ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Setkání s démonickými bytostmi - jak se ubránit

Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

526_setkani_s_demony.jpg

Setkání s démonickými bytostmi - jak se ubránit

Vloženo: 31.12.2011
Zhlédnuto: 15857x
Témata: Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?
PrintTisk

Milí čtenáři, stále se stupňuje intenzita nadpřirozených vjemů a zjevení. Patří mezi ně nadpřirozené úkazy, zjevení mrtvých, ale také zjevení takzvaných mimozemských bytostí. Všechno je to dílem Spiritismu, který se bude nyní, před druhým příchodem Ježíše Krista, ještě více stupňovat. Jeden z našich čtenářů nám popsal svůj zážitek, ale také poukázal na jedinou obranu, kterou v takové situaci můžete udělat. Volat z celého srdce Boha - Ježíše Krista na pomoc, protože jen On má větší moc a sílu než démoni.

Matouš 24,24 - Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

2. Korintským 11,14-15 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti.

Z dopisu čtenáře:

Posílám Vám svůj zážitek ze setkání s mimozemšťany, abych Vás ujistil o pravdě, kterou o nich píšete. Nevyhledávám tyto témata ani literaturu, ale Vaše stránky jsem nedávno našel náhodou z důvodů jiných, radostných, totiž kvůli svědectví o objevech Hospodinových vysvoboditelských činech, totiž Noeho korábu až po Archu úmluvy. Všiml jsem si, že v nabídce témat máte také Ufo, což mě zarazilo a pomyslel jsem si, zda nejste jedni z propagátorů a tedy i svůdců, ale podle toho, co jsem četl v jiných Vašich článcích jsem poté usoudil, že asi nebudete jedni z nich, rozklikl jsem to, a byl jsem mile překvapen.

Stal se mi zážitek v roce 1997, bylo mi 23let, v noci jsem byl probuzen jakousi bolestí, či tlaky v podbřišku. Ležel jsem na zádech a hleděl jsem nehybně na 4 postavy, přesně takové, jak jsou mnohde zobrazovány, malé postavy, podlouhlé hlavy, velké oči......., nic příjemného. Ale strach jsem z nich nedostal, naopak jsem se snažil vší silou něco provést, ale nic nešlo dělat, vůbec nic. Když už to trvalo tak kolem minuty (odhaduji) a já jsem se stále snažil, ale bezmocně něco učinit, tu jsem si vzpomněl prosit Boha o pomoc (ve svých 20. letech jsem uvěřil v Boha a Ježíše a mám rád Izraelský národ). A zcela odevzdán pomoci Boží, jsem uvnitř duchovně, několikrát po sobě úpěnlivě volal větu: ,,Bože pomoz mi, .................'' . A co se stalo? Tyto čtyři postavy náhle zmizely, jako když sfouknete svíčku, ale v tu chvíli se objevily u stropu pokoje 4 démonické masky s vyceněnými tesáky, zlověstně hledící s vykulenýma očima, kroužily pár sekund různými směry a pak zmizely. Takové masky jako jsou na indiánských totemech nebo v asijských ,,náboženstvích". Nikdy už jsem jiný zážitek neměl.

Výňatek z článku Co je UFO a kdo jsou mimozemšťané ?

Bible mluví o tom, že tu s námi opravdu jsou duchovní bytosti - Satan a jeho padlí andělé, kteří se i těmito zjeveními snaží ovlivňovat naší historii. Ufo, mimozemšťané nejsou bytosti z jiných světů, to podle Bible možné není. Satan a padlí andělé se vydávají za tyto záhadné bytosti a snaží se nás tak oklamat.

Bible říká, že se v nebesích vzbouřil jeden anděl, kterému bylo svěřeno vysoké místo v nebi u Božího trůnu – Lucifer, to je „nositel světla“ a strhl třetinu andělů na svoji stranu. Po pádu prvních lidí byli svrženi na Zemi a přebývají tu s námi a neustále se snaží vést nás ke hříchu a neposlušnosti Božího zákona.

J.Fiebag v závěru své knihy „UFO – únosy lidí – setkání s mimozemskou civilizací“ píše o tom, že zřejmě existuje civilizace kosmické inteligence, která je starší než naše, pohybuje se v mnoho dimenzionálním prostoru a projevuje se v různých podobách na naší Zemi. Poukazuje, že zřejmě není založena na uhlíkové ani křemíkové bázi, ale čistě na „duchovní“, což by měl být vrchol existenční formy života. Nepřipadá vám, že se to s Biblickým popisem shoduje?

Efeským 6,12 - Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Ezechiel 28,14-15,17 - Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.

E.G.Whiteová psala na mnoha místech o tom, že se Spiritismus velmi rozšíří již v 19.století, kdy začínalo pouze několik případů a předpověděla jeho veliký rozmach. A dnes? Situace se od 19.století naprosto změnila a  Spiritismus ovládá velmi mnoho oblastí i běžného života, aniž si to často uvědomujeme. Díky hnutí New Age, které spiritismus řídí, se vkradl do našich životů a stále častěji slýcháme o nadpřirozených zážitcích u nás, či našich blízkých.

Z citátů E.G.Whiteové:

Byl mi ukázán klam, projevující se klepáním. Viděla jsem, že satan má takovou moc, že nám může ukázat podobu nebo postavu našich příbuzných nebo přátel, kteří v Pánu zesnuli. Bude to vypadat tak, jako kdyby tito přátelé byli opravdu přítomni. Budou užívat slova, která používali, když byli mezi námi i tón hlasu, jaký měli za svého života, bude znít našim uším. Toto vše bude konáno proto, aby byl svět polapen do léčky a uvěřil, že je to pravda.

Viděla jsem, že svatí musí být důkladně obeznámeni s pravdou a toho mohou dosáhnout jedině studiem Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav člověka po smrti, protože jinak se jim budou zjevovat duchové, kteří budou o sobě tvrdit, že jsou jejich milými, příbuznými nebo přáteli a budou jim přinášet nebiblická učení. Vykonají všechno, co bude v jejich moci, aby získali jejich sympatie a své výroky budou potvrzovat konáním zázraků. Lid Boží musí být připraven, aby těmto duchům dovedl odolávat biblickou pravdou, která nám zjevuje, že mrtví nevědí nic a ti, kteří se za ně vydávají, jsou duchové ďábelští. Rané spisy, kapitola spiritismus

Po jaké události můžeme očekávat zvláštní projevy jeho zázračného působení? „Opatřením, jímž se přes urážku zákona Božího sjednává platnost papežskému nařízení, se americký národ úplně odvrátí od spravedlnosti. Když pak protestantismus napřáhne svou ruku před rozsedlinu, aby uchopil ruku římské moci, když nad propastí obejme ruce spiritismu, když vlivem tohoto trojího spojení USA zavrhne každou zásadu své ústavy, jakožto protestantské a republikánské vlády, a učiní opatření k hlásání papežských lží a bludů, tehdy můžeme vědět, že přišel čas pro neobyčejné satanovo působení a že konec je blízko.“ 5T 451.

Musíme dobře prověřit základ naší naděje, protože ji budeme muset obhájit Písmem svatým. Uvedený blud se bude stále rozšiřovat a my jim budeme muset čelit tváří v tvář. Když na to nebudeme připraveni, budeme polapeni do léčky a přemoženi. Když však vykonáme to, co z naší strany můžeme vykonat, abychom se připravili na boj, který je právě před námi, Bůh vykoná svůj díl a Jeho všemohoucí rámě nás ochrání. On by spíše "poslal všechny anděly, žijící v nebeské slávě, aby vytvořili zeď kolem věrných duší, než aby je nechal svést a odvést satanovými falešnými zázraky.

Viděla jsem, s jakou rychlostí se tento podvod šířil. Byl  mi ukázán železniční vlak, jedoucí rychlostí blesku. Anděl mi přikázal, abych se pozorně dívala. Upřela jsem svůj zrak na vlak a zdálo se mi, jakoby v něm cestoval celý svět. Potom mi anděl ukázal průvodčího, který byl krásný a vznešený, ke kterému všichni cestující obdivně vzhlíželi a prokazovali mu čest. Byla jsem tím přivedena do rozpaků a ptala jsem se anděla, jenž mne doprovázel, kdo to je. Odpověděl mi: "To je satan. On je průvodčí v podobě anděla světla. On zajal svět. Jsou vydáni mocným podvodům, aby uvěřili lži a tak aby byli zatraceni. Jím ustanovený zástupce, který má druhé nejvyšší postavení hned po něm, je strojvůdcem a další podřízení mají různé jiné funkce, pro satana velmi nezbytné. Všichni ujíždějí rychlosti blesku na zahynutí."

Tázala jsem se anděla, jestli jsou ve vlaku všichni beze zbytku a on mě vybídl, abych se podívala opačným směrem. Uviděla jsem tam malou skupinu těch, kteří kráčeli úzkou stezkou. Zdálo se, že všichni jsou pevně spojeni pravdou. Tato malá společnost vypadala velmi ustaraně. Jako kdyby prošla těžkými zkouškami a boji. Pak to vypadalo, jakoby z mračna vysvitlo slunce a ozářilo jejich tváře; začali vypadat vítězoslavně, jakoby vítězství bylo již na dosah.

Viděla jsem, že Pán dal světu příležitost, aby léčku odhalil. I kdyby neexistoval žádný jiný důkaz, pak aspoň jedna věc by měla být pro křesťana dostatečným důkazem, a to ta skutečnost, že spiritismus nedělá žádný rozdíl mezi dobrem a zlem. Thomas Paine, jehož tělo se již rozpadlo v prachu země a který bude vzkříšen při druhém zmrtvýchvstání na konci tisíce let, aby přijal svou odplatu a vytrpěl druhou smrt,  je satanem představován  jako by byl v nebi a měl tam vysoké postavení. Satan jej na zemi užíval, dokud mohl a nyní pokračuje v tomtéž díle tím, že předstírá, že Thomas Paine má v nebi vysoké a vznešené postavení. Tím se satan snaží o něm vyvolat dojem, že jak učil zde na zemi, tak učí i v nebi. Někteří s hrůzou pozorovali, jeho život, smrt i jeho zkažené učení, dokud byl živ, ale nyní se jím nechají poučovat - člověkem nejzkaženějším a nejšpatnějším, který pohrdal Bohem a Jeho zákonem.  Ranné spisy, kapitola spiritismus

„Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. … Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, že rozvíjel spiritismus.“ GC 561.

Doporučené knihy:

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Válka stejně skutečná jako vítězství - Vaughn Allen

Když potřebuješ neuvěřitelné vyslyšení modliteb - Roger J. Morneau

Kouzlo pověry - Kurt Hasel

 


Související články z kategorie - Nadpřirozené jevy, Co je Ufo ?

Co je UFO a kdo jsou mimozemšťané ?

110_ufo.jpg Kdo jsou mimozemšťané a Ufo? V dnešní době si již mnoho lidí nepokládá otázku jestli jsou mimozemšťané, ale otázku kdo jsou. Ufo jsou realitou, sahající hluboko do minulosti lidstva a náš moderní svět, ...
Vloženo: 23.09.2010
Zhlédnuto: 222681x

Nadpřirozené zážitky

66_nadprirozene_zazitky.jpg Máte nadpřirozené zážitky? Hýbe se vám doma obraz, fotka zesnulého příbuzného? Máte pocit, že s Vámi chce mluvit a navázat kontakt člověk, který už není mezi živými? Nevíte, co si o tom ...
Vloženo: 11.08.2010
Zhlédnuto: 177811x

Komu sloužili Mayové, určili konec světa roku 2012?

311_mayan_pyramid_and_calendar.jpg Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 198870x

Co je spiritismus a okultismus?

473_spiritismus_okultismus.jpg Spiritismus učí, že duchové zemřelých mohou navazovat spojení s lidmi prostřednictvím media. Media jsou mluvící, píšící, kreslící, uzdravující apod. Podle Písma je známo, že „nesmrtelná duše“ neexistuje, nejsou to duchové zemřelých, ale ...
Vloženo: 05.09.2011
Zhlédnuto: 232757x

Falešný Nový věk a mesiáš Maitrea

280_jezis_vs_lucifer_1.jpg „New Age – Nový věk“ s těmito slovy se od roku 1984 stále více setkáváme ve všech novinách a zpravodajstvích. Lidstvo touží po změně, protože takto to již dál země s ...
Vloženo: 26.11.2010
Zhlédnuto: 203731x
Doporučujeme

ZnameniCasu.cz - Setkání s démonickými bytostmi - jak se ubránit