ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

Prorokové Bible a dneška

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186102x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán povel aby se zveřejňovalo a šířilo jak je to jen možné ho můžeme vidět všude. Je to propojení všech  východních náboženství se spiritismem, který se dostává již i do křesťanství.

Mají jediný cíl - zřízení nového světového řádu, který má být nastolen prostřednictvím totálního sjednocení myšlení lidí a jejich následným spolupůsobením. Základem toho systému je víra v jakousi „vnitřní vládu“ nad naší planetou, uskutečňovanou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí nebo mistrů moudrosti, což jsou ve skutečnosti démonické bytosti.

Všechnu moudrost, plány a taktiky čerpá hnutí Nového věku ze spiritismu. Jeho vůdci se netají tím, že čerpají od démonických bytostí a jejich vůdcem je sám Lucifer. Sami zakladatelé byli spiritistickými médii a netají se tím že jejich sídla jsou osvěcována světlem Lucifera.

Dostávají se do našeho podvědomí i vědomí pomocí stále více prosazovaných východních relaxačních technik, meditací, jógou, hypnózou alternativní medicínou. Většina lidí je ovlivňována takzvanou „vlnou fantazie“, která se nabízí ve filmech, audiokazetách, knihách, společenských hrách i hračkách, všude kde se vyskytuje nadpřirozeno, mimozemšťané a démonické bytosti nebo jen víly a takzvané přírodní bytosti. Také Ufo, kruhy v obilí a vše tajemné pochází od Lucifera.

Nejmocnějším prostředkem k ovlivňování mas lidí je samozřejmě hudba. Již Alice Baileyová, vedena spiritismem dala návod na „Hudební terapii“, která je součástí přípravy lidí. Objevili se nahrávky s takzvanou „Sférickou hudbou“.

V křesťanství jsou to zase spiritistické úkazy panenky Marie, plačící sochy, kříže a mnohé zázraky, které vypadají jako skutečné, včetně uzdravování nemocí. Satan má velikou moc a může dělat zázraky, které lidé nemohou pochopit, Ježíš nás na to upozornil a varoval.

To vše vede k jedinému cíli.

Propojit celý svět, aby mohl přijít takzvaný Nový věk naší země, kde by byli všichni šťastní a v souladu s přírodou a mohl konečně přijít mesiáš Maitrea, který tu již žije a čeká až se lidstvo připraví.

V červnu 1988 jeden ze stoupenců Maitréi prohlásil, že znamení jeho přítomnosti  ve světě budou narůstat. „Chystá se zaplavit svět takovými událostmi, které lidská mysl nepochopí.“ Plačící a krvácející sochy, léčivé světelné kříže a prameny, vzkazy napsané na semenech plodů a na zelenině, bronzové a kamenné sošky pijící mléko, vzrůstající počet pozorování UFO, kruhy v obilí, světelné úkazy na obloze. Skrze tyto neustále se množící úkazy, o kterých informují média po celém světě, se má Maitréa dotýkat srdcí milionů lidí a připravovat je tím na své brzké veřejné působení.

BIBLE V PROROCTVÍCH JASNĚ VARUJE PŘED NAPODOBENINOU PŘÍCHODU PRAVÉHO  MESIÁŠE -  JEŽÍŠE KRISTA

Nové království skutečně přijde a mesiáš Ježíš Kristus, který svou smrtí nás vysvobodil přijde ve vší nebeské slávě s nebeskými anděli a uzří ho každé oko na celé zemi. Dříve než se to ale stane, musí Lucifer dávný ďábel provést napodobeninu a svést téměř celý svět. Bible jasně říká, že než Ježíš přijde po druhé musí přijít ten zatracenec, vyvýšit se a vydávat se za Boha.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!

2. Tesalonickým 2,3-12 -  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas.

Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

1. Timoteus 4,1 - Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.

Matouš 24,4-5 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

Matouš 24,11 - A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.

Matouš 24,23-25 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

Zjevení Jana 12,12 -  Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.

Matouš 24,26-27 - Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Zjevení Jana 13,16-17 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Zjevení Jana 13,13 - Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem.

Deuteronomium 18, 10-13 - Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!

Marek 13,14-23 - „Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost‘, jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“

BŮH DAL TAKÉ PŘEDPOVĚĎ POSLU PRO POSLEDNÍ DOBU -  ELLEN GOULD WHITEOVÉ (rok 1827 – 1915)

Svět na začátku devatenáctého století, kdy začala přinášet Boží poselství, byl světem mužů. Její prorocké povolání ji vystavilo kritickému zkoumání. Splnila biblická kritéria a svým prorockým darem sloužila po celých sedmdesát let. Od roku 1844, kdy jí bylo sedmnáct až do své smrti v roce 1915, obdržela více než dva tisíce vidění. Spisy Ellen Whiteové nemají nahradit Bibli ani je nelze stavět na stejnou úroveň s Písmem. Jedině Bible je jedinečným měřítkem, kterým musí být posuzovány její spisy a ostatní literatura a kterému se musí podřídit.

Ellen Whiteová sama věřila a také učila, že Bible je nejvyšší normou pro církev. V její první knize vydané v roce 1851 napsala: „Doporučuji ti, milý čtenáři, Bibli - Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a života. Tímto slovem budeme souzeni. Tento názor nikdy nezměnila. Ellen Whiteová poznala, že jejím posláním je vést lidi zpět k Bibli. „Jen málo se dbá na Bibli, řekla; proto „dal Pán menší světlo, které má lidi vést k většímu světlu.

JEN NĚKTERÉ Z JEJÍCH PŘEDPOVĚDÍ

„Světové dějiny se blíží ke svému závěru a satan pracuje jako nikdy před tím. Snaží se jednat jako vůdce křesťanského světa. S obdivuhodnou horlivostí koná lživé zázraky. Satan je představen jako řvoucí lev obcházející kolem a hledající někoho, koho by pohltil. Chtěl by do svého spiknutí vtáhnout celý svět. Svou zlomyslnost schovává pod pláštíkem křesťanství. Přitom si přisvojuje vlastnosti křesťana a sám se bude vydávat za Krista.“ (8 Manuscript Releases 346)

„Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova, hlas - všechno napodobuje podivuhodnou přesností. Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení doložili.“ (The great controversy between Christ and Satan 552,560)

„Nepřítel se připravuje svést svět svou zázračně působící silou. Naposledy se totiž ukáže v podobě anděla světla, napodobí samotného Ježíše Krista.“ (2 Selected Massages, 1894)

„Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude Satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev dlouho tvrdí, že očekává příchod spasitele, jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan. (Zjevení 1, 13-15) Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: Kristus přichází!

Lidé budou padat před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý a přitom melodický. Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel. Bude uzdravovat lidské nemoci, a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal.“ ( The great controversy between Christ and Satan 624, 1911)

„Lidé pod vlivem zlých duchů budou konat zázraky. Způsobí, aby lidé onemocněli, uhranou je, aby je pak mohli léčit. Pak budou navádět další lidi, aby vyprávěli o tom, že nemocní byli zázračně uzdraveni. Satan tuto techniku používá neustále.“ ( 2 Selected Massages 53, 1903)

„Satan přijde, aby tam kde je to možné, dokonce svedl i vyvolené. Bude se vydávat za Krista a vystoupí jako velký misionář - lékař. Před zraky lidí nechá padat oheň z nebe jen proto, aby dokázal, že je Bůh.“ (Medical Ministry)

„Někteří, kteří uzdravují, užívají tuto moc jako omluvu pro znevažování Božího zákona a pokračují v neposlušnosti. I když mají neomezenou moc, neznamená to, že tato moc pochází od Boha. Naopak, tato zázračná moc pochází od velkého podvodníka - satana.“ (2 Selected Massages 50,51,1885)

„V té době se Antikrist zjeví jako pravý Kristus, a pak bude Boží zákon na světě prohlášen za neplatný. Vzpoura proti Božímu zákonu dosáhne vrcholu. Skutečným vůdcem této vzpoury je satan proměněný na anděla světla. Lidé budou svedeni a budou jej uctívat jako Boha. Tehdy zasáhne Všemohoucí a vyřkne svůj rozsudek nad odpadlými církvemi, které se pojili v uctívání satana... proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“(Zjevení Jana 18,8) (Testimonies to Ministers and Gospel Workers 62,1893)

Doporučené knihy:

Neděle přichází - G. Edward Reid

Jak přežít konec světa - Věra Vesecká

Útěk k Bohu - Jim Hohenberger


Kam dál? - související k tomuto tématu

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 202976x
Doporučujeme

Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg (Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015) Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale ...
Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 6501x

Mesiánští Židé

164_izrael_vlajka.jpg   Mesiánští Židé – splňující se proroctví Kromě řady křesťanských denominací existuje v Izraeli i hnutí tzv. „mesiánských židů“. Tito lidé většinou pocházejí z židovských rodin, avšak uvěřili v Ježíše jako Mesiáše a ...
Vloženo: 06.10.2010
Zhlédnuto: 262363x

Rabín, který přijal Pána Ježíše

578_rabin_ktery_prijal_jezise.jpg foto: wikipedia.org Elfred Lee Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem ...
Vloženo: 25.07.2012
Zhlédnuto: 8112x

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

191_jezis.jpg Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života ...
Vloženo: 24.10.2010
Zhlédnuto: 269031x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 10294x

ZnameniCasu.cz - Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích