ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

609_jesus_christ_superstar.jpg

Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!

Vloženo: 17.01.2013
Zhlédnuto: 10693x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Jméno Ježíše Krista je v dnešní době stále více a více zneužíváno. Nebudu zde teď vypočítávat všechny podivíny, kteří chodí po světě a říkají o sobě, že jsou Ježíš Kristus, ani různá zjevení, ani to, jak lidé stále intenzivněji klejí, řeč je  o tom, s čím se často setkáváme v křesťanském životě. To, že se o Ježíši více mezi lidmi hovoří, vypadá mnohdy na první pohled dobře. Lidé to začínají brát jako běžnější, začínají vnímat duchovno a vnášejí  jméno Ježíš i do svých zábav. Jistě jste slyšeli mnoho populárních zpěváků, kteří v poslední době stále častěji v písních citují Biblické verše, nebo zpívají přímo o Ježíši, nebo obecně o náboženství a konci světa. Lucie Bílá zpívá například o desateru, Václav Neckář o Božím Beránku, muzikál Jesus Christ Superstar se těší stále velké oblibě. Když se ale zamyslíme do hloubky nad osobou a svatým charakterem Ježíše Krista, zobrazují tato představení skutečného Ježíše Krista? Nevypůjčily si jen jeho jméno? Nemají snad Kristovi následovníci být svatého, tichého charakteru, plného lásky, ale i poslušnosti a sebezapírání? Neřekl snad apoštol Pavel abychom se nepřipojovali k nevěřícím? Nevaroval Kristus, že přijdou mnozí v jeho jméně?

Znamení Kristova příchodu se velmi rychle naplňují a proto se také blíží čas, kdy se zjeví sám satan  převlečený za Krista aby napodobil jeho příchod. Položme si otázku: Jaké lidstvo satan k takovému činu potřebuje? Potřebuje nevěrce? Myslím, že každý z vás odpoví, že ne. Potřebuje lidi, kteří věří, ale moc se tomu nevěnují, věří, ale ne všemu co Bible píše, věří, ale rádi si žijí tak jak se jim líbí, věří, ale slepě přijímají překroucené teorie kázané z kazatelen.  Satan se rád ukazuje lidem jako Bůh nesmírné lásky, volnosti a svobody,  milosti bez nutnosti poslouchat celý Boží zákon a bez nutnosti žít svatým životem, jako žil Kristus. Někdy se představuje jako ten, který miluje všechny lidi a tvrdí, že i různá další náboženství vedou k němu. Ano, tak to všechno může být také skryto pod jménem Ježíš Kristus, ale v pozadí stojí ďábel!

Ježíš totiž není jen obyčejné jméno, o kterém můžeme mluvit jak se nám zachce, aniž bychom u toho nepřestoupili mnohá přikázání desatera. Ježíš je náš Pán a když jeho jméno vyznáváme, tak také z lásky k němu posloucháme. Jediné pravé vyznání víry ve jméno Ježíš je to, které je z hloubky srdce, které vede k pokání a lítosti nad našimi hříchy, které Krista ukřižovaly. To, které vede k nenávisti k hříchu, který jak říká Bible je přestoupením Božího zákona (1Jan 3,4) a k touze žít svatě jako Pán Ježíš.

2. Korintským 6,14-17 - Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu.

Příklad 1: Zmíněný muzikál Jesus Christ Superstar a jiná křesťanská rocková hudba.

Je to hudba, která často používá Ježíšovo jméno, ale svou podstatou ho popírá a znemožňuje pravé vnímání Kristova charakteru. Zajímavé je svědectví manažera Johna Todda. Byl to bývalý čaroděj a člen skupiny Illumináty, tzv. osvícených. Byl manažerem jednoho z nejmocnějších nahrávacích společností, které se v jeho době jmenovala Zodiac Productions (dnes už se jméno změnilo). Tato firma jak on popisuje, byla „největší hudebním konglomerátem na světě“.

John Todd nám vysvětluje tyto okolnosti v době, kdy byl manažer této organizace: „Tehdy bylo běžné, že se pozvaly čarodějnice do studia, aby společně vyřkly zaklínání nad originální nahrávkou, ze které se pak dělají kopie všech cd. Důvodem toho bylo, aby démoni následovali všechny tyto kopie. John Todd také tvrdí, že potom co opustil tuto společnost, tak začali nutit všechny členy hudebních skupin než s nimi podepsali smlouvu, aby se stali zasvěcenými čaroději. (Mimochodem víte že Stevie Nicks a Elton John jsou čarodějové?) Dále nám vysvětluje, že rocková hudba se stala nástrojem satanské církve, aby bylo možno zaklít všechny lidi, kteří si ji koupili. V této hudbě jsou zakódovány „čarodějnická slova“, která mají satanský význam. Když byla rocková hudba křesťanstvím odmítnutá, tak zaplatili člověka, který se jmenoval Chuck Smith, aby představil tzv. „křesťanský rock“ a tím se čarodějnictví mohlo vplížit do křestanských sborů. Další důvod byl, aby mohli začarovat křesťany, kteří se zakoupením této hudby, otevřeli sami démonickým mocnostem,tím že poslouchali tzv. křesťanský rock.“ (zdroj: Illuminati-Rock Music and It’s Relation to Christian Rock; Testimony of John Todd; youtube video;)

„Rock byl vždycky ďáblova hudba a nikdo mě nepřesvědčí o opaku“. David Bowie; Rolling Stone Mag., Feb 12, 1976, p. 83,

Tím, že na něco co je zlé, napíšu jméno Ježíš, z toho neudělá nic svatého. Když napíšu na láhev whiskey Ježíš, tak to neznamená, že se ta láhev stala křesťanskou. Když napíšu Ježíš na LSD tak z toho nikdy nebude křesťanská droga. A když napíšu jméno Ježíš na rockovou hudbu, tak to nikdy nebude křesťanský rock.  (Výňatek z  článku Původ křesťanského rocku)

Právě to je satanovým cílem - křesťané jen podle jména – E.G.Whiteová o tom píše:

Je vyvoláván dojem, jakoby Ježíšovo náboženství bylo v očích světa populární a čestné. O lidech, kteří jsou věřící, se mluví, že si jich svět více váží. Ale to není v souladu s Kristovým učením. Jeho učení a učení světa se spolu nesnášejí. Ti, kteří Jej chtějí následovat, se musí vzdát tohoto světa. Původcem těchto příjemných věcí je satan a jeho andělé. Oni vytvořili plán a křesťané podle jména jej uskutečňují. Jsou vyprávěny příjemné bajky, které jsou ochotně přijímány. Pokrytci a veřejní hříšníci vstupují do církve. Kdyby byla pravda hlásána ve své čistotě, pak by určitě znemožnila vstup do církve této třídě lidí. Avšak mezi těmi, kteří vyznávají, že jsou Kristovými následovníky a mezi světem není žádného rozdílu.

Církev již dnes není odděleným a zvláštním lidem, jak tomu bylo v době, kdy proti ní plál oheň pronásledování. "Ó, jak temné je toto zlato, jak se toto nejčistší zlato změnilo!" Viděla jsem, že kdyby si církev uchovala stále svůj svatý a zvláštní charakter, pak by dosud měla moc Ducha svatého, která byla dána učedníkům. Nemocní by byli uzdravováni, ďáblové by se jí poddávali a byli by vymítáni, a její nepřátelé by viděli, že je to mocná a hrozná církev.

Viděla jsem velký zástup těch, kteří vyznávali Kristovo jméno, ale Bůh je neuznával za své vlastní - neměl v nich zalíbení. Zdálo se, že i satan přijal náboženský charakter a velmi si přál, aby si lidé mysleli, že jsou křesťané. Dokonce mu záleželo na tom, aby lidé věřili v Ježíše, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání. Satan a jeho andělé tomu také věří, avšak třesou se.  Ale pokud tato víra nevyvolává dobré skutky a pokud nevede ty, kteří ji vyznávají k tomu, aby napodobovali sebezapíravý život Kristův, pak je satan úplně klidný, protože takoví lidé se pouze nazývají křesťany, zatímco jejich srdce jsou nadále tělesná. V tomto stavu mohou satanu sloužit mnohem lépe, než kdyby vůbec nic nevyznávali. Svůj pokřivený charakter skrývají pod jménem křesťan a proto jsou i lidmi pokládání za křesťany, přestože mají neposvěcené vlastnosti a zlé, nezkrocené vášně. Tím je nevěřícím poskytována příležitost, aby Kristu vyčítali jejich nedokonalosti a dává to podnět k tomu, že ti, kteří mají náboženství čisté a neposkvrněné, ocitají se v nevážnosti.

Kazatelé zvěstují příjemné věci, aby vyhověli tělesně smýšlejícím vyznavačům. Netroufají si kázat Ježíše a ostré biblické pravdy, protože jinak by tito tělesně smýšlející vyznavači nezůstali déle v církvi.  (Ranné spisy - spojení církve se světem)

2. Tesalonicenským 2,11-12 - ..Protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.

Jozue 24,15 - Jestliže je však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit: Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou, nebo zda bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

2. Korintským 5,17 - Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Matouš 24,4-5 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘a svedou mnohé.

Příklad 2:  Který Ježíš vládne mnohým Křesťanským církvím?

Mnohé křesťanské církve sice vyznávají jméno Ježíše Krista, ale jejich učení je značně překroucené, ve své podstatě  popírají slova Bible. Někteří dostávají dokonce poselství od Ježíše, ale podíváme-li se na tato poselství, hovoří opět o velké lásce, ale bez nutnosti poslouchat Boží zákon a popírají mnohé další Biblické pravdy. Je nutné se tedy ptát, který Ježíš tato poselství posílá?

Například „Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů – (Mormoni) Vyznávají jméno Ježíše Krista. Ale je to pravý Ježíš Kristus – jediný Boží syn, který nám dává svou milost, ale požaduje víru projevující se ve skutcích poslušnosti zákona, nebo nepřítel stojící za jménem Ježíš Kristus a vede k tomu, že věřící lidé skutky i slovy popírají učení Bible?

Například jejich učení o vzniku lidstva, které učil jejich druhý vůdce B.Young, hovoří o tom, že Bůh, který měl řadu manželek zplodil mnoho dětí. „Jednoho dne došlo k rozhodnutí stvořit Zemi, a tak Bůh svolal všechny své děti k zasedání, kde se mělo rozhodnout jak s touto planetou naložit. Na tomto zasedání byli přítomni i dva nejstarší synové : Ježíš a Lucifer“.... Ježíš je tedy v tomto učení jednoznačně stavěn na úroveň Lucifera jako jen jednoho z Božích dětí.  Základní poučka mormonů říká: „Čím je nyní člověk, kdysi byl Bůh, co je nyní Bůh, tím se může člověk stát.“

Z velké části jsou obřady mormonů upravenými obřady zednářů, včetně zvláštních stisků ruky, zapřísahání, tajných jmen a jiného. Není ani příliš divu, vždyť Josef Smith, zakladatel mormonů, byl zednářem a své učení přijal od anděla, který se mu představil jako Moroni, syn Mormona, historika kmene Nefitů, dávných obyvatel amerického kontinentu.  ( fakta o učení Mormonů čerpány z knížky „Přicházejí“ Tomáš Novotný)

Přitom Bible říká o andělích, že jsou duchovní bytosti  a nemohou v žádném případě pocházet z nějakého člověka. Ptáme se tedy jakého Ježíše Krista tato církev vyznává? Můžeme s čistým svědomím uznávat jejich křty, jen proto, že lidé vyznají jméno Ježíš? Jméno Ježíš je v tomto případě opět ďáblem zneužito.

Příklad 3: Hnutí New Age hovoří o Ježíši

Toto hnutí hovoří také o Ježíši, jako o jednom z mnoha mistrů a popírá tak Ježíše jako Boha – Božího syna, který je nade vším, který nás stvořil a který přijde soudit.

Podle nich je Mistr Ježíš zdrojem inspirace církví, náboženství a ideologií. (tedy i  nekřesťanských) V případě křestanského náboženství je zároveň jejím čelním představitelem. Svým působením napomáhá práci Učitele Světa, Krista, který řídí osudy všech velkých náboženství. Činí tak právě prostřednictvím Mistrů a Zasvěcenců, kteří pak vedou různé ideologické školy...... Na veřejnosti pracoval až od svých 30 let, kdy po dobu tří let šířil veřejně Kristovo poselství lásky. Druhou službou bylo, že podstoupil velké odevzdání se, charakteristické pro čtvrté zasvěcení. Ukázal názorně smrt ega. Ježíš na kříži opravdu zemřel a tím byla jeho inkarnace ukončena.  Ten, kdo vstal z mrtvých a chodil s Ježíšovým tělem, byl někdo jiný než Ježíš. Byl jím opravdový Mistr - Kristus – jeho Učitel. Postupně vzrůstá počet Mistrů, kteří pobývají ve fyzických tělech na Zemi. Včetně Krista je jich zde 14 a v plánu je, že tímto způsobem jich bude na Zemi přítomna velká většina, celkem přes 40. (Prichod.cz )

Který Ježíš je v tomto nebiblickém hnutí představen?  Je to opět ďábel, který se za Kristovým jménem jen skrývá.

Příklad 4: Který Ježíš opravdu vládne tvému srdci, je to pravý Boží syn, nebo ďábel skrytý za jeho jméno?

Opět z knížky Rané spisy: Jan říká: „A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách.”. Zj. 20,12. Ať si každý, kdo vyznává jméno Ježíše Krista, uvědomí onu skutečnost, že se setká s každým nespravedlivým činem, že bude muset skládat počet z každého hrubého slova před soudnou stolicí Boží.

Viděla jsem v církvích velikou nepravost a nemravnost, přestože jejich členové vyznávali, že jsou křesťany. Jejich vyznání, modlitby a napomínání jsou v očích Božích ohavností. Anděl řekl: "Bůh nemá zalíbení v jejich shromážděních. Bez výčitek svědomí páchají sobectví, klam a podvod a všechny tyto zlé rysy charakteru přikrývají pláštěm zbožnosti." Byla mi ukázána pýcha církví, které jsou jimi jen podle jména. Bůh vůbec není náplní jejich myšlení; jejich tělesné smýšlení je obráceno jen na ně samotné. Zdobí svá ubohá smrtelná těla a pak na sebe hledí s uspokojením a rozkoší. Pán Ježíš i andělé se však na ně dívají s hněvem. Anděl pravil: "Jejich hříchy a jejich pýcha dosáhly až k nebi. Jejich osud je již rozhodnut. Spravedlnost a soud jakoby dlouho spaly, avšak brzy procitnou. Má jest pomsta, já odplatím, praví Pán." Strašné hrozby třetího anděla se uskuteční a všichni bezbožní budou pít kalich Božího hněvu. Nesčíslný zástup zlých andělů se rozšiřuje po celé zemi a vniká do církví. Tito satanovi zástupci hledí s nadšením na církevní společenství, protože se tam pod pláštěm zbožnosti skrývají největší zločiny a hříchy. Celá nebesa se s rozhořčením dívají, jak lidské bytosti - mistrovské Boží dílo - snížily své bližní na nejnižší stupeň a postavily je na úroveň zvířat.

Mnozí z těch, kdož se prohlašují za následovníky pokorného a tichého Ježíše, hledí naprosto netečně na takovou nespravedlnost, utiskování a utrpení.... Je to fraška nejhoršího druhu. Satan nad tím jásá a ukazuje Pánu Ježíši a Jeho andělům na tento rozpor, když říká s pekelnou radostí: "Tak to jsou ti Kristovi následovníci" (Rané spisy - spojení církve se světem)

Ve snaze uvrhnout Boží přikázání v opovržení převrací satan učení bible, a tím se dostávají bludy do víry tisíců lidí, kteří vyznávají, že věří v Písmo. Poslední velký boj mezi pravdou a bludem je jen posledním bojem dlouhotrvajícího sporu týkajícího se zákona Božího. Do tohoto boje právě vcházíme, do boje mezi zákony lidskými a příkazy Hospodinovými, mezi náboženstvím bible a náboženstvím bajek a tradic. (Dějiny vykoupení)

Buďme proto opatrní a porovnávejme vše s charakterem skutečného Božího Syna. Porovnávejme s tím, co nám o sobě zjevil ve Starém i Novém zákoně protože Bůh je jen jeden a Bůh se nemění - je Bůh milosti, ale i spravedlnosti. Přemýšlejme jaký charakter bychom měli mít my, abychom se Pánu Ježíši podobali.

Zjevení 22,14-16 - Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města.Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež. Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích.

Reakce a zajímavý postřeh naší čtenářky na tento článek:

Dobrý večer,

Četla jsem poslední přílohu ZČ. Souhlasím, a pak je jěště jedna nebezpečná kategorie, a to je ta, kde se hovoří a píše o bohu, ale ani jednou nepadne jméno Ježíš. Objednala jsem si dvě knihy a těšila jsem se, že se dozvím něco hezkého o vztahu k Bohu otci a Panu Ježíši, ale zklamání bylo veliké. Obě knihy jsou od jednoho autora a tím je Albert Clayton Gaulden. Na každé straně se vyskytuje  min.4x slovo bůh, ale v celé knize se jedinkrát neobjeví jméno Krista. A tohle jsou dnes knihy, které se mezi lidmi čtou stále častěji. O jakém bohu tu tedy autor hovoří? Pro lidi, kteří neznají Písmo, a taková kniha se jim dostane do rukou, je to velmi nebezpečné.

Posílám mnoho pozdravů. ZD


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Vzkaz pro Česko a Slovensko

425_ted_wilson.jpg Vzkaz pro všechny Čechy a Slováky. Co je podle br. Wilsona nejdůležitější myšlenka ze setkání Generální konference roku 2010. Přečtěte si také tyto povzbuzující kázání Teda Wilsona v PDF - zdroj: zrajedoraje.cz Pdf ...
Vloženo: 08.05.2011
Zhlédnuto: 142579x

Očkování, vakcíny, koronavir a změna klimatu? - prof. Dr. Walter Veith

781_ockovani-vakciny-koronavir-a-zmena-klimatu.jpg Ve 27. epizodě "Co nového, profesore?" se podíváme na kontroverzní téma vakcíny na koronavirus. Jak může probíhat distribuce? A může být povinná? Také diskutujeme nad tím, jak spolu souvisí pandemie koronaviru, ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3808x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 177112x

Jsou čipy znamením šelmy 666, nebo jen prostředkem její moci?

542_cipy.jpg Naprostá většina věřících lidí věří, že právě computerový systém s těmito třemi šesti místními čísly, nutný pro celosvětovou vládu je onou Biblickou šelmou a čipy nesou jméno šelmy - číslo 666. ...
Vloženo: 27.02.2012
Zhlédnuto: 19604x

Jak přijde Ježíš Kristus ?

71_druhy_prichod_jezise_krista.jpg Jak přijde Ježíš Kristus ? Přijde Ježíš Kristus nepozorovaně, či postupně, až bude na Něj svět připraven? Přijde a zjeví se v televizi, či na různých místech Země? Kristus přijde osobně a viditelně ...
Vloženo: 12.08.2010
Zhlédnuto: 199383x

ZnameniCasu.cz - Buďme opatrní - jméno Ježíš se stále více zneužívá!