ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

Prorokové Bible a dneška

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg

Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!

Aktualizováno: 18.02.2013
Vloženo: 02.04.2011
Zhlédnuto: 335112x
Témata: Prorokové Bible a dneška
PrintTisk

Bible jasně varuje, že jedno z posledních znamení před příchodem Ježíše Krista bude to, že Bůh zatřese naší zemí. V dnešní době je  většina znamení druhého příchodu již  naplněna nebo se naplňuje. Míra zločinnosti a vzpoury proti Bohu dosahuje svého vrcholu. Dramaticky vzrůstající počet přírodních katastrof - zemětřeseních, tsunami, záplav  i sopečných erupcí varuje, že se blíží  naplnění  tohoto znamení. Tyto časté místní katastrofy nás mají varovat před tím, co se bude dít po celém světě a mají nás přivést zpět k pravému Bohu Izraele.

Neměla i tato zkušenost v Rusku s padajícími meteority a následnými otřesy být jen varováním před tím, co přijde v ničivé síle? Jak dlouho  nechá ještě Bůh šlapat po svém zákonu a po všem, co je svaté?

Výbuchy v Rusku - Atmosférickou podívanou se světle hořícími koulemi padajícími k zemi pozorovali lidé až stovky kilometrů daleko, včetně dvě stě kilometrů vzdáleného města Jekatěrinburg.  Svědkové z Čeljabinsku tvrdí, že výbuch byl tak hlasitý, že připomínal  zemětřesení a úder blesku. Jeden obyvatel města popsal agentuře Reuters, jak exploze otřásla 19poschoďovou budovou v centru. Novinky.cz Čt24

Joel 2,12 - A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.

Izaiáš 13,11-13 - Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude smrtelník. To proto, že otřesu nebem a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv.

Izaiáš 24,4-5 - Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají už jen nemnozí.

Izaiáš 24,18-20 -  Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese, třese se! Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.

Lukáš 21,26-28 - Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“

Joel 2,10 - Před nimi země třese se i samo nebe se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd.

Výňatky z prorockých spisů Ellen Whiteové

Než se Syn člověka zjeví na nebeském oblaku, všechno v přírodě bude otřeseno. Blesky z nebe se spojí s ohněm na zemi a způsobí, že hory budou jako pec a budou vylévat řeky lávy na vesnice i města. Roztavené skály budou stékat do vod a způsobí, že vroucí voda bude vyvrhovat kameny i půdu. Nastanou velká zemětřesení a mnoho lidí přijde o život. (7 The seventh-day Adventist Bible Commentary 946, 1907).

Města budou navštívena Božími soudy.

Je blízko doba, kdy velká města budou navštívena Božími soudy. V malé chvíli na tato města přijdou strašlivé otřesy. Jakkoli velké a pevné budou jejich budovy, jakkoli veliké množství požárních jednotek bude nasazeno, až se těchto budov dotkne Bůh, v několika minutách či hodinách budou v troskách. Bezbožná města tohoto světa mají být smetena metlou zničení. V katastrofách,  které dnes postihují skvělé stavby a velké části měst, nám Bůh ukazuje to, co přijde na celý svět. - (7 Testimonies for the Church 82, 83).

Byla jsem požádána, abych předložila výstrahu, že mnoho měst pohroužených v přestoupeních a vrcholných hříších budou zničena zemětřesením, povodní a ohněm. Svět bude varován, že jest Bůh, který zjeví svou autoritu.  Jeho neviditelné působení dovolí záhubu a smrt. V nic se obrátí všechna nashromážděná bohatství...(MS 35 1906)

Budou přicházet strašné neočekávané pohromy a katastrofy, budou následovat jedna za druhou. Jestli budete poslušni výstrah Božích , jestliže se navrátí církve na cestu poslušnosti, tenkrát bude na čas zdržena ruka ničitele. Půjdou-li však svedení lidé dále svými cestami, tupící Boží příkazy a hlásající lež jiným, Bůh sešle na ně neštěstí, aby je probudil. (MS 35 1906)

Pán nezničí v jednom okamžiku všechny přestupníky, ani všechny národy najednou. Bude trestat města a ta místa, kde se lidé odevzdali do vlastnictví satanských sil. S městy národů bude jednáno nesmlouvavě, ale přesto ještě nebudou navštívena tou nejvyšší nevolí Boží, protože se v nich ještě nalezne několik duší, které se oddělí od bludů nepřítele, budou litovat a obrátí se, zatímco ta ostatní masa bude zachována až ke dni hněvu Božího. ( Evangelism 27, 1906)

Viděla jsem mezi krásné budovy padat ohromnou ohnivou kouli, která je v okamžiku zničila. Slyšela jsem jak někdo řekl: „Věděli jsme, že Boží soudy přijdou na tuto zem, ale nevěděli jsme, že přijdou tak brzy. „Jiní úzkostlivým hlasem odpovídali: „Vy jste to věděli. Proč jste nám to neřekli? My jsme to nevěděli.“ (9  Testimonies for the Church 28, 1909).

Před mými zraky se posunovala scéna, která mě neobyčejně mocně dojala. Z oken pokoje jsem spatřila strašný požár. Veliké ohnivé koule padaly na střechy budov a požár zapříčiněný těmito ohnivými koulemi, se rozšiřoval všemi směry. Oheň nebylo možno uhasit. Vše vzplálo a mnoho míst bylo úplně zničeno. Není možné popsat paniku strachu, který se zmocnil lidí. (Letter 278, 1906)

Blízko je čas, kdy velká města budou smetena s povrchu zemského. Všichni by měli být varováni, že tyto soudy přicházejí. (Evangelism 29, 1910).

Když jsem byla v Loma Lindě, v Kalifornii, 16.dubna 1906, byl mi ukázán podivuhodný obraz. Po dobu nočního vidění jsem stála na vyvýšeném místě, z něhož jsem mohla pozorovat domy, které byly otřásány jak třtina větrem. Velké i malé budovy padaly k zemi, zábavné podniky, divadla, hotely a domy bohatých byly otřásány a rozpadly se. Mnoho lidí přišlo o život a vzduch byl naplněn výkřiky zraněných a zděšených lidí.

Andělé pověření Bohem, aby provedli tuto zkázu, byli zapojeni do díla. Jediný dotek a stavby, tak důkladně vybudované, na které lidé pohlíželi jako na jisté proti každému nebezpečí, náhle byly hromadou trosek. Nikde nebyla jistota. Zdálo se, že trpělivost Boží byla vyčerpána a že přišel soudný den.

I když to co jsem viděla bylo hrozné, avšak to, co s tím souviselo mne dojalo nejživěji. Anděl, který stál po mém boku, prohlásil, že Boží svrchovaná vláda a svatost Jeho zákona musí být zjevena těm, kteří vytrvale odmítají poslouchat Krále Králů. Ti, kteří se rozhodli zůstat nevěrnými, musí být navštíveni milostivými soudy, aby je-li možné, mohli být probuzeni k uvědomění si svého hříšného jednání. (9 Testimonies for the Church 92-93)

Kéž by si Boží lid uvědomil přibližující se zkázu tisíců měst, jež jsou téměř naprosto oddána modlářství. - (Review and Herald 10. 9. 1903)

Blíží se bouře a my se musíme připravit na její útok pokáním před Bohem ve víře v našeho Pána Ježíše Krista. Pán povstane aby strašně zatřásl zemí. Budeme pozorovat problémy na všech stranách. Tisíce lodí utonou v hlubinách moří. Válečná loďstva půjdou ke dnu a budou obětovány miliony lidských životů. Nečekaně budou vznikat požáry a žádné lidské úsilí je nebude schopno dostat pod kontrolu. Nejskvělejší budovy světa budou zničeny v plamenech. Železniční neštěstí budou stále častější. Zmatky, katastrofy a smrtelné úrazy se bez varování přihodí na hlavních dopravních tepnách. Konec je blízký, doba zkoušky se chýlí k závěru. Hledejme Pána, dokud může být nalezen, volejme k němu, dokud je blízko! (Messages to young people 89-90, 1800)

Ještě chvíli potrvá, než obyvatelé země naplní kalich svými nepravostmi, a potom procitne Boží hněv, který tak dlouho dřímal. Tato země světa bude pít kalich jeho čistého hněvu. (4 Testimonies for the Church 363, 1863).

Přestoupení již dosáhlo svých hranic. Zmatek naplňuje svět a zakrátko lidstvo překvapí veliká hrůza. Konec je velice blízko. My, kteří známe pravdu, bychom se měli připravit na to, co brzy přijde na svět jako strašné překvapení. ( 8 Testimonies for the Church, 1904).

Přichází doba, kdy lidé ve svém klamu a domýšlivosti dospějí k takovému vrcholu, že jim Pán nedovolí pokračovat a oni zjistí, že i Hospodinova trpělivost má své meze. (9 Testimonies for the Churche, 1909).

Je mez, za kterou Hospodinovy soudy již nemohou být odloženy. (Prophets and Kinds, 275, 417, 1914).

Brzy nastanou na světě veliké změny a spád posledních událostí bude rychlý. (9 Testimonies for the Church 11)

Je zapotřebí, aby v dnešní době Boží lid úplně odevzdal svá srdce Bohu, protože konec všech věcí je blízko. Lid Boží má pokořit svojí mysl a citlivě reagovat na Boží vůli, upřímně toužit vykonat to, co mu svěřil Bůh. To je -  varovat obyvatele měst před nadcházející záhubou. (  Review and Herald 25,1, 1912)

Varovné znamení k útěku

Tak, jako bylo obležení Jeruzaléma římskými armádami židovským křesťanům signálem k útěku, tak pro nás bude výstrahou, když si část USA přisvojí moc vynucovat zákonem svěcení papežského dne odpočinku. Pak bude čas k opuštění velkých měst, k přípravě na opuštění těch menších do odlehlých domovů na vzdálených místech mezi horami. (5 Testimonies for the Churche 464, 465 , 1885)

Brzy bude vynucen nedělní zákon a lidé na vlivných místech budou podněcováni proti hrstce Božího lidu zachovávajícího přikázání. (4 Manuscript Release 278, 1909).

Až USA tak daleko opustí směrnice své ústavy, že vydají nedělní zákon, protestantismus podá ruku papežství. ( 5 Testimonies for the Churche 712, 1889).

Proroctví ve zjevení ve 13. kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí „zemi a její obyvatele“, aby se klaněli papežství, které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. Moc představená v proroctví šelmou s beránčími rohy jsou Spojené státy.

Proroctví se vyplní, až USA budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchované moci.

Bližší vysvětlení proroctví o šelmách je v kategorii - Prorokové Bible a dneška.

Joel 4,15-16 - Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma – nebe i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností.

Izaiáš 26,20 - Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle – Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na ní prolitou krev, přestane přikrývat své zabité.

Žalm 46,2-3 -  Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem!

Navraťte se k  Hospodinu, a služte mu celým srdcem a celou myslí!

2. Samuelova 12,20-25 - „Nebojte se,“ odpověděl jim Samuel. „Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit – vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ať ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni.“

Jozue 23,14-16 - Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila – neselhalo ani jediné z těch slov. Ale tak jako se vám splnilo každé dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže budete porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodin, váš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou vám dal, rychle vymřete.“

Připravme se, čiňme pokání a hledejme Boha tak jako nikdy jindy před tím. Velice rychle se blíží doba, kdy Bůh navštíví svými soudy tento svět.

Jaké je východisko, jak hledat Boha? Přečtěte si články z kategorie Východisko, co mám dělat. Dále vřele doporučuji online knihy Velký spor věků a Cesta ke Kristu.


Kam dál? - související k tomuto tématu

Blíží se návrat Ježíše Krista, připravme se!

402_druhy_prichod_jezise_krista_2.jpg Mnozí lidé si určitě všimnou, že s naší planetou není něco v pořádku. Ve všech médiích slyšíme zprávy o přírodních katastrofách. Rozsáhlé zemětřesení, povodně, sopky, požáry, sněhové kalamity, hurikány a tornáda ...
Vloženo: 25.03.2011
Zhlédnuto: 261749x

Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

423_napodobeni_prichodu_jezise_krista.jpg Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních dnech tohoto světa a naším úkolem je se ...
Vloženo: 06.05.2011
Zhlédnuto: 374547x

Kristus varuje před dnem soudu!

426_bozi_soud.jpg Den Kristova příchodu bude pro svět dnem soudu. Písmo Svaté říká: Juda 1,14-15 - V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: „Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých ...
Vloženo: 11.05.2011
Zhlédnuto: 203313x

Související články z kategorie - Prorokové Bible a dneška

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176309x

Proroctví - New York 9/11 - pád budov WTC - 11.9.2001

291_wtc7_new_york_11_9.jpg Přečtěte si toto zajímavé proroctví. Viděla Ellen Whiteová ve svých viděních dění v New Yorku ze dne 11.9.2001? Nebo nás tyto události teprve čekají v budoucnu? Pozorně čtěte a posuďte sami. New ...
Vloženo: 09.12.2010
Zhlédnuto: 271279x

MP3 - Kdo je antikrist? - přednáška Prof. Dr. Walter Veith

301_antikrist_papezsky_system.jpg Poslechněte si tuto přednášku Prof. Dr. Waltera Veitha, který Vám odpoví na otázku kdo je Antikrist? Je to opravdu papežský systém? ...
Vloženo: 28.12.2010
Zhlédnuto: 262914x

Proroctví Bible - Šelma vystupující z moře - Zjevení 13

364_papez_benedikt_xvi.jpg Zjevení 13 1–10 - Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou ...
Vloženo: 22.02.2011
Zhlédnuto: 385402x

Trojandělské poselství - (soubor ke stažení)

463_trojandelske_poselstvi.jpg Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového. Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům; problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, ...
Vloženo: 10.08.2011
Zhlédnuto: 10294x

ZnameniCasu.cz - Blíží se doba, kdy Bůh zatřese zemí!