ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

Prorokové Bible a dneška

182_socha_bible_daniel.jpg

Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa

Vloženo: 18.10.2010
Zhlédnuto: 290637x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Biblická proroctví - Danielova socha, přehled dějin světa

Pán Bůh má dějiny naší planety pevně ve svých rukou, má s  naší zemí velké plány. Vše nechal zaznamenat ve dvou prorockých knihách Bible - kniha Daniel a kniha Zjevení Jana. Bůh chce abychom věděli co se bude dít a abychom byli varováni. Chce nás tím upozornit na čas druhého příchodu Ježíše Krista a poznali, že i přes to že naší zemi vládne svržený satan Bůh má vše pod svou kontrolou a konečné slovo bude Jeho.

V knize Daniel ve 2 kapitole je prorocký sen o dějinách světa, je to takový přehled dějin až do konce světa a příchodu Mesiáše znázorněný velkou sochou. O mnoho let později, kdy byl již novým králem Babylónu Belšasar, Daniel měl znovu prorocký sen, kdy tentokrát  viděl  Daniel  čtyři velká zvířata, rovněž s prorockým významem Daniel 7 kapitola.  Stejně jako různé kovy sochy, tato čtyři zvířata reprezentují čtyři pozemská království, která budou po sobě následovat.

Amos 3,7 - Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

Daniel 2,1-3,10 - Ve druhém roce své vlády měl Nabúkadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát.

Nikdo z mudrců nedokázal králi říct, co se mu zdálo a vyložit sen, až věrný Boží muž Daniel, kterému Bůh zjevil  ten samý sen i s výkladem.

Daniel 2,31-45 - Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřil jsi jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem.

Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším.

Ty jsi ta zlatá hlava. Nabúkadnesar představoval Babylónskou říši (606 – 539 př.n.l.) Mluví se o celé říši, králové byli představitelé svých monarchii.

Bible přesně označuje začátek prorockých dějin a proto můžeme otevřít učebnici dějepisu a podívat se která říše následovala.

Daniel 2,39 - Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé.

Stříbrná hruď je symbolem Médoperské říše (539-331 př.n.l.).V roce 539 př.n.l. král Kýros v čele médo-perských vojsk a po dlouhém obléhání dobyl Babylon. Též médo-perskou říši můžeme doložit nejen historicky, ale též biblicky: Daniel 5,28:  "...tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům."

Izaiáš 45,1 - Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny.

To že právě médsko-perský král Kýros vysvobodí Izraelity z  Babylona bylo předpovězeno 200 let před tím.

Daniel 2,39 - a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět.

Břicho z mědi představuje říši Řeckou ( 331 – 168 př.n.l.). Řekové - pod vedením velkého krále Alexandra Velikého - učinili konec říši médsko-perské a založili třetí světovou říši.  Řečtí vojáci měli výzbroj většinou z mědi, a proto byli nazýváni měděnými vojáky.

V Jeruzalémě ukázali kněží Alexandrovi proroctví o tom, že Řecko zvítězí nad Persií, a Alexandr uvěřil že toto proroctví se týká jeho. Ve svých 25 letech se stal vládcem světa. Po jeho smrti se říše rozdělila na 4 části o kterých mluví Daniel 7 kapitola a které později postupně dobývali římští dobyvatelé.

Daniel 2,40 - Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit.

Železné nohy jsou symbolem říše Římské (168 př.n.l. - 476). Římané porazili Řeky a stali se tak vládci světa. Tato říše byla rozsáhlejší než říše předcházející. I Palestina se dostala pod nadvládu Římanů. Z biblického hlediska říše římská umožnila, aby se evangelium mohlo rychle šířit v pohanském světě.

Dějepisci píší o dlouhém, tvrdém a krvavém panství Říma. Byla to staletí útlaku ostatních národů, kdy pod vládou brutálních samovládců krev tekla proudem. A přece i tak silná říše se rozpadla. Řím se rozpadl na deset částí, deset prstů z Božího proroctví.

1.Saxoni, kteří dali vznik Anglii. 2.Frankové, kteří dali vznik Francii. 3.Alamani, kteří dali vznik Německu.  4. Vizigóti, kteří dali vznik Španělsku. 5.Suevové, kteří dali vznik Portugalsku. 6.Lombardi, kteří dali vznik Itálii. 7.Burgundi, kteří dali vznik Švýcarsku. 8.Herulové, kteří zanikli. 9.Vandalové, kteří zanikli. 10. Ostrogóti, kteří zanikli.

Až dosud následovala logicky jedna říše za druhou. Avšak po skončení římské říše předpovídá Boží proroctví něco, co se vymyká logice dějin!  Tvrdí, že již nepovstane moc, která by spojila pod jednu vládu předchozí národy a území i když se o to budou mnozí snažit.

Daniel 2,41 - A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou.

Šest pozoruhodných vládců se rovněž snažilo sjednotit Evropu:

Karel Velký (Francie, 8.stol.), Karel V. (Španělsko, 16.stol.), Ludvík XIV. (Francie, 18.stol.), Napoleon (Francie, 19.stol.), císař Vilém (Německo, 20.stol.), Hitler (Německo, 20.stol.). Proč se nikomu nepodařilo Evropu sjednotit? Protože se člověk pokusil o něco, o čem Bůh prohlásil, že se nikdy nestane - ani v budoucnu!

Přestože ale  bylo železné impérium (Řím) rozvráceno, objevuje se tento prvek železo i v nohách sochy. Řím tedy v určité formě zůstává přítomen až do konce lidských dějin. Změnil svou podobu, ale je tu stále. To potvrzují i mnohá další proroctví v Daniel 7 a knize Zjevení Jana.

Daniel 2,44 - Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu.

Nemusíme se  bát totálního vyhlazení jadernými či jinými zbraněmi, které si člověk vyrobil, ale musíme  se rozhodnout, jestli chceme, nebo nechceme, žít v Božím království, na Nové zemi. My dnes žijeme - obrazně řečeno - v prstech nohou Nabúkadnesarovy sochy. Socha končí, nenásleduje žádná další říše. Dějiny nám známého světa jsou u konce. Drtivý úder kamene - bez zásahu lidských rukou - představuje příchod Božího království, druhý příchod Ježíše Krista, Boží soud.

Skutky 4,11 - Ježíš  je ten‚ kámen vámi staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným.

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.

2. Petrova 3,9-10 - Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj.


Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Video - Hledání - Zjevení 13 - Kdo je šelma a její znamení

421_zjeveni_13_kdo_je_selma_666.jpg Kterou mocnost v dějinách je podle Bible možné ztotožnit se šelmou? Jaké jsou její znaky a souhlasí všechny? Jaké je znamení šelmy? Co znamená 666? Zkuste si přečíst prorocké kapitoly a ...
Vloženo: 04.05.2011
Zhlédnuto: 17173x

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 162100x

Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť

447_666.jpg V minulých článcích jsme studovali, kdo je podle Daniel 7 kapitoly a Zjevení Jana 13 kapitoly onou šelmou. Podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře a ...
Vloženo: 17.07.2011
Zhlédnuto: 442625x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 9007x

Návrat kobylek - Steve Wohlberg

715_navrat-kobylek-steve-wohlberg.jpg (Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015) Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, nebo jiných evropských městech – ale ...
Vloženo: 24.07.2016
Zhlédnuto: 5065x

ZnameniCasu.cz - Biblická proroctví - Daniel 2 - Přehled dějin světa