ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

261_znameni_doby_prichod_krista_part_2.jpg

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 252538x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část

20.století je v dějinách světa zcela vyjímečné. Když začínalo, zatím ještě nikdo neletěl letadlem, nikdo nejel automobilem po dálnici, nikdo neposlouchal rádio ani se nedíval na televizi. Lidi ani zdaleka nebyli ve svém životě obklopeni tolika dalšími technickými vymoženostmi, které se nám dnes zdají naprosto běžné. Člověk se však nechvěl obavami ze svržení atomové bomby, ani nežil ve strachu z havárie atomové elektrárny. Stejně tak by mu nic neřekl pojem „znečištěné ovzduší“ a také vodu k pití nabíral z potoka za chalupou. Naše století bylo nazváno stoletím tužeb, nadějí, ale i zklamáním. Svět potřebuje přímý Boží zásah. Stav světa není jen znamením, že se blíží Ježíšův příchod, ale také důvodem proč voláme „Přijď Pane Ježíši“

ZNAMENÍ  VE SPOLEČNOSTI

ZNAMENÍ V NÁBOŽENSKÉ OBLASTI - Matouš 24,4-5,11,23-26  - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.

Třikrát se Ježíš Kristus vrací k tomuto znamení. Nastane naprostý zmatek v duchovní, náboženské oblasti, jako když byly zmateny jazyky v Babylóně. Nepřítel satan se všemožně snaží lidi svést na svoji stranu, proti Bohu. Vůbec nás nesmí překvapit, že jedním z účinných nástrojů jeho klamů je zfalšované náboženství, spiritismus a falešné zázraky, astrologie, hnutí New Age (Nového věku) všechno, co tak magicky přitahuje zájem lidí! Před tím vším nás Bible varuje.  Nepřipadá vám, že je dnes tolik směrů, že již člověk neví, čemu věřit?

V této době sílí globalizace světa a snaha o sjednocení a změnu světa  - hnutí New Age.     Vedou k tomu všechna falešná proroctví, citace takzvaných mimozemských (ďábelských) bytostí , i mocné vlády světa. Vše směřuje k jednomu cíli, sjednotit svět a umožnit napodobení příchodu Ježíše Krista vtělením Satana do anděla světla. Bible jasně říká, jakým způsobem Ježíš přijde a bude následovat vzkříšení lidí ze smrti a Ježíš nejvíce varoval před tímto zfalšováním.

2. Tesalonickým 2,3-12 -  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Jsme zde ujištěni o tom, že příchod skutečného Mesiáše nikdo z lidí nepřehlédne. Ježíš nepřijde tajně. Nebude se skrývat. Přijde s mocí a slávou, aby vzal své věrné k sobě.

Ježíš i apoštolové také hovoří o tom, že v posledních dnech bude veliký rozdíl mezi náboženským vyznáním věřících a jejich životem. Lidé se budou bezduše držet obřadních forem, snižovat závaznost Božích požadavků, budou se prohlašovat za věřící, ale přitom si budou žít, jak se jim zachce. Není divu, že hlavním atributem církve v posledních dnech je podle knihy Zjevení vlažnost a formálnost. Není to obraz dnešní reality?

Musíme rozumět tomu, že vše co odporuje Biblickému učení, není z Boha ale od satana, našeho nepřítele.  Musíme se dívat jak žil a co dodržoval Ježíš Kristus a jeho učedníci a ne staletími pozměněná církevní tradice a spiritismus, který se do církve vetřel - panenka Marie, svatí, plačící kříže, učení o nesmrtelnosti duše, odpustky, očistec, peklo...

1. Jan 5,2-3 - To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká.

Jakub 2,17 - Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.

VÁLKY A VÁLEČNÉ KONFLIKTY - Matouš 24, 6-7 - Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království.

První a druhá světová válka si vyžádaly více obětí a způsobily více utrpení než všechny předchozí války dohromady. První světové války se zúčastnilo téměř 30 zemí a padlo v ní asi 14 milionů lidí. O dvacet let později vypukla druhá světová válka, ve které bylo zapojeno už více než 50 zemí a zahynulo víc než 55 milionů vojáků a civilního obyvatelstva. Od jejího konce v roce 1945 zahynulo v různých válečných konfliktech dalších několik desítek milionů lidí a bylo jen 26 dnů celosvětového míru.

Tzv. "studená válka" už sice skončila, ale éra zbrojení zdaleka není za námi. Největší světová mocnost USA si totiž na základě událostí z 11.září 2001 našla dalšího vhodného nepřítele, vyhlásila tzv. válku proti terorismu.

HLAD - Matouš 24,7 -  na různých místech vypuknou hladomory. Lukáš 21,11 - na různých místech bude hlad a mor.

Kombinace potravinové a ekonomické krize způsobila, že počet hladových ve světě přesáhl miliardu. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 100 milionů na 1,02 miliardy, uvedla Organizace pro výživu a zemědělství, specializovaná agentura OSN. Jde o nejhorší bilanci za čtyřicet let. Skoro všichni hladoví žijí v rozvojových zemích.

Jedna miliarda a dvacet milionů. Tolik lidí na světě trpí chronickou podvýživou. Nejvíc, 642 milionů, jich připadá na Asii a Tichomoří.

Ve světě zemře kvůli podvýživě každých pět sekund jedno dítě, tedy více než 17 tisíc denně a celkem 6 milionů ročně. Myslím, že není potřeba to více komentovat.

NEMOCI - Lukáš 21,11 - na různých místech bude hlad a mor.

V dnešní době, kdy je dostupných tolik léků a lékařského pokroku je zarážející co nemocí se objevilo. AIDS, různé masožravé bakterie, SARS, velice moderní "ptačí chřipku", nemoc šílených krav a spoustu dalších nemocí, které zatím ani nemají název.

Nyní udeřily s novou silou i nemoci, které se zdály být vymýceny. Například tuberkulóza, lepra, mor, malárie, cholera a další zhoubné infekce z minulosti. "Změny klimatu a rostoucí míra globalizace mohou znovu vrátit do hry choroby ze středověku," říká pro BBC Vic Simpson z britské vládní veterinární laboratoře. Podle něj a jeho kolegů hrozí například Evropě reálné nebezpečí moru, který řádil mezi čtrnáctým a sedmnáctým stoletím.

Za posledních 30 let se znovu rozšířilo nebo nově objevilo nejméně 50 lékům odolných nemocí (např. tuberkulóza, malárie a cholera). Podle National Institute of Allergy and Infectious Diseases se za posledních 12 let 7 krát zvýšil počet úmrtí v nemocnicích v důsledku infekcí způsobených lékům odolnými bakteriemi. V roce 2004 bylo celosvětově způsobeno přibližně 30% předčasných úmrtí právě těmito lékům odolnými nemocemi.

Úplavice zabíjí nejméně 6 milionů dětí ročně. V rozvojových zemích spalničky, tuberkulóza, černý kašel, obrna, tetanus a záškrt zabijí ročně asi 5 milionů dětí a nejméně tolik jich zmrzačí.

MRAVNÍ STAV LIDÍ – 2. Timoteova 3,1-5 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.   Matouš 24,12 - A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Matouš 24,37-39 - Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.

V jakém stavu se nachází rodina, manželství? Více jak polovina manželství se rozpadá, mnoho dalších trpí, miliony dětí bez rodičů, zneužívané děti, drogy, prostituce. Co dodat k tomu, že na 100 narozených dětí je několik set potratů? Největším zájmem lidí v dnešní době je mít se dobře, užívat si zábavu a mít co nejvíce peněz a věcí. Děti neposlouchají rodiče a nemají úctu ke starším, již od útlého věku jsou vzpurní a nezvladatelní. Morálka lidstva je přesně taková,  jak to Bible předpovídá.

Lukáš 21,34-35 - Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi.

EVANGELIUM PRO CELÝ SVĚT - Matouš 24,14 - Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“

Bůh nechce svět překvapit, proto dělá všechno pro to, aby se lidé o Kristově příchodu dověděli. Dnešní možnosti jsou obrovské. Technologické vymoženosti dnes skutečně umožňují hlásat evangelium (dobrou zprávu) celému světu. A již i země, kde je totalitní režim, nebo silné jiné náboženství se o tomto evangeliu dovídají.

Článek z MF DNES  „Čínští křesťané se už nemusí tolik schovávat. V rychle se měnící zemi nachází křesťanství stále větší prostor. Zejména na venkově mu oveček přibývá podstatně rychleji než komunistické straně členů...“

POSMĚVAČI JAKO V DOBĚ NOEHO - Matouš, 24, 37-39 - Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.  2. Petrova 3,3-4 - Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen.

V poslední době bude mnoho lidí, kteří nebudou vidět naplňující se znamení druhého příchodu a budou se vysmívat těm, kteří tomu věří. Neslyšíte také někdy říkat - „To že má Pán Ježíš přijít říkali už naši dědové a nic se neděje!?“ Nebo už apoštolé Ježíše čekali a nic se nestalo!? Nenaplňujeme my, toto proroctví?

Lidé budou také popírat stvoření světa, jak je popsáno v Bibli, nebudou věřit ani v celosvětovou potopu. Jen slepý nevidí naplnění tohoto proroctví v naší době.  Již většina věřících nevěří v stvoření světa v 7 dnech, ani celosvětové potopě, vše se vykládá evolucí a filozofií, přitom Biblické pravdy jsou tak jednoduché.  Napadlo vás někdy, která z těch opic byla tedy Adam? A Jak by evoluce byla možná, když neexistovala smrt? Ne, Bible mluví jasně a důležité pravdy jsou jednoduché.

Dnes se situace opakuje jako před potopou. Plní se znamení ukazující na blízkost Ježíšova druhého příchodu, ale lidé tomu nevěnují pozornost. Spíše se takovým myšlenkám vysmívají. Vždyť přece naše zkušenost a vědecké poznatky nezpochybnitelně ukazují, že k něčemu takovému, jako je druhý příchod Ježíše Krista nemůže v žádném případě dojít… Jste si tím tak jistí, že na to vsadíte svůj život?

1. Tesalonickým 5, 2-3 - Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

ROZMACH LIDSKÉHO POZNÁNÍ - Daniel 12,4 - Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“

To že poznání se v tomto posledním století hodně rozšířilo snad ani nemusím psát. To co bylo ještě na začátku 20. století nemožné, ani by na mysl nepřišlo, se uskutečnilo. Mnozí cestují sem a tam v takové intenzitě, jaká byla dříve nemyslitelná.

PORUŠOVÁNÍ BOŽÍHO ZÁKONA -  Žalm 119, 126 - Čas jednat, Hospodine, už je tu - lidé porušují Zákon tvůj!  Daniel 7, 25 - Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (ekumenický překlad - Bude se snažit změnit doby a zákon)

To, že je dnes Boží zákon pošlapáván je zřejmé. Málokdo věří, že Boží zákon je stále závazný a když tak jen něco z morálního hlediska. NE, Boží zákon je stále platný, tak jak byl vždy. Včetně dodržování sobotního dne odpočinku. Na kříž byl přibit zákon ceremoniální, zákon předpisů a svátků židovského národa, nikoli Boží desatero zapsané na kamenné desky Božím prstem! Kdo tedy změnil zákon?

Snaha o změnu Božího zákona je jedna z charakteristik Bohu nepřátelské mocnosti, která bojuje proti pravdě a jejím stoupencům. Satan změnil taktiku. Když nemohl zabránit nástupu křesťanství násilím, vloudil se do církve a začal křesťanské společenství rozleptávat zevnitř falešným učením.

2. Tesalonickým 2,4 - Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

„Papež není pouhým představitelem Ježíše Krista, on je Ježíš Kristus sám, ukrytý pod pláštěm těla.“ (The Catholic National, červen 1895)

„Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvíšen, že není pouhým člověkem, ale je jako Bůh, zástupce Boží... Je rovněž božským vladařem a nejvyšším vládcem, králem králů... Kdyby to bylo možné a andělé by mohli chybovat ve své víře, nebo by mohli myslet v rozporu s vírou, mohli by být souzeni a exkomunikováni papežem.“ (Výňatky z Ferrariho Církevního slovníku, článek o papeži)

Sami posuďte, kdo sedí v Božím chrámu a vydává se za Boha. Změnil Boží zákon uctíváním neděle a svatých. Boží zákon je jasný a neměnný.

Přesto ale toto znamení bude mít ještě další naplnění, kdy sám satan se převtělí do anděla světla a pokusí se napodobit Kristův příchod ve velké slávě, a bude ho provázet mnoho zázraků a mocných činů.

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Jan 14,15 - „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.

Zjevení 14,12 - Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Matouš 24,33-34 - Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!  Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.

Znamení se naplňují, Ježíš Kristus přijde skutečně brzy. V jakém stavu nás Kristus najde?

Matouš 24, 42,44 - Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa - 1.část

260_znameni_doby_prichod_krista_part_1.jpg Biblická Znamení Kristova příchodu a konce světa – 1.část Většina z nás má dnes pocit, že se se světem něco děje, něco je jinak než dřív. Je více násilí, katastrof, více strachu ...
Vloženo: 11.11.2010
Zhlédnuto: 464162x
Doporučujeme

Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176698x

Video - Čas je blízko - Steve Wohlberg a Tim Saxton

687_video_znameni_casu.jpg Naplňují se znamení času? Je druhý příchod Ježíše Krista tak moc blízko? Na tyto otázky Vám odpoví Steve Wohlberg a Tim Saxton ve videu Čas je blízko. ...
Vloženo: 09.07.2015
Zhlédnuto: 21185x

Důvody Kristova druhého příchodu na svět

247_duvody_prichodu_jezise_krista.jpg Ježíš Kristus svou smrtí za naše hříchy zvítězil nad zlem – satanem a porazil ho. Ukázal tak celému vesmíru, že Bůh je láska a přesto že jsme zhřešili proti Božímu zákonu, ...
Vloženo: 08.11.2010
Zhlédnuto: 173491x

Výzva k deseti dnům modliteb za očištění “Živé svatyně”

723_svatyne_veleknez.jpg Přijměte pozvání k 10 dnům modliteb za očištění a vylití Ducha Svatého, které pořádá od 11. do 21. ledna 2017 církev adventistů po celém světě. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá ...
Vloženo: 05.01.2017
Zhlédnuto: 6412x

Očkování, vakcíny, koronavir a změna klimatu? - prof. Dr. Walter Veith

781_ockovani-vakciny-koronavir-a-zmena-klimatu.jpg Ve 27. epizodě "Co nového, profesore?" se podíváme na kontroverzní téma vakcíny na koronavirus. Jak může probíhat distribuce? A může být povinná? Také diskutujeme nad tím, jak spolu souvisí pandemie koronaviru, ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3781x

ZnameniCasu.cz - Biblická znamení Kristova příchodu a konce světa - 2.část