vědět, že je to znamení Syna člověka.

V uctivém tichu budou lidé sledovat, jak se přibližuje k zemi, jak je stále světlejší a nádhernější, až z něj bude velký bílý oblak, jehož základem je sláva podobná stravujícímu ohni, nad nímž se klene duha úmluvy. Pán Ježíš přijde jako mocný dobyvatel. Už ne jako "Muž bolesti", aby pil trpký pohár hanby a utrpení, ale jako vítěz na nebi i na zemi, aby soudil živé a mrtvé. "Ten, který má jméno Věrný a Pravý, ... soudí a bojuje spravedlivě." A "nebeská vojska" (Zj 19, 11.14) ho následují. S nebesky krásnými chvalozpěvy ho na jeho cestě bude doprovázet nespočetný zástup andělů. Bude se zdát, že celá obloha je plná zářících postav, "deseti tisíci desetitisíců a tisíci tisíců". Lidský jazyk nedokáže tento obraz popsat, mysl smrtelníka není schopna vnímat takovou nádheru. "Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalozpěvů. Září jako světlo." (Abk 3,3.4) Když se živý oblak přiblíží, všichni lidé uvidí Pána života. Jeho svatou hlavu nebude trýznit trnová koruna, jeho čelo bude zdobit diadém slávy. Jeho tvář bude zářit oslňujícím jasem poledního slunce. "Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů." (Zj 19,16)

V jeho přítomnosti jsou "všechny tváře sinalé". Na ty, kdo odmítli Boží milost, padne hrůza věčného zoufalství. "Ztratili odvahu, kolena se třesou..., tváře všech zbledly." (Jr 30,6; Na 2,11) Spravedliví budou s chvěním volat: "Kdo obstojí?" Andělé přestanou zpívat a nastane chvíle posvátného ticha. Pak zazní hlas Pána Ježíše: "Má milost vám stačí." Tváře spravedlivých se rozjasní a jejich srdce naplní radost. Andělé se budou ještě více přibližovat k zemi a začnou znovu zpívat.

Král králů bude sestupovat na oblaku, zahalen v plameny ohně. Nebe se svine jako svitek, země se bude před ním třást, všechny hory a ostrovy se budou pohybovat. "Přichází Bůh a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho. Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem." (Ž 50,3.4)

"Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: 'Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!' Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?" (Zj 6,15-17)

Budou mezi nimi lidé, kteří se posmívali Ježíši Kristu v jeho ponížení. S neodolatelnou mocí k nim znovu promluví slova, která trpící Spasitel pronesl, když ho velekněz podrobil přísaze: "Uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými." (Mt 24,64) Nyní ho vidí v jeho slávě a uvidí ho sedět po Boží pravici.

Lidé, kteří se vysmívali jeho tvrzení, že je Boží Syn, nyní úplně oněmí. Bude tu stát nadutý Herodes, který se posmíval královskému titulu Ježíše Krista a přikázal posmívajícím se vojákům, aby ho korunovali za krále. Budou tu stát vojáci, kteří ho bezbožnýma rukama oblékli do rudého pláště, vložili mu na hlavu trnovou korunu, do ruky mu dali třtinu jako žezlo a s rouháním se mu klaněli. Muži, kteří týrali Pána života a plivali po něm, se nyní budou odvracet od jeho pronikavého pohledu a budou se snažit utéct z jeho přítomnosti. Lidé, kteří zabíjeli hřeby do jeho rukou a nohou, voják, který probodl jeho bok, budou nyní hledět na jeho jizvy s hrůzou a výčitkami.

Se strašnou přesností si budou kněží a představitelé lidu vzpomínat na to, co se odehrálo na Golgotě. S hrůzou a děsem si vzpomenou, jak se ďábelsky radovali, potřásali hlavami a volali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj!" (Mt 27,42.43)V životě všech lidí, kteří odmítají pravdu, přicházejí chvíle, kdy se probouzí jejich svědomí, kdy se jim v paměti vybaví trapné vzpomínky na pokrytectví a v srdci cítí chvilkovou lítost.

Ježíš Kristus vzkřísí mrtvé věřící

Zatímco se země bude otřásat, blesky šlehat oblohou a dunět hrom, hlas Božího Syna zavolá mrtvé věřící. Boží Syn pohlédne na hroby spravedlivých, pozvedne ruce k nebi a zvolá: "Probuďte se, probuďte se, probuďte se, vy kdo spíte v prachu, a vstaňte!" Mrtví na celé zeměkouli uslyší jeho hlas a ožijí. Celá země zaduní krokem neobyčejně velkého zástupu ze všech národů, ras, kmenů a jazyků. Vyjdou z vězení smrti oděni nesmrtelnou slávou a zvolají: "Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?" (1 K 15,55) Živí a vzkříšení vykoupení spojí své hlasy v dlouhém, radostném, vítězném volání.

Všichni vyjdou ze svých hrobů tak velcí, jak velcí do nich byli uloženi. Mezi vzkříšenými bude mohutný a vznešený Adam, jen o málo menší než Boží Syn. Výrazně se bude lišit od lidí pozdějších generací, z toho bude patrné, jak velice lidstvo degenerovalo. Všichni však vstanou se svěžestí a silou věčného mládí. Na počátku byl člověk stvořen k Božímu obrazu, a to nejen povahou, ale i postavou a rysy. Hřích znetvořil a téměř vymazal Boží obraz v člověku. Ježíš Kristus však přišel, aby ztracené obnovil. Přetvoří naše hříchem zasažená těla a přetvoří je podle své oslavené podoby. Naše smrtelná, pomíjitelná těla, zbavená půvabu a zasažená hříchem, se znovu stanou dokonalými, krásnými a nesmrtelnými. Všechny nedostatky a vady zůstanou v hrobě. Vykoupení budou mít opět přístup ke stromu života z dávno ztraceného ráje a "porostou" (Mal 4,2 - Kral.) tak, že dosáhnou plné postavy lidského rodu v jeho původní podobě. Poslední důsledky hříchu budou odstraněny a Kristovi věrní se ukážou "v kráse Hospodina, našeho Boha", jejich tělo, duch i duše budou dokonalým obrazem našeho Pána. Jak podivuhodné je vykoupení. Jak dlouho o něm lidé mluvili, jak dlouho v ně věřili, jak nadšeně, s jakými nadějemi o něm přemýšleli, a přesto je nikdy plně nepochopili.

Věřící půjdou na oblacích vstříc Pánu

Žijící spravedliví budou proměněni "naráz, v okamžiku". (1 K 15,52) Až zazní Boží hlas, budou oslaveni. Stanou se nesmrtelní a spolu se vzkříšenými vykoupenými budou "uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu" (1 Te 4,17). Andělé "shromáždí vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe" (Mk 13,27). Andělé přinesou malé děti jejich matkám. Přátelé, které smrt dávno rozdělila, se znovu setkají, aby se už nikdy neodloučili, a s radostným zpěvem budou společně vystupovat do Božího města.

Na každé straně oblakového vozu budou křídla a pod nimi živá kola. Když bude vůz stoupat vzhůru, kola budou volat: "Svatý" a křídla, když se budou pohybovat, budou volat: "Svatý" a průvod andělů bude volat: "Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh Všemohoucí". Také vykoupení budou volat "Haleluja", když se bude vůz pohybovat směrem k Novému Jeruzalému.

Před vstupem do Božího města předá Spasitel svým následovníkům symboly vítězství a oblékne jim královský oděv. Zářící řady se seřadí do otevřeného čtverce kolem svého Krále, jeho postava bude majestátně vévodit nad vykoupenými i anděly a z jeho tváře bude vyzařovat na všechny nezměrná láska. Nespočetné zástupy vykoupených se budou na něho dívat, každé oko bude hledět na slávu Spasitele, jehož "vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem" (Iz 52,14). Pán vloží vlastní rukou korunu slávy na hlavu každého vítěze. Pro každého bude připravena koruna. Bude na ní napsáno jeho "nové jméno" (Zj 2,17) a nápis "Svatost Hospodinu". Každý dostane palmu vítězství a třpytící se harfu. Když pak velící andělé udají tón, zaznít z každé harfy krásná a bohatá melodie. Každé srdce naplní nevýslovné nadšení a z každých úst zazní vděčnost a chvála. "Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky" (Zj 1,5.6).

Zástupy vykoupených budou stát před Svatým městem. Pán Ježíš otevře doširoka perlové brány a zástupy, které zachovávaly pravdu, vstoupí. Uvidí tam Boží ráj, domov Adama před pádem do hříchu. Pak zazní hlas - krásnější než všechna hudba, kterou kdy slyšely lidské uši - , jenž prohlásí: "Váš zápas skončil." "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa." (Mt 25,34)

Pán Ježíš s nevýslovnou láskou přivítá své věrné, aby se radovali "u svého Pána". Spasitel se bude radovat, protož v království slávy uvidí ty, které zachránil svým utrpením a ponížením. A vykoupení budou sdílet jeho radost, když mezi zachráněnými uvidí ty, které přivedli ke Kristu svými modlitbami, svým vlivem a obětí lásky. Až se shromáždí kolem velkého, bílého trůnu, naplní jejich srdce nevýslovné štěstí, protože uvidí nejen lidi, které sami získali pro Pána Ježíše, ale poznají, že oni získali další a ti opět další a Pán všechny přivedl do přístavu pokoje, aby tam složili své koruny k nohám Pána Ježíše a po nekonečné věky mu vzdávali chválu.

Mezi šťastnými a vykoupenými, kteří prožijí tu nepředstavitelnou nádheru a radost ze setkání s Kristem můžeš být i ty! Záleží jen na tobě!


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Video - Opusťme své hříchy dokud nás Kristus ve svatyni očišťuje

672_stephen_bohr.jpg Starozákonní svatyně poukazuje symbolicky na to, jak Kristus  odstraňuje náš hřích ve svatyni nebeské, jako náš Velekněz. Oběť – beránek musel za hříšníka zemřít, ale pak musela jeho krev být ještě ...
Vloženo: 28.06.2014
Zhlédnuto: 7666x

Čína evangelizuje zbytek světa - hnutí (Zpět do Jeruzaléma)

284_china_globus_vlajka.jpg Pro vizi Zpět do Jeruzaléma jsou tisíce Číňanů ochotny zemřít. Přinejmenším bychom měli zjistit proč. Napoleon jednou řekl:"Když se Čína pohne, změní tvář celého světa."Dnes se tato slova stávají realitou díky ...
Vloženo: 06.12.2010
Zhlédnuto: 189400x

Co se děje v arabských zemích - bude další exodus?

370_arabske_zeme.jpg Velké protivládní protesty zasáhly v uplynulých dvou měsících velkou část  blízkého východu. Demonstranti protestují proti špatným životním podmínkám, korupci politiků, vysoké nezaměstnanosti, omezování lidských práv a také za informační svobodu. Největší nepokoje ...
Vloženo: 25.02.2011
Zhlédnuto: 169361x

Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

423_napodobeni_prichodu_jezise_krista.jpg Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních dnech tohoto světa a naším úkolem je se ...
Vloženo: 06.05.2011
Zhlédnuto: 374546x

Video - Hledání pravdy - Poslední soud

522_hledani_pravdy_posledni_soud.jpg Jak bude probíhat Boží soud?  Na které straně se ocitneme?  Přijmene Ježíše Krista jako obhájce? Daniel dostal vidění, že doba soudu nastane v nebi a až nastane doba konce, lidé dají ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 21364x

ZnameniCasu.cz - Haleluja Ježíš Kristus přichází jako Král králů a Pán pánů!