ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Pronásledování věrných věřících v době konce

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

498_pronasledovani.jpg

Pronásledování věrných věřících v době konce

Vloženo: 17.10.2011
Zhlédnuto: 339911x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Ten, kdo studuje téma o konci času a nedělních zákonech, musí poznat, že těžká doba je před námi.  Je několik veršů o tom, že nastane pronásledování, ale povšimněte si, že každý z těchto veršů má dvě části -  Boží předpověď, že dojde k pronásledování, a pak také Boží zaslíbení pro věrné. Pronásledování probíhalo v různých formách již od nepaměti. Všichni, kteří slouží Bohu, se setkávají s odporem satana a jeho pomocníků. A nyní je satanův čas velmi omezen a on ví, že má krátký čas. Zjevení 12,12.

Daniel 12,1 - V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn – každý, kdo je zapsán ve knize.

Matouš 24,9-13 - Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.

Zjevení 2,10 - Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Ježíš mnoho vytrpěl od těch, které stvořil. A pokud my trpíme, jsme ve společnosti našeho Ježíše, který trpěl za nás. Citát Ellen Gould Whiteové (dále jen citát): „Nikdo z lidí nebyl tak urážen a ostouzen jako Syn člověka. Vysmívali se mu a zesměšňovali ho, protože poslušně plnil svatý Boží zákon. Bezdůvodně ho nenáviděli. Stál však mlčky před svými nepřáteli a prohlásil, že potupa i pohanění jsou součástí dědictví křesťanů. Radil svým následovníkům, jak odolat zlobě a nabádal je aby neochabovali při pronásledování.“ (Sons and Daughters of God,s.308)

Myslíte, že nás budou pronásledovat nevěřící lidé a kriminálníci? Bible ale předpověděla, že k nejkrutějšímu pronásledování dojde od „křesťanů“, kteří se budou dokonce domnívat, že tím slouží Bohu.

Jan 16,1-4 - Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani mě. Předpověděl jsem vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl.

Po několik staletí pronásledoval satan ranou církev prostřednictvím pohanství. Když se však církev pod záminkou služby Bohu dohodla na kompromisu s pohanstvím, stala se mnohem nebezpečnějším a krutějším nepřítelem. Římsko-katolická církev se domnívá, že jí Bůh dal právo kontrolovat svědomí, definovat, co je kacířství, a trestat ho. Toto je jeden z nejhlouběji zakořeněných papežských omylů. Jaké to bude v době konce? Citát: „Pronásledování protestantismu Římem, které téměř zničilo náboženství Ježíše Krista, bude ještě horší, až se spojí protestantismus s papežstvím.“ (Maranatha, 194)

Pronásledování předpovězené v Bibli a duchem prorockým je mnohem větší než jen stres a úzkost. V některých případech půjde o mučení a smrt. Citát: „Protože zastánci pravdy odmítnou uctívat neděli jako sobotu, budou mnozí z nich uvězněni, jiní vypovězeni ze země, další budou trpět jako otroci. Dnes nám něco takového připadá nemožné. Až bude však lidem odňat Boží Duch, který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který nenávidí Boží přikázání, budou se dít neobvyklé věci. Lidské srdce umí být velice kruté, když se z něj vytratí Boží láska a úcta. (Velké Drama věků, 381, 382)

Někteří ztratí svůj majetek. Mnozí zakusí bídu po vyhlášení, že ten, kdo dodržuje Boží sobotu, nesmí kupovat ani prodávat. Ale ze všeho bude nejtěžší rozkol v rodině a odcizení nejdražších přátel.

Matouš 10,36-37- Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.

Základním důvodem pronásledování bude neochota věrného Božího lidu přizpůsobit se příkazu a porušit tak Biblickou sobotu, jako svatý den odpočinku. Přijetí či odmítnutí neděle jako dne uctívání, bude v blízké budoucnosti zásadní pro spásu. Bible označuje tento proces jako přijetí znamení šelmy nebo přijetí Boží pečeti.   (více se dočtete v článku Číslo šelmy 666, Znamení šelmy a Boží pečeť )

Citát: „Přichází čas, kdy Boží lid pozná plný dopad pronásledování, protože dodržuje svatost sedmého dne....Ale lid Boží se má k němu plně hlásit. A Pán bude působit v jejich prospěch a dokazovat, že je Bohem nade všechny bohy.“ (Chritsian Service, 156)

Když zvažujeme důkazy o spolupráci mezi  Spojenými státy a Vatikánem, poznáváme, že tato doba není vzdálená.

Citát: „Víme, že „ až se církve v naší zemi sjednotí na společně vyznávaných bodech víry, ovlivní Spojené státy k prosazení svých nařízení a podpoře svých institucí, pak protestantská Amerika vytvoří obraz římské hierarchie. Pravá církev bude vystavena pronásledování, tak jako Boží lid za minulých dob.“ (The Spirit of Prophecy,svazek 4, 278)

Také nám bylo řečeno, že tato těžká doba nebude trvat dlouho. Citát: „Stojíme na prahu velkých a závažných událostí. Proroctví se naplňují. Poslední velký zápas bude krátký, ale hrozný....Jak dlouho to potrvá? Jen malou chvíli.“ (Selected Messages, svazek3, 419)

Bohem slíbená ochrana

Můžeme se spoléhat na jistotu, že nás Bůh miluje, a ať se bude dít cokoli, zůstane s námi a dovede nás do království slávy. Nemusíme mít obavy z budoucnosti, neboť Bůh slíbil, že bude s námi. Citát: „Vždy existuje možnost, že se dostaneme do osobních nebezpečí a nesnází, nemusíme však klesat na mysli, měli bychom jako Boží lid zvýšit své úsilí i naději. Neboť, když je čas ohrožení pro Boží lid, je i čas pro Boha, aby poskytl jasný důkaz své moci.“ (Maranatha 194, 191) „Lid Boží se nemusí obávat. Satan nesmí překročit povolenou hranici. Bůh ochrání svůj lid.“

Nebudeme mít odvahu a sílu mučedníků, dokud se neocitneme v podobné situaci, jako oni...Až nastane doba pronásledování, bude věřícím dána milost, která je uschopní k pravému hrdinství. (OHC 125, 1889)

Bůh dal učedníkům odvahu a statečnost můčedníků až ve chvíli, kdy ji opravdu potřebovali. (TV 224) (DA 354, 1898)

Ellen Whiteová napsala mnoho článků, které se týkají doby, kdy bude vynucován nedělní zákon. Pokud se v neděli zdržíme práce, budeme se v neděli věnovat misijní práci, na krátkou dobu odzbrojíme své nepřátele. Tím, že se v neděli budeme věnovat misii nedostaneme znamení šelmy.

Otřesná Ohavnost  je nám varováním

Matouš 24,15-22 - „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“

K těmto veršům E.Whiteová uvádí: „Není daleko doba, v níž budeme nuceni uprchnout na odlehlá a opuštěná místa, jako kdysi učinili učedníci. Podobně jako obležení Jeruzaléma římskými vojsky bylo signálem pro židovské křesťany, tak i uchopení moci nad částí našeho národa (Spojených států) vydáním dekretu, kterým se bude vynucovat papežský den odpočinku neděle, bude pro nás varováním. Tehdy nastane čas opustit velká města a bude přípravou pro opuštění i menších měst do odlehlých domovů na osamocených místech v horách “ (5T 464,465)

Jinými slovy, až bude v USA vydán zákon o tom, že je povinné dodržovat den odpočinku v neděli, je to pro nás znamením k odchodu z měst a další přípravě.

Bůh ve své nekonečné moudrosti povolá některé k odpočinku ještě před pronásledováním, aby nemuseli pronásledování prožívat. Mnozí budou uloženi do hrobu dříve, než obávaná zkouška v době utrpení dolehne na svět. Proto by jsme měli vždy ve své modlitbě vyslovovat prosbu: „Ne má vůle se staň (Lukáš 22,42). (Counsels on Health 375)

Proč Bůh dovoluje pronásledování?

Je mnoho pozitivních důvodů, které pronásledování přináší. Ono se vlastně zpětně obrací proti satanovi, protože se pozitivně projeví jak na pronásledovaných, tak i na těch, kteří jsou toho svědky.

1. Utváření charakteru – Citát: „Bůh ve své velké lásce chce v nás rozvíjet vzácné dary svého ducha. Umožňuje nám překonávat překážky, pronásledování a těžkosti, ne jako prokletí, ale jako největší požehnání v našem životě. Každé překonané pokušení, každé utrpení, které jsme statečně snášeli, nám přináší nové zkušenosti pro utváření našeho charakteru.“ (Colporteur Ministry, 67)

2. Svědectví světu – Citát: „Vždy když nastane pronásledování, se ti, kteří je prožívají rozhodují buď pro Krista, nebo proti němu.“ (Touha věků 442) Až více zesílí hnutí na prosazení neděle, budou někteří uvězněni a postaveni před soud. „Lidé, kteří budou předváděni k soudům, výrazně obhájí pravdu. Mnoho z těch, kdo je uslyší, se rozhodne zachovávat všechna Boží přikázání. Tak se s pravdou seznámí tisíce lidí, kteří by o ni jinak neslyšeli.“ (Velké drama věků 381)

3. Projevení Boží milosti – Prostřednictvím utrpení a pronásledování se u jeho věrných lidí projevuje jeho sláva a charakter. Přihlížejícím muselo být jasné, že Bůh byl s mučedníky, kteří byli týráni a zabíjeni. Mnozí místo proklínání a zoufalých výkřiků se při smrti modlili a zpívali a tak svědčili o stálé Boží přítomnosti a velké milosti.

4. Staví nás do role služby a požehnání – Citát: „ Tím, že připustil, aby byl Jan poslán do vyhnanství na ostrov Patmos, postavil Kristus svého učedníka na místo, kde mohl obdržet nejvzácnější pravdu k poučení církvím....pronásledování Jana bylo prostředkem milosti ...Nikdy tolik neučil o Ježíši. Nikdy neslyšel tolik povznášející pravdy.“ (Our High Calling 315)

Šíření evangelia – Lidé mají tendenci sdružovat se k koloniích. Citát: „Ale pán si přeje, aby se jeho lid rozptýlil po celé zemi. Nemá se sdružovat na jednom místě. Ježíš řekl: Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Když se apoštolové přiklonili k tomu, aby zůstali ve větším počtu v Jeruzalému, přišlo na ně pronásledování a byli rozptýleni do všech koutů obydleného světa.“ (8T 215)

5. Důkaz o následování Boha – Satan se usilovně snaží odradit Boží lid. Proto i seslané těžkosti jsou důkazem, že jsme na straně Boží. Citát: „Když se lidé snaží dosáhnout souladu s Bohem, poznají, že potupa kříže ještě stále trvá. Mocnosti a síly zla útočí proti všem, kteří zachovávají Boží zákony. Proto místo, aby pronásledování učedníky Kristovy zarmucovalo, má jim působit radost. Je důkazem, že kráčejí ve šlépějích svého Mistra.“ (Myšlenky z hory blahoslavenství 29)

Až na nás dolehne bouře pronásledování, mnozí odpadnou a nebudou ochotní trpět pro to čemu věří a přidají se na stranu nepřítele. Citát:Ale na druhé straně, pravé ovce uslyší hlas svého skutečného pastýře. S nesmírnou obětavostí budou usilovat o záchranu ztracených a mnozí z těch, kteří se zatoulali od stáda, se navrátí a budou následovat Velkého pastýře. Boží lid se semkne a před nepřítelem vytvoří jednotnou frontu. Pod zorným úhlem společného nebezpečí skončí spory o nadřazené postavení. Nebude se debatovat o tom, kdo by měl být považován za nejvyššího.“ (Maranatha 194)

Slavná odměna

Slavná bude odměna, kterou obdrží věrní dělníci, až se shromáždí kolem trůnu Božího a Beránkova. Když Jan ve svém smrtelném těle spatřil slávu Boží, padl jako mrtvý; nebyl schopen tento pohled snést. Až však dítky Boží obléknou nesmrtelnost, uvidí „jej tak, jakž jest.“ (1Jan 3,2) Budou stát před trůnem, přijati v tom Nejmilejším. Všechny jejich hříchy byly vymazány, všechna jejich přestoupení odstraněna. Nyní mohou pohlížet na nezastřenou slávu Božího trůnu. Měli účast s Kristem na Jeho utrpení, a spolu s Ním pracovali na plánu vykoupení a s Ním se také radují z pohledu na duše zachráněné v Božím království, aby tam po celou věčnost chválili Boha. (9T 285)

Naléhavě vás prosím, připravte se na Kristův příchod na nebeských oblacích. … Připravte se na soud, abyste, až Kristus přijde, oslavován všemi, kdož v Něj věří, mohli být mezi těmi, kteří se s Ním setkají v pokoji. (9T 285)

Čerpáno z knížky: G. Edward Reid - „Neděle přichází“, přeložené z anglického originálu „Sunday's Coming!  K dostání je v nakladatelství Jupos

Doporučujeme k přečtení knížku Velký spor věků od Ellen Gould Whiteové.


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Vznik falešných teorií v křesťanství, až do konce světa

263_vznik_falesnych_teorii_v_krestanstvi.jpg PRVNÍ KŘESŤANÉ Ježíš, když žil na této zemi tak učil lidi a své učedníky všemu co je správné a co mají dodržovat. Přišel zjevit Otcovu povahu lásky a naplnit zaslíbení našeho vykoupení. ...
Vloženo: 15.11.2010
Zhlédnuto: 224211x
Doporučujeme

Výrazně stoupá počet přírodních katastrof - mají nás varovat!

432_katastrofy.jpg Bible předpovídá v jakém stavu se bude země nacházet, před tím než se Ježíš Kristus vrátí. Země bude vyčerpaná a  bude velký počet přírodních katastrof. Lidé budou dokonce  zmírat strachy v ...
Vloženo: 12.05.2011
Zhlédnuto: 216162x

Sedem znamení konce - Ed Reid

643_sedem_znameni_konce.jpg Chce Pán Bůh, aby to bylo pro nás tajemstvím kdy přijde podruhé? Říká se: Pán Ježíš může přijít dnes ale i za sto let. Je to pravda? Bude pro nás příchod ...
Vloženo: 10.01.2014
Zhlédnuto: 64263x

Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

423_napodobeni_prichodu_jezise_krista.jpg Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních dnech tohoto světa a naším úkolem je se ...
Vloženo: 06.05.2011
Zhlédnuto: 374546x

Očkování, vakcíny, koronavir a změna klimatu? - prof. Dr. Walter Veith

781_ockovani-vakciny-koronavir-a-zmena-klimatu.jpg Ve 27. epizodě "Co nového, profesore?" se podíváme na kontroverzní téma vakcíny na koronavirus. Jak může probíhat distribuce? A může být povinná? Také diskutujeme nad tím, jak spolu souvisí pandemie koronaviru, ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3742x

ZnameniCasu.cz - Pronásledování věrných věřících v době konce