ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Zaslíbení nové země Abrahamovi, i věřícím v Krista

Biblická fakta

411_nova_zeme_nebe.jpg

Zaslíbení nové země Abrahamovi, i věřícím v Krista

Vloženo: 07.04.2011
Zhlédnuto: 141616x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Den Kristova druhého příchodu je dnem, kdy skončí zlo. Je dnem vykoupení nejen pro Boží lid, ale také pro zemi. Bůh stvořil zemi, aby se stala domovem člověka. Adam zde přebýval v rajské zahradě, kterou zkrášlil sám Stvořitel. Přestože hřích porušil Boží dílo, přesto nebylo lidstvo nikdy svým Stvořitelem opuštěno. Na tuto planetu sestoupili andělé s poselstvím o vykoupení a Boží Syn osobně přišel k nám, na naší zem, aby zaplatil za naše viny.

Bible hovoří o tom, že po Druhém příchodu Ježíše Krista budou vykoupení a věrní lidé vzatí do nebes, kde budou soudit bezbožné lidi spolu s Kristem po tisíc let. Po tisíci letech – miléniu, Bůh sestoupí i s městem Novým Jeruzalémem a vykoná soud nad bezbožnými lidmi a  Satanem s jeho pomocníky a všechny zničí v ohni. Potom očistí celou zemi ohněm a stvoří vše nové a krásné. Nově stvořená zem se stane opět domovem pro vykoupené lidstvo, kde již nebude pláč ani utrpení a smrt. Více o miléniu v článku - „Milénium - Tisícileté království“.

Přečtěte si, co se  píše o Nové zemi v Bibli a jak souvisí zaslíbení dané Abrahamovi s námi.

K jakému účelu byla naše zem stvořena?

Izaiáš 45,18 - Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval:

Komu dal Bůh zemi?

Žalm 115,16 - Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval!

K jakému účelu byl člověk stvořen?

Žalm 8,7 - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.

Židům 2,8 - … k jeho nohám jsi složil vše.“

Jak člověk ztratil své panství?

Římanům 1,25 - když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.

Římanům 6,23 - Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Člověk byl přemožen v zahradě Eden a tam odevzdal sebe i svoje vlastnictví do rukou nepřítele.

Genesis 3,4 - Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.

2. Petrova 2,19 - Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!

Kdo má toto první panství obnovit?

Micheáš 4,8 - Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne až navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské.

Genesis 3,15 - Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Galatským 3,29 -  A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.

Proč řekl Kristus, že jsou tiší blahoslavení? Toto dědictví nemůže být uskutečněno v tomto životě, ale až po příchodu Ježíše Krista,  protože tiší většinou vlastní jen málo pozemských věcí.

Matouš 5,5 - Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.

Kdo má podle Daniele nyní, zde na zemi nejvíce?

Žalm 73,3-7 -  Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi.

Kde bude odplaceno spravedlivému?

Přísloví 11,31 - Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci!

Žalm 37,34 - Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!

Které zaslíbení dostal Abraham o této zemi?

Genesis 13,14-15 - „Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.

Kolik země vlastnil Abrahám za svého života v Kanaánu?

Skutky 7,5 -  Nedal mu v ní za dědictví ani stopu země, ale slíbil ji dát do vlastnictví jemu a jeho semeni po něm. I když byl ještě bezdětný...

Židům 11,8-13 - Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ní ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.

Kdo je tím semenem, kterému je ono zaslíbení dané?

Galatským 3,16 - zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus.

Kdo jsou dědicové zaslíbení?

Galatským 3,27-29 - Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.

Izaiáš 44,3-5 - Vyliji svého Ducha na tvé símě (Jákobe), své požehnání na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: „Patřím Hospodinu“ a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše „Hospodinův“ a přijme jméno Izrael.

Proč neobdrželi věrní ve starověku svojí odplatu?

Židům 11,39,40 - Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás – proto neměli dojít k cíli bez nás.

Co se stane s naší zemí v den Páně?

2. Petr 3,10 - Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.

Co bude následovat tento velký požár?

2. Petr 3,13 - my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.

Izaiáš 65,17 - Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.

Co viděl ve vidění apoštol Jan o naší zemi?

Zjevení 21,1 - Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.

Co připravil Bůh pro svůj lid?

1. Korintským 2,9 - „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

Židům 11,16 - Oni však toužili po lepší vlasti – po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město.

Co očekával Abraham?

Židům 11,10 - Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.

Kde je to město a jak se jmenuje?

Galatským 4,26 - ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou.

Co řekli proroci ve vidění o městu?

Zjevení Jana 21,2 - Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.

Zjevení Jana 21,27 - avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Zjevení Jana 21,10-11 - Odnesl mě v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe a zářící Boží slávou. Jasem se podobal nejdražšímu kameni, jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál.

Zjevení Jana 21,24-25 - Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude.

Izaiáš 62,3 - V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou.

Komu bude dovoleno jít do města?

Zjevení Jana 22,14 -  Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města.

Zjevení 14,5 - To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.

Zjevení Jana 7,14-15 - „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, jim bude přístřeším. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“

Jaký bude stav na celé obnovené zemi?

Zjevení 21,4 - On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Izaiáš 11,6-9 - Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře – země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře!

Izaiáš 65,17 - Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.

Který čas bohoslužby bude zachováván na nové zemi?

Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.

Kdo bude bydlet spolu s vyvolenými?

Zjevení 21,3-4 - Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Žalm 16,11 - Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici!

Jak dlouho budou vlastnit budoucí království?

Daniel 7,18 - Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím vládnout na věky a věky věků.“

Izaiáš 65,22 - Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí.


Související články z kategorie - Biblická fakta

Důvody Kristova druhého příchodu na svět

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježíš Kristus svou smrtí za naše hříchy zvítězil nad zlem – satanem a porazil ho. Ukázal tak celému vesmíru, že Bůh je láska a přesto že jsme zhřešili proti Božímu zákonu, ...
Vloženo: 08.11.2010
Zhlédnuto: 157430x

O Beránkovi, který zachránil svět

705_beranek.jpg O Beránkovi, který zachránil svět aneb pět faktů o Velikonocích Konečně po dlouhé zimě jaro. Všechno pučí a nalévá se životem a spolu s jarem přicházejí i velikonoční svátky. Za slovem Velikonoce ...
Vloženo: 26.03.2016
Zhlédnuto: 4059x

Jak najít Boha?

372_jak_najit_boha.jpg V nitru každého člověka je zakódována touha po Bohu. V minulosti si lidé po celé generace vytvářeli různé bůžky podle vlastních představ a i dnes mají lidé touhu něco uctívat, i ...
Vloženo: 07.03.2011
Zhlédnuto: 219729x

Kam se ztrácí láska, co se to děje s dětmi?

647_p7290712.jpg Všimli jste si, že dnešní děti a mladí lidé žijí úplně v jiném světě než předchozí generace po celá staletí a tisíciletí? Vzpurné děti byly vždy a všude, ale stále platila ...
Vloženo: 08.10.2014
Zhlédnuto: 8967x

Proč doporučujeme vegetariánství, je to podle Bible?

612_ovoce.jpg Foto zdroj: wikipedia Toto téma je pro mnoho věřících velmi kontroverzní, sporné, rádoby nejasné. Ale pojďme pouvažovat, co pro nás zamýšlí Bůh a jestli jdeme po Jeho cestě, kterou nám určil i ...
Vloženo: 07.02.2013
Zhlédnuto: 18417x

ZnameniCasu.cz - Zaslíbení nové země Abrahamovi, i věřícím v Krista