ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?

Prorokové Bible a dneška

293_jak_se_pozna_prorok.jpg

Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?

Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 266552x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

TEST ČÍSLO 1.

Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho.

Tento test  nás zbaví převážné většiny populárních prorockých předpovědí. I když se tak nezbavíme všech falešných proroků - dokonce i šarlatáni můžou občas uhodnout budoucnost. Moderní počítačová analýza jim to ještě usnadňuje a proto je důležitý další text.

Deuteronomium 13, 1-3 - Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div se slovy: „Pojďme následovat cizí bohy“ (které jsi nepoznal) „a sloužit jim!“ Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.

Pamatujme: Ve velkém vesmírném boji existují dvě strany! A člověk nemůže být překvapen jestliže se nepřítel zkouší předpovědět budoucnost, a pak způsobit aby se jeho předpověď splnila.  To všechno dělá proto, aby bylo svedeno co nejvíce lidí.

Mojžíšova hlavní myšlenka: Nejde jednoduše považovat naplněné proroctví za neomylné znamení pravosti proroka! Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se nesplní, pak již toto samo o sobě ho zbavuje možnosti být pravým prorokem. Jestliže údajný prorok udělá předpověď, která se splní, to ho posunuje do další úrovně zkoumání podle dalších z následujících testů Božího proroka. Nyní potřebujeme test číslo 2.

TEST ČÍSLO 2.

Izaiáš 8, 19-20 - Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo.

Velmi důležitý test. Jestliže hodnotíme nějakého proroka, položme si otázku: Hovoří podle zákona  a svědectví Bible? Pokud ne - bez ohledu na to, jak správné  se jeho předpovědi  mohou jevit - je falešným prorokem!

Uveďme příklad ze Skutků 17. kapitoly. Zde kniha popisuje návštěvu apoštola Pavla v Makedonském městě Beroji. Jako prorok a jako apoštol přijímal Pavel poselství od Boha a předal jej lidem v tomto městě. Nyní si všimněte, jak Berojští přijali poselství od Boha, zvěstované Pavlem.

Skutky apoštolů 17,11 - Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.

Apoštol Pavel chválí Berojské za to, že hledali ve Starém zákoně, aby se ujistili, zda to, co říká Pavel je pravda. Každý pravý Boží prorok nemá co skrývat.

Každý falešný prorok se vás nakonec bude snažit oddělit od vaší závislosti na Bibli jako konečné autoritě ve vašem životě.  Bude se snažit vás přivést ke své vlastní interpretaci nebo spisům. Bible musí zůstat neotřesitelným základem naší duchovní pravdy a našeho učení!

TEST ČÍSLO 3.

1. Janova 4,1-3 - Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

Pravý prorok dnešní doby bude zcela zaměřen na Krista. Bude ho vyvyšovat, oslavovat a ctít Pána Ježíše Krista v každém svém díle, jako jediného vykupitele a jedinou cestu k Bohu.

TEST ČÍSLO 4.

Sám Ježíš Kristus dává tento test. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Matouš 7, 15-2 - Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Jaký je životní styl toho, kdo tvrdí, že je prorok? Již samotná taková otázka odstraní zástup televizních hvězd, které jsou ověšeny klenoty a oblečeny do nádherných šatů, které odporují životu a učení Ježíše z Nazareta!

„Po jejich ovoci je poznáte.“ Snaží se více projevovat ovoce Ducha svatého než dary Ducha? Vždy je mi podezřelý člověk, který se snaží dokázat své povolání Bohem tím, že ukáže nějaký druh nadpřirozeného projevu! Nejpřirozenějším  důkazem ze všech je skutečnost, že Duch Ježíše Krista se projevuje v životě takového člověka.

Galatským 5,22 - Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.

Čtyři jednoduché, ale spolehlivé Biblické testy, které můžeme uplatnit na kohokoli, kdo tvrdí, že vám  přináší poselství od Boha.

SOUČASNÁ PROROCTVÍ

V poslední době je různých proroctví čím dál více například Mayové, Nostradamus, Sibyla, Web Boot nebo Vanga a mnoho dalších. Něco se vyplnilo, něco ne, ale jedno mají společné. Nesplňují Biblický test pravého proroka! A to v podstatě ve všech bodech.

Jedině Bible je pravým kritériem, jestli proroctví pochází od Boha nebo od dávného nepřítele Lucifera. On má také moc dát lidem proroctví a do určité míry některé i naplnit, je to velmi mocný nepřítel a protože má již málo času stupňuje své úsilí.

Amos 3,7 -  Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Před každou větší světovou událostí v dějinách se Bůh vždy snažil probudit lidi a připravit je na tuto událost tím, že poslal svého proroka. Například Potopa - lidi varoval Noe, první příchod Ježíše Krista - lidi připravil Jan Křtitel. Neznamená to tedy, že Bůh pošle posla před druhým příchodem Ježíše Krista, stejně jako poslal Jana Křtitele před jeho prvním příchodem? Určitě ano! Je to logické a ve shodě s Božím jednáním. Zjevení 12, 17 ukazuje, že to Bůh udělá.

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

ZACHOVÁVAJÍ BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ A DRŽÍ SE JEŽÍŠOVA SVĚDECTVÍ!

Zjevení 19,9-10 - (vysvětluje co je Ježíšovo svědectví) - Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.

Tento text jasně popisuje Ježíšovo svědectví jako ducha proroctví - je to tedy svědectví, které Ježíš posílá svému lidu prostřednictvím Ducha proroctví.

Zjevení 22,9 - On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

Všimněme si podobnosti s veršem Zjevení 19,10, která jasně naznačuje, že duch proroctví je přítomnost proroka nebo proroků v tomto společenství. To znamená společenství víry na konci časů se bude vyznačovat poslušností Boha, zachováváním jeho přikázání, která jsou zapsána v Exodus 20,1-17  (povšimněte si, že je jiné, než které církev zachovává) a vlastnictvím ducha proroctví poslaného s „Ježíšovým svědectvím“.

Ano, Bible prohlašuje, že dar proroctví - Duch proroctví, jak to popisuje kniha zjevení - bude působit v Božím společenství věřících na konci času.

Žena, která splňuje Biblický test proroka se jmenuje Ellen Gould Whiteová (rok 1827 – 1915).

Od svých 17 let až do své smrti obdržela od Boha asi 2000 vidění.  Její knihy ovlivnily světové myšlení nejvýznamnějším způsobem. Mluví totiž o mnoho tématech, jako je výchova, zdraví, proroctví, výživa, otázka kultury a původu života. Stala se nástrojem pro vznik společenství, které je dnes známé pod názvem „Církev adventistů sedmého dne.“

Jejím důsledným poselstvím bylo, že jedině Bible je jediným pravidlem křesťanovy víry a života. Ona sama charakterizuje své spisy jako „menší světlo“, které svítí směrem k „většímu světlu“. Její světlo bylo dáno proto, aby poukázalo čtenáři na Ježíše Krista a jeho věčné slovo Bibli.

1. Přesnost předpovědí. Spisy Ellen Whiteové obsahují také prorocké předpovědi. Některé z nich se plní, jiné na své splnění ještě čekají. Ty, které již můžeme zkoumat, se naplnily s obdivuhodnou přesností.

2. Souhlas s Písmem. Její rozsáhlé literární dílo zahrnuje desetitisíce biblických textů, které jsou často doplněny podrobným výkladem. Pečlivé studium prokázalo, že její spisy jsou důsledné, přesné a v plné shodě s Písmem.

3. Uznání Kristova vtělení. Ellen Whiteová mnoho psala o Kristově životě - o jeho úloze Pána a Spasitele, o smírné oběti na kříži, o jeho současné přímluvné službě; to jsou témata, která v jejích spisech převažují. Její kniha Touha věků se považuje za jednu z nejduchovnějších knih, která kdy byla napsána o Kristově životě. Kniha Cesta ke Kristu, jenž je její nejrozšířenější knihou, vedla miliony lidí k hlubšímu vztahu s Kristem.

4. Vliv její služby. Již uplynulo více než století od chvíle, kdy Ellen Whiteová obdržela dar proroctví. Její církev a životy těch, kteří dbali na její rady, ukazují, jaký pozitivní vliv měl její život i poselství. Její literární dílo obsahuje více než 80 knih, 200 traktátů a brožur a 4600 článků do časopisu.

Spisy E.G.Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem.

Jedině Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura a kterému se musí podřídit.

Její spisy jsou průvodcem Biblí, rádcem při porozumění Bible, rádcem pro uplatnění biblických principů.

Jediné, co pro vás mohu udělat je to, že vám předám pozvání zkoumat, zkoušet, bádat ve spisech této zbožné ženy Ellen Gould Whiteové a porovnávat s Biblí - Božím slovem.

Paralipomenon 20,20 - Věřte Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!“


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg (Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015) Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale ...
Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 6522x

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

182_socha_bible_daniel.jpg Biblická proroctví - Danielova socha, přehled dějin světa Pán Bůh má dějiny naší planety pevně ve svých rukou, má s  naší zemí velké plány. Vše nechal zaznamenat ve dvou prorockých knihách Bible ...
Vloženo: 18.10.2010
Zhlédnuto: 327097x

Výzva k Božímu lidu - studujte prorocká písma

419_studujte_prorocka_pisma.jpg Zjevení 1,1-3 - Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 174724x

Video - Hledání naděje - proroctví Daniele

186_proroctvi_daniel.jpg Hledání naděje – Naplňující se proroctví proroka Daniele. Téměř celé proroctví se splnilo s naprostou přesností, Bůh má dějiny ve svých rukou.  Na závěr dějin tohoto světa nyní brzy čekáme. Zdroj: HopeTv.cz ...
Vloženo: 19.10.2010
Zhlédnuto: 13018x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 263237x

ZnameniCasu.cz - Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?