ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Náboženství - vznik různých směrů

Biblická fakta

509_babylon.jpg

Náboženství - vznik různých směrů

Vloženo: 02.11.2011
Zhlédnuto: 266581x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v Boha? To jsou otázky pro každého rozumně přemýšlejícího člověka. Možná si řeknete, že vás to nezajímá, ale každý  člověk na této planetě, tudíž i vy, jste do některé z forem zapojeni. Jsou zde různé zvyky - tradice, svátky, které každý z nás praktikuje ve svém životě. Většina z nás slaví vánoce, velikonoce, či chodí cvičit jógu...

Už samotné slovo náboženství znamená - následování někoho. Rád bych se s vámi zamyslel nad  počátkem náboženství, které je tu dodnes. K tomu, abychom to poznali, potřebujeme Bibli. Je to kniha, kterou začal  psát Mojžíš přibližně 1500 let před naším letopočtem a pravdivost jejích slov dokazují četné archeologické nálezy. To, že její slova se dochovala v nezměněné formě dokazují nalezené svitky v Kumránských jeskyních. Také mnohá další naleziště potvrzují pravdivost příběhů v  zapsaných  Bibli.  Poznejte to  sami, otevřete si ji  a  ověřte si její pravdy.

Počátek Náboženství - následování - Boha.

Člověk =  ADAM  a EVA byli stvořeni Bohem Stvořitelem. Genesis 1,27

Narodili se jim dva synové  - Kain a Abel. Genesis 4,1-16.  Abel poslouchal Boha (věřící lidé), Kain  Boha neposlouchal, dělal si co chtěl. Zabil svého bratra, což byla první smrt na světě (nevěřící lidé).

Místo  zabitého Abela se Adamovi a Evě narodil syn ,kterému dali jméno Šet, který opět Boha poslouchal.

Z rodu Šetova se narodil Noe, který měl tři  syny Sema, Chama a Jafeta Genesis 5,32.

Jméno Sem znamená  věřící v pravého Boha, jméno Cham znamená  nevěřící v pravého Boha, mající  své bohy. Jméno Jafet znamená bloudící (věřící  i nevěřící).

Z potomků Sema si Bůh  vyvolil národ, který by nesl pravou víru v pravého Boha. Byli to Izraelité – židé.

Židé  - mají svůj počátek u Abrahama  1400 let před Kristem. Bůh si povolal Abraháma, který je nazván Otcem víry. Poslouchal Boha a nesl pravé poselství o Pravém Bohu - Stvořiteli. Genesis 11,10. 27.  (narození Abrama), Genesis 12,1-9. 15. - (smlouva mezi Bohem a  Abrahamem). Verš 21- (narození Izáka). Izák měl Jákoba a Jákob měl 12 synů –pokolení Izraelců ( židů ).

Když vyvedl  Bůh svůj vyvolený národ z Egyptského otroctví, dal Mojžíšovi na hoře Sinaj desky Božího neměnného zákon. Mnoho bodů tohoto zákona je dodnes součástí většiny světských, státních zákonů.

Tento zákon zní: 1. Neměj žádné bohy kromě mne 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli 3. Neužívej jméno Hospodina nadarmo 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý 5. Cti otce svého i matku svou 6. Nezabíjej 7. Necizolož 8. Nekraď 9. Nelži 10. Nezáviď

Křesťané  - mají svůj počátek před 2010 roky. Jejich učení je založeno na Ježíši Kristu, který byl  žid, a  který se prohlašoval, a mocnými činy dokazoval, že je Synem Boha nejvyššího. Byl tak důležitou postavou dějin, že se podle něj změnil letopočet. Odkazuje lidi na pravého Otce, který je na Nebi ( ve vesmíru ). Křesťanství je pokračováním  židovského náboženství, které vede k poznávání Pravého Boha skrze Syna Ježíše Krista.  Jeho život, i celé dílo vykoupení je popsáno v Biblických evangeliích.   Proč je tolik směrů v křesťanství?

Z dalšího Noemova syna Cháma vychází další směry náboženství.

Další skupinou jsou Muslimové – islám – mohamedáni. To je východní náboženství.  Mají svůj počátek také u Abraháma. Jeho syn Izmael, byl ale synem  Egyptské služky jménem Hagar. Genesis 16,1-12.  Pochází  tedy z  pokolení  Cháma.  Biblické proroctví o něm říká: „bude to člověk nezkrotný.  Jeho ruka  bude proti všem a ruce všech proti němu a bude stát proti všem svým bratrům“.

Stálé nepokoje Muslimů a Židů – potomků nevlastních bratrů Abrahama, jsou naplněním tohoto proroctví. Věří v jednoho boha – ALLAHA. Prorok Mohamed žil až v 6. století po Kristu. Allah nedává člověku žádnou svobodu – působí v životě člověka všechno bohatství i bídu, radost, žal i hřích. Věří v mrtvé bohy – lidi. Muslimové světí pátek jako sváteční den.

Budhisté  -  Je to východní náboženství. Jeho zakladatelem je Budha a narodil se roku 560 před Kristem v Nepálu blízko Indie. Původní jeho jméno bylo GUATAMA. Jméno Budha je bůh. Náš svět je pro něho jenom závojem – MÁJA. On hlásá : -život je utrpení a utrpení je život. Budhovo učení má 8 stupňů a na rozdíl od židovského zákona, který vede k Bohu, vede tento k sobě samému. Mravouka:  1/ pravá víra, 2/ pravé smýšlení, 3/ pravé mluvení, 4/ pravý život a životospráva ( nezabiješ,nepokradeš,nebudeš žít necudně,nebudeš lhát a pít opojné nápoje).  Budha žádá : 5/ poctivou obživu, 6/ pravé úsilí 7/ pravé smýšlení, 8/ pravé zahloubání se sama do sebe.

Hinduisté -  východní náboženství – pochází také z rodu Cháma. Je to národní Indické náboženství. Nemá žádného zakladatele  - JOGA – jogin – je velmi rozšířeno i u nás. Zde je místo pro všechny – je to náboženská míchanice. Ind říká, že v Indii jsou všechna náboženství světa.  Porovnejte se mnou : 1. teisté -  věří v osobního boha mimo svět, ale ne v Boha zjeveného v Kristu 2. deisté  - věří z rozumových důvodů v jednoho boha – ten stvořil jednou svět, tak  jako hodinář hodinky, natáhl je a oni běží samy od sebe 3. monoteisté – věří v jednoho boha 4. polyteisté -  věří v mnoho bohů 5. ateisté -  popírají víru v boha 6. křesťanství - je zde místo i pro Ježíše Krista  a jeho křesťanství, ale Ježíšův nárok na plnou pravdu odmítají. Ježíš je zde jeden mezi ostatními. V indických lokálech vedle sebe visí obrazy boha Krišny, Budhy, Ježíše a Gandiho ....

Hinduistický bůh  - ŠIVA – bůh mlčení. Mají 330 mil. bohů  (zvířata, stromy, hory... Toto náboženství sahá  do roku 1250 před Kristem.  VÉDY – tajné spisy – básně. Světí neděli – den slunce  a modlí se směrem ke slunci.

Ateismus  - moderní a poslední náboženství. Náboženství Rozumu. V knize slovník Ateisty je psáno toto : „bůh nestvořil člověka , ale člověk boha, ke svému obrazu a podobenství.“ Francouzský  materialismus  byl vrcholem ateismu 18 století.

Ateismus marxistický – největší forma  ATEISMU - „marxizmus je materialismus ,nelítostně nepřátelský vůči náboženství … jehož úkolem je zbavit člověka náboženských bludů a předsudků  … a osvobodit ho od všeho nadpřirozeného  … vzbuzuje v člověku důvěru ve vlastní síly … a člověk je nejvyšší bytost pro člověka. (str. 275 ) Organizace byla založena  v roce 1925 v Sovětském svazu a jmenovala se Spolek bezbožníků … bojovala  s náboženstvím všemi prostředky, v závodech, továrnách, kolchozech a školách. “

Vidíte, že jsou zde  různé společenské skupiny – náboženství, které se nějakým způsobem dotýkají každého z nás. Do kterého náboženství patříme, si musí odpovědět  každý sám osobně. Na čem, a nebo na kom, člověk staví svoji budoucnost  je na našem svobodném rozhodnutí. Svoboda rozhodování je největší dar, který jsme od boha dostali.

V tomto bludišti je jenom jedna  cesta  správná a na tu nám někdo musí  posvítit.  Já jsem poznal, že tím světlem je Ježíš Kristus, který přišel z nebes a zve nás domů. My jsme zabloudili a nedokážeme se vrátit zpět.  Ježíš  říká:

Jan 8,12 - Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

A král David říká:

Žalm 119,105 - Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Proto i já  si vás dovoluji pozvat domů, kde nás čekají. Ježíš Kristus nám připravuje příbytky, aby nás vzat tam, kde je On. Až bude země očištěna a bude stvořeno vše nové, bude naším domovem opět nádherný Ráj, tak jak Hospodin zamýšlel na začátku stvoření světa.

Jsou na světě dvě skupiny lidí :

Tuláci – bloudí tímto světem  - nemají cíl – jenom smrt.

Poutníci - bloudí tímto světem , ale mají cíl – život věčný – Boží království.

M.G.

Izaiáš 44,6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Izaiáš 55,6 - Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izaiáš 56, 6-7 -  Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jan 14, 6-7 -  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život


Související články z kategorie - Biblická fakta

Proč doporučujeme vegetariánství, je to podle Bible?

612_ovoce.jpg Foto zdroj: wikipedia Toto téma je pro mnoho věřících velmi kontroverzní, sporné, rádoby nejasné. Ale pojďme pouvažovat, co pro nás zamýšlí Bůh a jestli jdeme po Jeho cestě, kterou nám určil i ...
Vloženo: 07.02.2013
Zhlédnuto: 19445x

KurzBible.cz - Studium Bible online

607_kurz_bible.jpg Připravili jsme pro Vás nový web www.KurzBible.cz, kde můžete studovat Boží slovo Bibli online po lekcích. Dále se můžete zaposlouchat do audio přednášek, které budeme postupně přidávat. Bible Boží slovo, je nádherná ...
Vloženo: 11.01.2013
Zhlédnuto: 9927x

Čiňte pokání - to je nyní nejdůležitější věc!

484_pokani.jpg Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ Když Ježíš Kristus i Jan Křtitel kázali o blízkosti Nebeského království, nejdříve volali a vyzývali lid, čiňte ...
Vloženo: 25.09.2011
Zhlédnuto: 227441x

Čemu věříme - 5. Velký spor

200_cemu_verime_5_velky_spor.jpg Velký spor v nebi i na zemi Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter lásky, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad ...
Vloženo: 04.11.2010
Zhlédnuto: 5846x

Příčina zla ve vesmíru a na planetě Zemi z perspektivy Bible - TAJEMSTVÍ BIBLE

778_pricina-zla-ve-vesmiru_tajemstvi_bible.jpg Audio přednáška o původu zla ve vesmíru a naší planetě zemi. Existuje Východisko? Zdroj: Youtube kanál: Tajemství Bible ...
Vloženo: 29.08.2020
Zhlédnuto: 3280x

ZnameniCasu.cz - Náboženství - vznik různých směrů