ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

Prorokové Bible a dneška

191_jezis.jpg

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

Vloženo: 24.10.2010
Zhlédnuto: 268066x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života a smrti Ježíše Krista. Zde uvádíme jen několik nejdůležitějších proroctví o Kristu a jejich naplnění v Novém zákoně, který se psal v letech 51 – 100 po Kristu. Proroctví dokazují, že Ježíš Kristus byl předpovězeným Mesiášem.

SÍMĚ ŽENY

Starý zákon Genesis 3,15 - Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Nový zákon Galatským 4,4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.

SÍMĚ ABRAHAMOVO

Starý zákon Genesis 17,7 - Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene.

Nový zákon Galatským 3,16 - Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus.

SÍMĚ DAVIDOVO

Starý zákon Jeremiáš 23,5,6 - Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN – NAŠE SPRAVEDLNOST.

Nový zákon Skutky 13,22,23 - Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele – Ježíše.

PŘIŠEL VE STANOVENÝ ČAS

Starý zákon Daniel 9,24,25 - Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.

Nový zákon Galatským 4,4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem.

NAROZEN Z PANNY

Starý zákon Izaiáš 7,14 - Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

Nový zákon Matouš 1,23 - Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

NAROZEN V BETLÉMĚ

Starý zákon Micheáš 5,1 - „Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Nový zákon Matouš 2,1 - Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda.

VYVRAŽDĚNÍ DĚTÍ

Starý zákon Jeremiáš 31,15 - Tak praví Hospodin: „V Rámě je slyšet křik – nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

Nový zákon Matouš 2,16-18 - Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „V Rámě je slyšet křik – naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

PŘEDCHŮDCE MESIÁŠE

Starý zákon Malachiáš 3,1 - Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.

Nový zákon Matouš 3,1-3 - V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: „Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu Urovnejte jeho stezky!“.

KRÁLOVSKÝ VJEZD DO JERUZALÉMA

Starý zákon Zachariáš 9,9 - Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.

Nový zákon  Matouš 21, 1-11 - „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.

UČIL V PODOBENSTVÍCH

Starý zákon Žalm 78,2 - V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství.

Nový zákon Matouš 13,34,35 - To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: „Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa.“

ČINIL DIVY

Starý zákon Izaiáš 35,5,6 - Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá.

Nový zákon Matouš 11,4-6 - Ježíš jim odpověděl: „Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“

VLÁDCOVÉ JSOU PROTI NĚMU

Starý zákon Žalm 2,1,2 - Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

Nový zákon Skutky 4,27 - Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.‘ A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát.

ZRAZEN PŘÍTELEM

Starý zákon Žalm 41,10 - Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně.

Nový zákon Jan 13,18,21 - Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.‘ Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“

PRODÁN ZA 30 STŘÍBRNÝCH

Starý zákon Zachariáš 11,12 - Řekl jsem jim: „Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí.“ Vyplatili mi tedy mzdu – třicet stříbrných.

Nový zákon Matouš 26,15 - „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných.

POLE KOUPENÉ OD HRNČÍŘE

Starý zákon Zachariáš 11,13 - Tehdy mi Hospodin řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.

Nový zákon Matouš 27,7 - Dohodli se tedy, že za ně koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin.“

TRPĚL ZA DRUHÉ

Starý zákon Izaiáš 53,6 - My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.

Nový zákon Lukáš 22,37 - Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘ Naplňuje se totiž, co je o mně psáno.“

MLČEL UPROSTŘED POTUPY

Starý zákon  Izaiáš 53,7 - Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.

Nový zákon Matouš 27,12-14 - Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. „Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?“ zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal.

BYL BIT HOLEMI

Starý zákon Micheáš 4,14 - Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří!

Nový zákon Matouš 26,67 - Pak mu začali plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo tě udeřil?“

RUCE A NOHY PROBÍJENY

Starý zákon Žalm 22,17 - Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlo syni. Ruce i nohy mi probodli.

Nový zákon Jan 19,18 - Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

NAPÁJEN ŽLUČÍ A OCTEM

Starý zákon Žalm 69,22 - K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem!

Nový zákon Matouš 27,34 - dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí.

O JEHO ODĚV LOSOVÁNO

Starý zákon Žalm 22,19 - o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.

Nový zákon Matouš 27,35 - Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.

ZAHRNUT MEZI PŘESTUPNÍKY

Starý zákon Izaiáš 53,12 - A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky.

Nový zákon Matouš 27,38 - Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.

JEHO KOSTI NEBYLY ZLÁMÁNY

Starý zákon Žalm 34,21 - On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí!

Nový zákon Jan 19,33,36 - Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: „Nezlámou mu jedinou kost.“

JEHO BOK PROBODEN

Starý zákon Zachariáš 12,10 - Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.

Nový zákon Jan 19, 34,37 - Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. A jiné místo v Písmu říká: „Uvidí, koho probodli.“

POCHOVÁN V HROBĚ BOHÁČE

Starý zákon Izaiáš 53,9 - Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest.

Nový zákon Matouš 27,57-60 - V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.

JEHO TĚLO NEPOHLEHLO ZKÁZE

Starý zákon Žalm 16,10 - Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!

Nový zákon Skutky 2,31,32 - Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všichni jsme toho svědkové!

JEHO NANEBEVSTOUPENÍ

Starý zákon  Žalm 68,19 - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar.

Nový zákon Skutky 1,9-11 - Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

JEHO SPRAVEDLIVÁ VLÁDA

Starý zákon Žalm 45,7,8 - Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé!

Nový zákon Jan 5,30 - Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Prorocký dar - Ellen Gould Whiteová

161_ellen_gould_white.jpg Dar proroctví se projevil ve službě Ellen G. Whiteové, která patřila mezi zakladatele Církve adventistů sedmého dne. Obdržela inspirované rady pro Boží lid poslední doby. Svět na začátku devatenáctého století, kdy ...
Vloženo: 05.10.2010
Zhlédnuto: 312596x

Rabín, který přijal Pána Ježíše

578_rabin_ktery_prijal_jezise.jpg foto: wikipedia.org Elfred Lee Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem ...
Vloženo: 25.07.2012
Zhlédnuto: 8088x

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se ...
Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 334100x

Proroctví Bible - Šelma vystupující z moře - Zjevení 13

364_papez_benedikt_xvi.jpg Zjevení 13 1–10 - Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou ...
Vloženo: 22.02.2011
Zhlédnuto: 384347x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 175501x

ZnameniCasu.cz - Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš