ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

Prorokové Bible a dneška

191_jezis.jpg

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

Vloženo: 24.10.2010
Zhlédnuto: 269938x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života a smrti Ježíše Krista. Zde uvádíme jen několik nejdůležitějších proroctví o Kristu a jejich naplnění v Novém zákoně, který se psal v letech 51 – 100 po Kristu. Proroctví dokazují, že Ježíš Kristus byl předpovězeným Mesiášem.

SÍMĚ ŽENY

Starý zákon Genesis 3,15 - Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Nový zákon Galatským 4,4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství.

SÍMĚ ABRAHAMOVO

Starý zákon Genesis 17,7 - Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene.

Nový zákon Galatským 3,16 - Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus.

SÍMĚ DAVIDOVO

Starý zákon Jeremiáš 23,5,6 - Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN – NAŠE SPRAVEDLNOST.

Nový zákon Skutky 13,22,23 - Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele – Ježíše.

PŘIŠEL VE STANOVENÝ ČAS

Starý zákon Daniel 9,24,25 - Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.

Nový zákon Galatským 4,4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem.

NAROZEN Z PANNY

Starý zákon Izaiáš 7,14 - Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.

Nový zákon Matouš 1,23 - Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.

NAROZEN V BETLÉMĚ

Starý zákon Micheáš 5,1 - „Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Nový zákon Matouš 2,1 - Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda.

VYVRAŽDĚNÍ DĚTÍ

Starý zákon Jeremiáš 31,15 - Tak praví Hospodin: „V Rámě je slyšet křik – nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

Nový zákon Matouš 2,16-18 - Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „V Rámě je slyšet křik – naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

PŘEDCHŮDCE MESIÁŠE

Starý zákon Malachiáš 3,1 - Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.

Nový zákon Matouš 3,1-3 - V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: „Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu Urovnejte jeho stezky!“.

KRÁLOVSKÝ VJEZD DO JERUZALÉMA

Starý zákon Zachariáš 9,9 - Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku.

Nový zákon  Matouš 21, 1-11 - „Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u ní oslátko. Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.

UČIL V PODOBENSTVÍCH

Starý zákon Žalm 78,2 - V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství.

Nový zákon Matouš 13,34,35 - To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: „Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět věci skryté od stvoření světa.“

ČINIL DIVY

Starý zákon Izaiáš 35,5,6 - Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá.

Nový zákon Matouš 11,4-6 - Ježíš jim odpověděl: „Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“

VLÁDCOVÉ JSOU PROTI NĚMU

Starý zákon Žalm 2,1,2 - Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

Nový zákon Skutky 4,27 - Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.‘ A opravdu, Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát.

ZRAZEN PŘÍTELEM

Starý zákon Žalm 41,10 - Dokonce i můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně.

Nový zákon Jan 13,18,21 - Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.‘ Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“

PRODÁN ZA 30 STŘÍBRNÝCH

Starý zákon Zachariáš 11,12 - Řekl jsem jim: „Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí.“ Vyplatili mi tedy mzdu – třicet stříbrných.

Nový zákon Matouš 26,15 - „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ zeptal se. Odpočítali mu třicet stříbrných.

POLE KOUPENÉ OD HRNČÍŘE

Starý zákon Zachariáš 11,13 - Tehdy mi Hospodin řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.

Nový zákon Matouš 27,7 - Dohodli se tedy, že za ně koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců. Proto se mu až dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin.“

TRPĚL ZA DRUHÉ

Starý zákon Izaiáš 53,6 - My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.

Nový zákon Lukáš 22,37 - Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘ Naplňuje se totiž, co je o mně psáno.“

MLČEL UPROSTŘED POTUPY

Starý zákon  Izaiáš 53,7 - Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.

Nový zákon Matouš 27,12-14 - Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. „Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?“ zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal.

BYL BIT HOLEMI

Starý zákon Micheáš 4,14 - Teď se šikuj, Dcero šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Izraele budou bít holí do tváří!

Nový zákon Matouš 26,67 - Pak mu začali plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: „Prorokuj nám, Mesiáši, kdo tě udeřil?“

RUCE A NOHY PROBÍJENY

Starý zákon Žalm 22,17 - Smečka psů se na mě sbíhá, obstupují mě zlo syni. Ruce i nohy mi probodli.

Nový zákon Jan 19,18 - Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

NAPÁJEN ŽLUČÍ A OCTEM

Starý zákon Žalm 69,22 - K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem!

Nový zákon Matouš 27,34 - dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí.

O JEHO ODĚV LOSOVÁNO

Starý zákon Žalm 22,19 - o moje šaty dělí se, o moje roucho losují.

Nový zákon Matouš 27,35 - Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.

ZAHRNUT MEZI PŘESTUPNÍKY

Starý zákon Izaiáš 53,12 - A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky.

Nový zákon Matouš 27,38 - Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.

JEHO KOSTI NEBYLY ZLÁMÁNY

Starý zákon Žalm 34,21 - On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí!

Nový zákon Jan 19,33,36 - Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: „Nezlámou mu jedinou kost.“

JEHO BOK PROBODEN

Starý zákon Zachariáš 12,10 - Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.

Nový zákon Jan 19, 34,37 - Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. A jiné místo v Písmu říká: „Uvidí, koho probodli.“

POCHOVÁN V HROBĚ BOHÁČE

Starý zákon Izaiáš 53,9 - Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest.

Nový zákon Matouš 27,57-60 - V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.

JEHO TĚLO NEPOHLEHLO ZKÁZE

Starý zákon Žalm 16,10 - Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!

Nový zákon Skutky 2,31,32 - Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil – my všichni jsme toho svědkové!

JEHO NANEBEVSTOUPENÍ

Starý zákon  Žalm 68,19 - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar.

Nový zákon Skutky 1,9-11 - Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

JEHO SPRAVEDLIVÁ VLÁDA

Starý zákon Žalm 45,7,8 - Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé!

Nový zákon Jan 5,30 - Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Test pravého proroka - Jak poznáme pravého proroka od falešného?

293_jak_se_pozna_prorok.jpg TEST ČÍSLO 1. Deuteronomium 18,21-22 - Můžeš si říci: „Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?“ Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen ...
Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 266552x
Doporučujeme

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

182_socha_bible_daniel.jpg Biblická proroctví - Danielova socha, přehled dějin světa Pán Bůh má dějiny naší planety pevně ve svých rukou, má s  naší zemí velké plány. Vše nechal zaznamenat ve dvou prorockých knihách Bible ...
Vloženo: 18.10.2010
Zhlédnuto: 327098x

MP3 - Kdo je antikrist? - přednáška Prof. Dr. Walter Veith

301_antikrist_papezsky_system.jpg Poslechněte si tuto přednášku Prof. Dr. Waltera Veitha, který Vám odpoví na otázku kdo je Antikrist? Je to opravdu papežský systém? ...
Vloženo: 28.12.2010
Zhlédnuto: 263807x

Video - Hledání naděje - proroctví Daniele

186_proroctvi_daniel.jpg Hledání naděje – Naplňující se proroctví proroka Daniele. Téměř celé proroctví se splnilo s naprostou přesností, Bůh má dějiny ve svých rukou.  Na závěr dějin tohoto světa nyní brzy čekáme. Zdroj: HopeTv.cz ...
Vloženo: 19.10.2010
Zhlédnuto: 13018x

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se ...
Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 336059x

ZnameniCasu.cz - Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš