ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Prosby za oživení a vylití Ducha Svatého - 777

Aktuální světové dění

424_777prayer.jpg

Prosby za oživení a vylití Ducha Svatého - 777

Vloženo: 08.05.2011
Zhlédnuto: 239629x
Témata: Aktuální světové dění
PrintTisk

Novozákonní církev mocně ovlivnila svět s dobrou zprávou evangelia v jediné generaci. Naplněni Duchem svatým tito novozákonní věřící sdíleli  přítomnou pravdu o poselství o ukřižovaném a vzkříšeném Pánu  se stovkami tisíců lidí. Tváří v tvář nepřekonatelným překážkám, tito modlící se věřící vyhlásili evangelium do všech končin země. To se stane znovu a v některých místech se to děje nyní. Můžete být součástí něčeho velkého pro Boha.

Obnova je nová zkušenost s Ježíšem. Je to o tom, co můžete udělat ve svém osobním životě, ve svém manželství a s vašimi dětmi. Oživení nás zavede od upřímné modlitby k vášnivému poslání. Na této stránce jsou  kázání, liturgické čtení, duchovní zdroje, přímluvné modlitby průvodců, a širokou škálu nápadů a materiálů k vedení vás i vašeho místního sboru k duchovní obnově. Spojíte se s milióny členů po celém světě, kteří touží po vylití Ducha svatého a dokončení  Boží práce na zemi.

Proroctví o konci času  ve Zjevení předpovídají, že Letnice se budou opakovat, Duch svatý bude vylit v mocném druhém dešti. Země bude ozářena  Boží slávou. Naléhavost naší doby vyžaduje, abychom usilovali o Bohem zaslíbenou sílu Ducha Svatého pro dokončení Jeho práce na zemi v této generaci.

Jak budete číst tyto stránky může být váš život naplněn Jeho Duchem a můžete mít ještě větší touhu přijmout moc Ducha svatého a svědčit pro něj v této závěrečné generaci.

http://www.revivalandreformation.org/

Na posledním zasedání Výboru Generální konference Církve adventistů sedmého dne se zástupci církve z celého světa vyslovili pro oživení a duchovní obnovu jako naléhavou výzvu Božímu lidu před druhým příchodem Ježíše Krista.

Dokument obsahuje toto vyjádření: "Obracíme se na všechny členy církve, aby se sjednotili s vedoucími církve a miliony dalších adventistů sedmého dne v hledání hlubšího vztahu s Ježíšem a vylití Ducha svatého o 7:00 každé ráno nebo večer, sedm dní v týdnu. Toto je naléhavá výzva obepnout Zemi vroucí prosbou. Toto je výzva k úplnému odevzdání se Ježíši a prožití život měnící moc Svatého Ducha, kterého nám náš Pán chce dát. "Wilson dodal:" Touhou našeho srdce je vidět, že nastává oživení v církvi. Je to poselství pro každého z nás."

"Pán chce dokončit toto dílo," řekl Ted NC Wilson, předseda Církve adventistů během setkání. "Chce vylít Ducha Svatého v neomezené míře." Podle schváleného dokumentu "Boží zaslíbený dar" adventisté mají jedinečnou výzvu: "Růst církve nemá stejné tempo jako růst světové populace. Čestné hodnocení našeho současného evangelizačního dopadu na svět vede k závěru, že pokud nenastane dramatická změna, nedokončíme nebeskou roli v této generaci. Navzdory našemu nejlepšímu úsilí jsou všechny naše plány, strategie a zdroje neschopné dokončit Boží úkol na jeho slávu na Zemi. " Dokument dodává: "Není nic důležitější než poznání Ježíše a hledání jeho zaslíbení o vylití Ducha Svatého v moci pozdního deště pro naplnění pověření evangelia."

Oživení a obnova mají mít své místo, říká se v dokumentu. Podle citátu Ellen G. Whiteové, průkopnické spoluzakladatelky tohoto hnutí, v The Advent Review and Sabbath Herald 25.2.1902, se uvádí: "Oživením se rozumí obnovení duchovního života, mysli a srdce, vzkříšení z duchovní smrti. Obnova znamená reorganizaci, změnu v myšlení a teoriích, zvycích a způsobech konání. Obnova nepřinese dobré ovoce spravedlnosti, pokud není spojena s oživením Ducha.

1. Oddělit pro sebe denně dostatečné množství času na společenství s Kristem prostřednictvím modlitby a studia Bible.

2. Při osobních setkáních, prostřednictvím telefonu nebo internetu prožívat celosvětové modlitební společenství „777“, ve kterém se adventisté 7. dne 7 dní v týdnu modlí v 7. hodin ráno, nebo večer za přítomnost a vylití moci Ducha svatého. „Řetěz upřímných modliteb věřících by měl obepnout svět...modliteb o Ducha Svatého“ (EGW, RH, 3.1.1907).

3. Oddělit první sobotu v čtvrtletí, jako den modliteb a půstu za celosvětovou církev.

4. Úkoly sobotní biblické školy během bohoslužeb probírat se zaměřením na oživení a reformaci církvi. Církev nepřinese dobré ovoce, pokud nebude úzce spojena s Duchem Svatým. Věříme, že i tyto globální iniciativy mohou církvi přinést v zemích své ovoce.

Jednou z největších otázek, kterým čelí sbory Adventistů sedmého dne je: jsme ochotni vylézt z naší zóny pohodlí, aby Bůh udělal, co je nezbytné k připravě  každého z nás pro skutečné  osobní oživení, pro změnu či reformaci v našem životě, abychom se stále více podobali Ježíši, a přijali druhý dešť? To vše je pouze skrze moc Ducha svatého. Odpověď na tuto otázku je vaše volba, a moje volba. Jak všichni víme, Bůh nás nebude nutit k dosažení souladu s Jeho vůlí. On pozve, podporuje, a ano, přimlouvá se s  námi jako odpověď  na jeho radu a přání. Za posledních několik měsíců výzva k obnově a reformaci odešla do světa církvi prostřednictvím našich církevních představitelů. Jaká byla vaše reakce?

Více než před 100 lety, Ellen Whiteová, služebnice Hospodinova řekla "Obnova pravé zbožnosti mezi námi je největší a nejnaléhavější ze všech našich potřeb. To by mělo být naší první prací o  co budeme usilovat. "(RH, 22. března 1887).

Model apoštolské církve, která se  připravila na seslání Ducha svatého, je nám  dnes pomocí. Dříve než Ježíš odešel , řekl svým učedníkům, že přijmou moc k naplnění poslání, které jim dal.

V Lukáš 24,49 -  Řekl: Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry.“

Skutky 1,5,8  - Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým.“ Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.“

Ježíš řekl učedníkům aby se vrátili do Jeruzaléma a čekali na sílu, která na ně měla přijít od Otce. Doba čekání byla přibližně 10 dní, ale neměli dát nohy na stůl a čekat v nečinnosti. Byla to spíše doba intenzivní přípravy. Lukáš nám dává rychlý náhled do toho, co se stalo.

Skutky 1,14 - Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.

Skutky 2,1-4 - Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Ellen Whiteová dále vysvětluje celou tuto zkušenost: "Bylo to tím, vyznali a opustili hříchy prostřednictvím vážné modlitby a zasvěcení se Bohu, které první učedníky připravilo na vylití Ducha svatého v den Letnic. Stejnou práci, jen ve větší míře, je třeba udělat teď. "(TM, s. 507).

Máme příkazy. Bůh čeká, aby vylil svého Ducha na Jeho ostatek lidí, aby jim umožnil dokončit práci kázání poselství tří andělů. Jakou práci máme dělat? Je nám řečeno -  vyznat své  hříchy, opustit hříchy, opravdově se modlit  a zasvětit se Bohu!

Doporučuji si přečíst, jak se připravit na vylití Ducha svatého a co bude následovat.

Pdf - Příprava na pozdní déšť - citáty E.G.Whiteová


Související články z kategorie - Aktuální světové dění

Potvrzují média přípravu na Nový světový řád?

527_one_dolar_usa.jpg Mnoho lidí nevěří tomu, že by bylo možné vytvořit Nový světový řád a změnit dnešní podobu světa. Konspirační teorie se jim zdají málo pravděpodobné až absurdní, přestože v mnohém uvádějí  informace ...
Vloženo: 01.01.2012
Zhlédnuto: 20990x

Krize nedělního zákona - Program 1: Zjevení 13 vysvětleno - Steve Wohlberg

700_krize-nedelniho-zakona_2.jpg Část 1 "Krize nedělního zákona: Co potřebujete vědět". Tato 5ti dílná série odhaluje Boží proroctví o přicházejícím "znamení" šelmy (viz Zjevení 13:16,17), roli Římsko-katolické církve. Spor o sobotu vs. neděli a ...
Vloženo: 10.11.2015
Zhlédnuto: 5765x

Hladomor ve světě

158_hladomor_ve_svete.jpg OSN: Počet hladových na světě přesáhl miliardu, i kvůli ekonomické krizi Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů ...
Vloženo: 01.10.2010
Zhlédnuto: 363777x

Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

727_karta-trump-prof.jpg ...
Vloženo: 06.05.2017
Zhlédnuto: 19906x

Záhadná úmrtí zvířat po celém světě

399_uhyn_ptactva.jpg Od konce minulého roku se  objevují záhadná úmrtí různých druhů zvířat po celém světě. Umírají náhle, ve velkém množství a bez zjevné příčiny. Příčina se ani potom většinou nevypátrá. Co způsobuje ...
Vloženo: 24.03.2011
Zhlédnuto: 252582x

ZnameniCasu.cz - Prosby za oživení a vylití Ducha Svatého - 777