ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Každý křesťan bude souzen u vyšetřovacího soudu - obstojíš?

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

716_shutterstock_203902786.jpg

Každý křesťan bude souzen u vyšetřovacího soudu - obstojíš?

Vloženo: 06.08.2016
Zhlédnuto: 5062x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod." (Zjevení 14, 7)

Proč se máme „bát Boha a vzdávat mu slávu"? Protože přišla hodina Jeho soudu! Bible na mnoha místech hovoří o blížícím se soudu pro každého člověka věřícího i nevěřícího. Bible hovoří v tomto jednoznačně:

Spravedlivého i ničemu bude soudit Bůh, protože tam nastane čas pro každý záměr a pro každé dílo." (Kazatel 3,17) „Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků..." (1Petr 1,17) Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým." (Kazatel 12,13-14)

I apoštol Pavel ví, že on a spolu s ním všichni věřící křesťané se postaví před soudnou stolicí:

Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé." (2Korintským 5,10) „Ty pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží." (Římanům 14, 10-12)

Ale přes to, až se Ježíš Kristus vrátí podruhé přijde již se svou odplatou a rozdělí lidstvo na dvě skupiny:

Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo." (Zjevení 22,12) „Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání." (Matouš 16,27) „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. (Matouš 25,31-46)

Jak je tedy možné, že v den druhého příchodu bude již o Božím lidu rozhodnuto a Ježíš Kristus vzkřísí mrtvé věřící již v oslaveném těle a ty žijící promění do slávy a postaví je všechny po své pravici?

Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia?" (1Petr 4,17) ...„Pán bude soudit svůj lid.‘"(Židům 10,30)

Je jisté, že Boží soud již započal a to od Božího domu, tedy od věřících v Ježíše Krista. Každý, kdo někdy v životě vyznal víru v Ježíše Krista, ale i ti, kteří se tuto dobrou zprávu nikdy neměli možnost dozvědět, a přesto žili svatým životem tak, jak jim Duch Svatý ve svědomí radil, přijdou nyní před vyšetřující soud v nebi. A je zajímavé, že ti, kteří nesou ovoce jsou čištěni, zkoušeni a přibližování Spasiteli blíž a blíž, aby nesli ovoce ještě krásnější a ti, kteří přestože uvěřili, ale nenechali se Duchem svatým proměnit jsou odřezáváni a odstraněni. Spasení, které svou první vírou získali tedy ztrácejí!

„Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. (Jan 15,1-2)

Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto. Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. (Židům 9,23-24)

Ano nebeská svatyně je očišťována, protože Kristus jako náš Velekněz vstoupil do svatyně svatých a očišťuje záznamy nebeských knih, a v nich hříchy kajících hříšníků. Hříchy všech věřících musí být z nebeské svatyně před druhým příchodem vymazány a shlazeny a tak bude o každém křesťanovi jednou pro vždy rozhodnuto ještě před návratem Krista na Zemi.

Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně, A poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista. (Skutky 3,19-20 Kral.)

Pomůže nám to trochu zobrazit příběh o Sodomě a Gomoře, kdy Bůh prohledával tato města a hledal věrné lidi ještě před tím než nastalo konečné oddělení Lota s jeho rodinou a zkáza. I tento soud Sodomy a Gomory měl vyšetřující fázi. Když hovoří Bůh o posledním velkém dni mluví k Sofoniášovi takto:

I stane se v onen čas, že prohledám Jeruzalém s lampami a navštívím s trestem muže usazené na svém kalu, kteří si v srdci říkají: Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." (sofoniáš 1,12)

Krásně to také dokresluje podobenství Ježíše Krista o nebeské hostině při svatbě. Ten kdo přišel na svatbu musel již mít čisté svatební roucho a Král prošetřoval hosty. Když našel hosta bez svatebního roucha, byl bez milosti vyhozen.

Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte do té venkovní tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." (B21 - Matouš 22,11)

Pro ty, co u vyšetřujícího soudu neobstojí a jejich srdce nebude upnuté na Krista v pokání a lítosti svých hříchů již pak nebude cesta zpátky. Všichni budou v druhé skupině, která bude po 1000 letech znovu probuzena ke konečnému rozsudku a odsouzení. Výši rozsudku budou celých 1000 let, kdy budou ještě bezbožní v prachu země spát, Svatí spolu s Kristem posuzovat.

Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže?... Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí příchozímu a nebojí se mě, praví Hospodin zástupů. (Malachiáš 3,1-3,5)

Znamená to, že Bůh určil přesný čas, kdy v nebesích začal soudní vyšetřující proces, aby až se Kristus vrátí na tuto Zem, jako Král králů a Pán pánů, mohl oddělit ty, kteří s ním půjdou do nebes a ty, kteří zahynou. Až se Kristus vrátí, bude o tvém osudu již rozhodnuto! Začala totiž první fáze soudu, nebo-li před adventní vyšetřující soud. Jsi připraven stanout před soudní stolicí? Nebudeme vědět kdy bude přesně náš případ projednáván a proto Ježíšova slova:

Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu." (Zjevení 3,3)

Jak je Bůh milostivý, že nás varuje, abychom věděli, že ještě nyní je ten čas k nápravě a navázání vztahu s Ježíšem, naším Veleknězem a jediným zástupcem u Božího soudu. Dává nám tím ujištění, že stále ještě trvá doba velké Boží milosti, kdy můžeme předstoupit, a v modlitbě a pokoře vyznat své hříchy Ježíši a litovat jich.

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes." (Matouš 4,17)

Za nedlouho již může být o tvém osudu rozhodnuto a pak bude pozdě. Doba milosti bude ukončena!

Zkuste si představit že nyní stojíte před Božím majestátem a jsou otevřeny nebeské knihy. Když je otevřena kniha v níž jsou zapsány hříchy těch, kteří vyznávají svou víru v Ježíše Krista a Bůh spočine svým pátravým zrakem na zapsaných hříších, naplní vás bezmocná hrůza. Sobectví, prolhanost, hrabivost, pýcha, výstřednost, zlomyslnost, závist, nenávist, nestřídmost.....Vaše tvář rychle zbledne a srdce se chvěje, protože vidíte, že jste se odsoudili sami. Nyní poznáte, že jste Boží milosrdenství příliš zneužívali. Všichni budou ospravedlněni ze své víry a souzeni ze svých skutků. Potom se vás Bůh smutně zeptá: „Proč jste nevyprali roucho svého charakteru a nezbílili je v krvi Beránkově? Bůh neposlal svého Syna na svět proto, aby svět soudil, ale aby skrze Něho mohl být spasen. Moje láska k vám byla obětavější, než láska matčina. Abych mohl vymazat váš nečistý zápis o vaší nepravosti a podat k vašim rtům kalich spasení, zemřel jsem na kříži, a nesl tíhu a kletbu vaší viny. Snášel jsem úzkosti smrti a hrůzy ze tmy hrobu, abych mohl přemoci toho, který měl moc nad smrtí, abych mohl pro vás odemknout a otevřít brány života. Podstoupil jsem pohanění a muka, protože jsem vás miloval nekonečnou láskou, a chtěl jsem přivést zpět své vzpurné, bloudící ovce, do Božího ráje ke stromu života. Pohrdli jste tímto životem požehnání, který jsem pro vás za takovou cenu vykoupil, vyhýbali jste se hanbě, výčitkám, potupě, jakou váš Mistr za váš snášel. Výsady, pro které On zemřel, abyste jich mohli dosáhnout, nebyly oceněny. Nechtěli jste se stát účastníky jeho utrpení, nemůžete s Ním tedy ani být účastníky jeho slávy." (E.Whiteová Myšlenky ke knize Zjevení str.24)

Jak zoufalá a nešťastná slova z úst Spasitele. Jak velkou úzkost budou prožívat ti, kteří nabídkou milosti pohrdli. Jak strašné muka, když uvidí, že život věčný již nikdy nemohou získat a čeká je jen smrt a zatracení v pekelném ohni. ALE NYNÍ JE STÁLE JEŠTĚ ČAS NÁPRAVY! Stále je nám ještě dopřáván čas zkoušky, kdy se můžeme připravit pro Boží království a nechat proměnit své charaktery. Nepromarni vzácný čas a přijmi Boží varování o blížícím se soudu jako poselství záchrany a milosti. Aby mohlo i pro tebe platit:

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha." (Římanům 8,1) „Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (Jan 3,18 Kral!)

Kdo totiž setrvává v živém spojení s Kristem, nemusí se bát odsouzení, ale má jistotu spasení. Kristus žije v jeho srdci a tak při Božím soudu nebude Otec hledět na nás, ale bude hledět na Syna a bude vidět Jeho skutky spravedlnosti, které v našem srdci On sám konal.

Měřítko soudu

Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody." (Jakub 2,12) „Summa všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a přikázaní jeho ostříhej, nebo na tom všecko člověku záleží. Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou." (Kazatel 12,13-14 Kral.)

Ano, Boží zákon je tím měřítkem, podle kterého Bůh soudí a je základem Božího trůnu.

Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou."(Žalm 89,15 Kral.)

Kdyby požadavky Božího zákona bylo možné obejít, Boží Syn by nemusel trpět a obětovat svůj život jako trest za jeho přestoupení. Smrt Ježíše Krista dokazuje neměnnost a trvalou platnost zákona. Je to totiž zákon vyjadřující lásku v praxi. Při konečném soudu se ukáže, že hřích není možné omluvit. Srovnejte tedy své myšlenky, skutky i slova s Božím měřítkem soudu. Nechte působit Ducha svatého do svého svědomí a poddejte se Jeho proměňující moci. Požádejte Ježíše Krista, aby tento zákon, nebo-li všech deset svatých přikázání shrnujících se do slov: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a miluj svého bližního jako sebe samého " napsal na masité desky vašeho srdce, aby se zákon stal vaší přirozeností a vaše víra se tak stala živou a přinášela ovoce a skutky víry. Na Božím soudu pak na vás bude pohlíženo skrze svatého Syna Božího a nebudete odsouzeni, proč? Protože budete mít Ježíše ve svém srdci! Již nebudete mít v srdci hřích, který by vás odsuzoval a proto můžete mít jistotu spasení. Ježíš má moc vás dovést až do nebeského království, důvěřujte Mu, že to s vámi zvládne.


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná

478_graf-down.jpg Celý svět se potýká se stále většími finančními problémy. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že z tohoto začarovaného kruhu obrovských státních dluhů nevede cesta ven. Je jen otázkou krátkého času, kdy ...
Vloženo: 13.09.2011
Zhlédnuto: 195974x

Výzva k deseti dnům modliteb za očištění “Živé svatyně”

723_svatyne_veleknez.jpg Přijměte pozvání k 10 dnům modliteb za očištění a vylití Ducha Svatého, které pořádá od 11. do 21. ledna 2017 církev adventistů po celém světě. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá ...
Vloženo: 05.01.2017
Zhlédnuto: 6403x

Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť

447_666.jpg V minulých článcích jsme studovali, kdo je podle Daniel 7 kapitoly a Zjevení Jana 13 kapitoly onou šelmou. Podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře a ...
Vloženo: 17.07.2011
Zhlédnuto: 481960x

Očkování, vakcíny, koronavir a změna klimatu? - prof. Dr. Walter Veith

781_ockovani-vakciny-koronavir-a-zmena-klimatu.jpg Ve 27. epizodě "Co nového, profesore?" se podíváme na kontroverzní téma vakcíny na koronavirus. Jak může probíhat distribuce? A může být povinná? Také diskutujeme nad tím, jak spolu souvisí pandemie koronaviru, ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3742x

Darujte knihu zdarma - www.VelkySpor.cz

570_velky_spor_veku_letaky.jpg „Velký spor věků“ je knihou, která již od chvíle svého prvního vydání v roce 1888 budí velký zájem, ale také značnou polemiku. Ukazuje vznik věčného konfliktu mezi dobrem a zlem a ...
Vloženo: 11.07.2012
Zhlédnuto: 6893x

ZnameniCasu.cz - Každý křesťan bude souzen u vyšetřovacího soudu - obstojíš?