ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Sobota jako památka stvoření, daná ke vztahu s Bohem

Hledání Boha

417_sobota_pamatnik_stvoreni.jpg

Sobota jako památka stvoření, daná ke vztahu s Bohem

Vloženo: 28.04.2011
Zhlédnuto: 189282x
Témata: Hledání Boha
PrintTisk

Pojďme se podívat na samotný začátek Bible, do knihy Genesis. Zde je psáno o stvoření našeho světa. Dozvíme se, že Bůh stvořil tento svět v šesti po sobě jdoucích dnech a sedmého dne odpočinul. Když dokončil své veškeré stvořitelské dílo, odpočinul od veškeré své práce, kterou dělal.

Genesis 2,2 - Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal.

Bůh na samém počátku stvoření světa v šesti dnech, po dokončení svého úžasného stvořitelského díla, odpočinul sedmého dne. Bůh odpočinul sedmého dne a sedmý den požehnal a posvětil.

Genesis 2,3 - Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Bible byla psána pro židovský národ, musíme se tedy zamyslet nad rozdílem jejich a naším řeckým přemýšlením. Semitské myšlení si klade otázky: K čemu to je? Jaký účel a jaký cíl se tím sleduje?

Z řeckého myšlení vycházejí otázky: Jak se to stalo? V čem je podstata?  Na otázky jak se to stalo ale Bible neodpovídá. Bible odpovídá na otázky k čemu to je.

Proč Bůh klade na samotném počátku světa tak velký důraz na sedmý den, že ho učinil svatým? Protože smyslem stvoření je, abychom my lidé vstoupili do vztahu s Bohem.  Biblický text podává informaci, že Bůh stvořil muže a ženu, aby žili ve věčném společenství s Otcem, Synem a Duchem svatým.

Vrcholem popisu stvoření je zpráva o dni odpočinku. Všimněte si ale, že primárním cílem dne odpočinku není fyzický odpočinek. Kdo potřeboval odpočívat? Bůh? Izaiáš říká, že Bůh neumdlévá. Primárním cílem dne odpočinku je společenství, společenství s Bohem. Dát Boha na první místo. Není to den, kdy nevylezeme z postele, to by pak nebyl den odpočinku ale lenošení.

Bůh tím říká Adamovi a Evě: „Nic z toho, co vidíte kolem sebe, nic ze vší té nádhery, nic z toho vás neudělá šťastnými. Své štěstí nenajdete v materiálních věcech. Byli jste stvořeni pro vztah.“

Proto tento sedmý sobotní den Bůh za námi přichází a my za ním a upevňujeme vztah se svým Stvořitelem a Vykupitelem.

Bůh odpočinul sedmého dne a šel nám tím tak příkladem, abychom tento den zachovávali jako On. Šel nám příkladem, abychom zachovávali sedmý den v týdnu Sobotu, jako den odpočinku, den rozjímání a společenství s naším Stvořitelem. Abychom si na našeho Stvořitele  udělali čas, stejně tak jako si ho Bůh dělá na nás.

Co dnes tolik lidi trápí? Nemám čas, nemám čas! Ale Bůh nás tolik miluje, že si  pro vztah s námi dělá čas každý sedmý den v týdnu – sobotu, již od stvoření světa.

Nyní víme, že Sobota je ustanovena od začátku stvoření světa. Pojďme se podívat na čtvrté přikázání z desatera, které obdržel Mojžíš od Hospodina na hoře Sinaj.

Čtvrté přikázání zní:

Exodus 20,8-11 - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Ve čtvrtém přikázání Hospodin znovu zdůrazňuje, že máme pamatovat na den sobotní, aby nám byl svatý. Den odpočinku zasvěcený Hospodinu, tvému Bohu.

Je nám zde jasně a důrazně řečeno, proč je sedmý den Sobota dnem odpočinku. Protože v šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Sobota není ustanovena židy, nebo výmysl jiných lidí. Je již od počátku stvoření světa ustanovena naším Stvořitelem pro všechny lidi, abychom se s ním scházeli a sbližovali.

Existuje v Bibli jediný verš, který říká, že byla sobota přesunuta na neděli?

V Bibli nenajdete jediný verš, který by poukazoval na změnu dne odpočinku soboty na neděli.

Jaký den odpočinku světil Ježíš Kristus?

V Bibli se na mnoha místech dočteme, že Ježíš Kristus zachovával jako den odpočinku Sobotu.

Lukáš 4,16 - Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

Světili učedníci po Ježíšově odchodu sobotu nebo neděli?

Učedníci po Kristově nanebevstoupení zachovávali den odpočinku sobotu.

Skutky 13,42-44 - Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, ať zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město.

Skutky 16,13 - Vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily.

Skutky 17,1-2 - Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem.

Skutky 18,1-4 - Potom se Pavel vydal z Athén do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. Bydlel tedy a pracoval u nich a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky

Kdo a proč změnil Boží zákon? Kdo změnil sobotu na neděli?

Daniel 7,24-25 - Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy.

Katolický katechismus z roku 1977. Otázka: Který den je sobota? Odpověď: Sobota je sedmý den, sobota. Otázka: Proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď: Neděli zachováváme na místo soboty proto, že katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli.

Co řekl Ježíš Kristus o zákonu, má člověk právo měnit Boží ustanovení?

Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Matouš 5,17-19 - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

V proroctví o zničení Jeruzaléma, které se stalo až v roce 70 našeho letopočtu, tedy asi 40 let po Kristu  Ježíš říká, aby se lidé modlili za to aby nemuseli utíkat v sobotní den. Ježíš tedy nezměnil ani nezrušil sobotu.  Proč by jinak nabádal aby se lidé modlili, aby i v tíživých podmínkách mohli dodržet sobotní den?

Matouš 24,20 - Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.

A co první učedníci? Zachovávali stále sobotu i po nanebevstoupení Ježíše Krista? Pavel i Barnabáš kázali během sobotní dopolední bohoslužby. Kázali i další sobotu a příští sobotu již skoro celému městu.  Tak se dovídáme, že 14 let po vzkříšení, učedníci stále ještě zachovávali sobotu. Pavel jim neřekl nemusíte čekat do příští soboty přijďte v neděli, to je den páně, ale šel do synagógy opět v sobotu.

Co řekl apoštol Pavel o zákoně?

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Římanům 7,12 - Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Jaký bude den odpočinku na nové zemi?

Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.

Je Boží schrána s Božím neměnným desaterem i v nebesích?

Zjevení 11,18-19 - Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem.“ Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.

Bude sobota znamení Božího lidu v době konce?

V závěru dějin tohoto světa, budou pronásledováni ti, kteří zachovávají celé Boží desatero. Budou dvě skupiny lidí, jedna bude následovat Boha a poslouchat jeho celé přikázání. Druhá bude následovat šelmu, lidská nařízení, papežskou autoritu.

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Závěr a ponaučení

Z tohoto článku proloženého Biblickými verši, se jasně dopracujeme k tomu, že sobota byla ustanovena naším Stvořitelem od počátku stvoření světa. Byla učiněna proto, abychom se scházeli s naším Stvořitelem a navazovali s ním úzký vztah.  Byla dodržována ve starém zákoně, tak i v novém zákoně Ježíšem Kristem a učedníky. Sobota bude pilíř zkoušky naší víry v době konce, oddělí Boží lid od následovníků šelmy. Sobota bude na nové zemi zachovávána na věky věků k oslavě našeho Pána a Stvořitele. Hledejte pravdu, navštivte svého Hospodina v sobotní den, když nás čeká s otevřenou náručí.

Více o stálé platnosti Božího zákona naleznete na webu desetprikazani.cz .

 


Související články z kategorie - Hledání Boha

1. Kdo je zdrojem života?

83_cesta_ke_kristu.jpg Náš nebeský otec je zdrojem života, pravdy a radosti. Krásná země, neměla na sobě žádné stopy zkázy a kletby hříchu. Celá krásná příroda svědčí o veliké Boží lásce.  Vše je dokonale ...
Vloženo: 07.09.2010
Zhlédnuto: 142194x

Operation Global Rain - Celosvětový týden modliteb

524_global_rain.jpg Celosvětový týden modliteb  4. - 14. ledna 2012. Přidejte se spolu s námi k celosvětovému týdnu modliteb za naše očištění a seslání moci Ducha Svatého. Inspirační materiál k tomuto týdnu připravil Mark ...
Vloženo: 20.12.2011
Zhlédnuto: 6023x

Není pokání jako pokání - postavíš se před Boží tvář?

725_vystriz-kriz.jpg Pokud sledujete světové dění, vážný stav v Americe, rozdmýchávání konfliktů přivádějících svět na pokraj války, lidskou zlobu a bezbožnost, stoupající vliv okultismu, nabývání na moci papežství i trestající vypuštěné kobylky v ...
Vloženo: 06.01.2017
Zhlédnuto: 5354x

Rabín, který přijal Pána Ježíše

578_rabin_ktery_prijal_jezise.jpg foto: wikipedia.org Elfred Lee Rabína Joe Kagana jsem potkal na Weimarském institutu v Kalifornii. Jeho rodina pocházela z východní Evropy. Tam znásilnili jeho tetu za zvláštních okolností. Kněz nad ní stál s křížem ...
Vloženo: 25.07.2012
Zhlédnuto: 8111x

Modlitba jako rozhovor s Bohem

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg Lukáš 11,1 - „Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky.“ Lukáš 18,1 - Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: Co je to ...
Vloženo: 03.05.2011
Zhlédnuto: 297408x

ZnameniCasu.cz - Sobota jako památka stvoření, daná ke vztahu s Bohem