ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?

Je Biblický konec světa?

74_mayan-calander.jpg

Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?

Vloženo: 14.01.2011
Zhlédnuto: 383351x
Témata: Je Biblický konec světa?
PrintTisk

Bude katastrofický konec světa roku 2012? Nebo bude přechod do nových časů, duchovně založené společnosti? Příjde roku 2012 antikrist? Jsou tyto fakta pravda nebo fikce, podvod a klam?

Blíží se datum, ze kterého mnohým lidem jde mráz po zádech. To datum je 21.12.2012, kdy končí starobylý kalendář zaniklé Mayské civilizace.

V tomto článku si vysvětlíme, co nám říká Bible o konci světa a jestli Mayské proroctví může poukazovat opravdu na konec světa, nebo je to pouhý klam.

Mayská kultura se datuje zhruba od roku 2000 př.n.l. až do roku 1541 n.l. Mayové představují záhadné starobylé obyvatele Střední Ameriky. Vyskytovali se na území Yukatánského poloostrova, kde je dnes Mexiko a Guatemala. Vynikali především v matematice a astronomii.

Mayská proroctví byla založena na základě jejich kalendářního systému. Mayský systém byl založen především na studování vztahu mezi pohyby nebeských těles a změnách v lidské společnosti.

Podle mayského kalendáře skončí cyklus součastné lidské civilizace dne 21. prosince 2012. Poté lidstvo vstoupí do úplně nové civilizace, která je se součastnou civilizací nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem. Vytváří tak "nebeskou bránu" v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes".

Mnozí tvrdí, že konec mayského cyklu v roce 2012, bude znamenat fyzickou likvidaci planety Země přírodní katastrofou. Mayské proroctví ale hlásá počátek nového období civilizace. Lidstvo bude okolnostmi donuceno pochopit, že dosavadní materialistickou spotřební společnost je třeba nahradit duchovně se rozvíjející společností, se zcela rovnoprávným postavením všech lidí.

Existují nějaké další proroctví o konci světa, které se podobají Mayskému?

Koncem světa v tomto období se zabývá i mnoho dalších proroctví, které nahánějí lidem hrůzu. Jsou to proroctví věštců v různých dobách tohoto světa. Proroctví Nostradama, Sibyly, Baba Vangy, proroctví svatého Malachiáše o posledním papeži, čínskou prorockou knihou I Ching. Dokonce i internetový program, který sbírá data z celosvětového internetu.WEB-BOT project, prorokuje že kolem roku 2012 bude nejvíce přírodních katastrof.

Různých proroctví o konci světa, která poukazují na dění kolem roku 2012 je opravdu hodně.

Je něco pravdy na Mayském a těchto dalších proroctvích, nebo je to jen klam?

Abychom mohli pochopit Biblický náhled na konec světa, tak si musíme první vysvětlit, jaké síly tomuto světu vládnou. Zlo, které reprezentuje Satan a Láska, dobro které představuje Bůh, stvořitel tohoto světa.

Satan se chtěl rovnat Bohu a po vzpouře v nebesích, byl svržen i s ostatními padlými anděly na tento svět. Svedl první lidi Adama a Evu a tak přivedl na tento svět hřích. Přivedl na tento svět zlobu, bolest, hněv, nenávist, chamtivost, sobectví, pýchu, kterou po celém světě šíří a dělá mu to veliké potěšení.

Zjevení Jana 12,7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Bůh nás tak moc miluje, že nás nechtěl nechat napospas satanově zhoubě. Poslal na tento svět svého jediného Syna, který vzal na sebe naše hříchy. Zemřel za nás, zemřel za hříchy, za které by jsme měli trpět mi. Skrze Ježíše Krista, můžeme najít cestu zpět domů, kde nebude již žádná zloba a hněv. Boj dobra a zla byl již vyhrán smrtí Ježíše Krista na kříži, víc jak před 2000 lety.

Když bylo zlo poraženo, proč tedy svět stále trvá?

Tento svět je divadlem pro celý vesmír, každá bytost se může přesvědčit, jak odporný je hřích. Celý vesmír s úžasem sleduje, závěrečné dění na tomto světě. Žádná bytost, před sporem v nebi se nesetkala se zlem. Jsme učebnicí celého vesmíru, každá bytost vidí, důsledek neposlušnosti. Podívejte se kolem sebe, všude nás obklopuje jen násilí, vraždy, zmatek, války, katastrofy, nemoci, chamtivost, sobectví, pýcha. Výsledek neposlušnosti je smrt.

Bůh je Láska, láska je volnost a svoboda myšlení. Každá bytost má neomezenou svobodu. Když by Bůh Satana omezoval, všechny bytosti by Boha poslouchali ze strachu a ne z lásky. Proto tento svět je nechán na pospas satanově zlobě, dokud nepravost tohoto světa se plně neprojeví. Dokud nepravost nedosáhne nebes. Pak nastane konec a druhý příchod Pána Ježíše Krista.

Bible nám ukazuje znamení, která budou předcházet konci našich dějin. Tyto Biblická znamení a proroctví se opravdu naplňují. Konec dějin tohoto světa a příchod Pána Ježíše Krista se opravdu blíží.

Bible nám píše o morální zvrácenosti lidstva ve dnech konce dějin tohoto světa.

2. Timoteus 3,1-5 - Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Války, nepokoje, katastrofy, hlad a bída na tomto světě byly vždy. Ano souhlasím s mnohými, ale byly někdy všechny tyto pohromy najednou v takovém množství?

Matouš 24,6-8 - Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.

Lukáš 21,9-11 - Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec.“ Tehdy jim řekl: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.

Až v dnešní době může být evangelium předáno celému světu. V době médií, internetu, se šíří evangelium rychlostí blesku.

Matouš 24,14 - Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.

Bible nám říká, že v době konce bude úpadek víry a náboženství. Proč je v dnešní době tolik učení a náboženských směrů? Proč je tolik křesťanských církví?

2. Timoteus 4,3-4 - Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

1. Timoteus 4,1 - Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.

Satan moc dobře ví, že doba dějin tohoto světa je již sečtena. Byl poražen jak jsme si již psali. Byl poražen Ježíšovou smrtí za nás. Vírou v Ježíše Krista se můžeme vymanit ze Satanovy moci. Satan tak nemůže plně vládnout tomuto světu a uskutečnit svůj plán.

Satan má připravené i svoje znamení pro konec dějin tohoto světa, aby svedl celý svět. Satan ví, že čas se mu krátí a proto stupňuje zlo, klam, aby svedl všechny lidi na tomto světě.

Vrátíme se k Mayskému proroctví. Dle předpovědi starých Mayů, jak již jsme si psali, se svět pouze přehoupne do nové etapy, do věku Vodnáře. Lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. Lidé budu žít duchovně, nebudou se upínat k majetku.

Podívejme se co hlásají další směry, které následují velké davy lidí.

Co hlásá hnutí New Age? Podle hnutí roku 2000 vstoupilo lidstvo do věku Vodnáře a to s sebou přináší nový řád, lidskou společnost a náboženství. Hnutí má ambice stát se novou globální ideologií, které by mohlo vytvořit celkové poznání světa a naší civilizace. Snaží se o splynutí různých náboženství a světonázorových proudů.

Takzvaný Maitréja kristus, který má podle Benjamina Creama, se brzy zjevit celému světu. Hlásá přechod do nového věku Vodnáře, plného míru a pohody. Lidé nebudou již materielně založeni, všude bude hojnost a blahobyt.

O co usiluje katolická církev, jejíž učení se neshoduje s Biblí? Sjednotit náboženství celého světa, mít jednoho vůdce Papeže. Nastolit tak mír a spravedlnost na celém světě.

O co se snaží světové globální dění na tomto světě? Sjednotit celý svět. Nastolit nový světový řád.

Všechny směry poukazují na sjednocení světa a nastolení míru a spravedlnosti. To může dokázat jen bytost, která bude schopna oslnit celý svět.

Bible nám říká, že na konci dějin tohoto světa přijde největší podvod, který satan kdy udělal. Pokusí se napodobit příchod Pána Ježíše Krista, aby ho následoval a klaněl se mu celý svět.

Článek - Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

Článek - Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

2. Tesalonickým 2,3-12 -  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Lukáš 17,23-24 - Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

Lukáš 21,8 - „Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.

Matouš 24,4-5 - Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

Matouš 24,23-28 - Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.

Nyní už víme, že nás čeká velký svod připraven satanem. Budou falešní mesiášové, bude napodoben příchod Ježíše Krista.

Blíží se opravdu tento Biblí zapsaný fakt roku 2012? Neříkám, že se tento Biblický fakt opravdu stane v tuto dobu. Jasné je, že jednou přijít musí. Pokud se bude něco dít v období kolem roku 2012, bude to klam a podvod, který připravil drak, ten dávný had, jenž je ďábel a satan.

Pojďme se podívat, co píše Bible o pravém příchodu Ježíše Krista. Jak bude vypadat a jestli o něm bude lidstvo dopředu vědět a znát den a hodinu.

Bible nám praví, že hodinu, ani den příchodu Pána Ježíše Krista, nikdo znát dopředu nebude.

Marek 13,32-33 - Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.

1. Tesalonickým 5,1-3 - O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.

Matouš 24,37-39 Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.

Nyní víme, že dopředu nikdo nebude vědět den příchodu pána Ježíš Krista. Podívejme se jak bude příchod vypadat, jak tento slavný den popisuje Bible. Bible nám píše o neskutečné slávě a kráse, každé oko ho spatří. Bude to něco, nepředstavitelného a krásného. Nikdo ho nepřehlédne ani nepřeslechne!

Matouš 24,27 - Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.

Matouš 24,30-31 - Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

Marek 13,26 - Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou.

Lukáš  17,24 - Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

1. Tesalonickým 4,16-18 - Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

Zjevení 1,7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

Pamatujte, ať se děje cokoliv, máte šanci přežít, skrze víru v Ježíše Krista. Dodržováním lidských tradic, nařízení, pověr a bájí spásu rozhodně nenajdete. Pravdu hledejte v nejstarší knize, která se jmenuje Bible.

Pamatujte si, že den ani hodinu konce světa znát nikdy žádný člověk nebude. Jsou ale v Bibli zapsána proroctví, která říkají v jakém stavu bude svět a společnost. Bible říká, jaké znamení příchodu Ježíše Krista budou předcházet. Věřte všechny tyto Biblické znamení a proroctví se naplňují. Konec je opravdu velice blízko, jediným východiskem je přimknout se k Ježíši Kristu, odevzdat mu své srdce, a pevně věřit, že je naším Spasitelem. Jen On je naší jedinou cestou do nebe.

Připravme se na to!

Doporučuji si přečíst online knihu Velký spor věků, ve které se dozvíte, jaké události se musejí odehrát, před druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Podstatné se dozvíte v kapitole 36. Nastávající boj, celá online kniha Velký spor věků.

Doporučené knihy:

Neděle přichází - G. Edward Reid

Jak přežít konec světa - Věra Vesecká

Útěk k Bohu - Jim Hohenberger


Kam dál? - související k tomuto tématu

Blíží se Boží soud - připravme se!

303_bozi_soud_milenium.jpg Mnoho lidí by žilo úplně jinak, kdyby si uvědomili, že bude jednou jejich život posuzován na Božím soudu. Boží soud je tak významnou událostí, že by se jí měly zabývat všechny ...
Vloženo: 04.01.2011
Zhlédnuto: 195054x

Související články z kategorie - Je Biblický konec světa?

Nový věk - mesiáš Maitrea v proroctvích

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg Hnutí New Age v posledních letech stále více sílí a postupně a nepozorovaně se dostává do všech oblastí našeho života. Hnutí nejdříve sílilo skrytě ale od roku 1984, kdy byl dán ...
Vloženo: 30.11.2010
Zhlédnuto: 186818x

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

600_konec_sveta_2012.jpg Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec ...
Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 229929x

Lidé se ptají - bude konec světa?

603_konec_sveta.jpg Přišla jsem dnes do obchodu a paní prodavačka se bavila se svým kolegou o superbouři v New Yorku.  Rozběsněný živel  zaplavil pobřežní oblasti až čtyřmetrovými vlnami, osm milionů domácností se ocitlo ...
Vloženo: 19.12.2012
Zhlédnuto: 12374x

Komu sloužili Mayové, určili konec světa roku 2012?

311_mayan_pyramid_and_calendar.jpg Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, ...
Vloženo: 12.01.2011
Zhlédnuto: 198869x

Video - Vesmírný boj, na kterou stranu se přidáme?

539_vesmirny_boj.jpg Satanova vzpoura je opravdová a naše planeta je centrem velkého vesmírného boje.  Bůh náš milující Otec díky Synu Ježíši Kristu již ale zvítězil. Při ukřižování se jasně ukázal charakter Stvořitele i ...
Vloženo: 16.02.2012
Zhlédnuto: 10262x

ZnameniCasu.cz - Konec světa 2012, Mayové a jejich kalendář ?