ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Náboženství - vznik různých směrů

Biblická fakta

509_babylon.jpg

Náboženství - vznik různých směrů

Vloženo: 02.11.2011
Zhlédnuto: 254121x
Témata: Biblická fakta
PrintTisk

Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v Boha? To jsou otázky pro každého rozumně přemýšlejícího člověka. Možná si řeknete, že vás to nezajímá, ale každý  člověk na této planetě, tudíž i vy, jste do některé z forem zapojeni. Jsou zde různé zvyky - tradice, svátky, které každý z nás praktikuje ve svém životě. Většina z nás slaví vánoce, velikonoce, či chodí cvičit jógu...

Už samotné slovo náboženství znamená - následování někoho. Rád bych se s vámi zamyslel nad  počátkem náboženství, které je tu dodnes. K tomu, abychom to poznali, potřebujeme Bibli. Je to kniha, kterou začal  psát Mojžíš přibližně 1500 let před naším letopočtem a pravdivost jejích slov dokazují četné archeologické nálezy. To, že její slova se dochovala v nezměněné formě dokazují nalezené svitky v Kumránských jeskyních. Také mnohá další naleziště potvrzují pravdivost příběhů v  zapsaných  Bibli.  Poznejte to  sami, otevřete si ji  a  ověřte si její pravdy.

Počátek Náboženství - následování - Boha.

Člověk =  ADAM  a EVA byli stvořeni Bohem Stvořitelem. Genesis 1,27

Narodili se jim dva synové  - Kain a Abel. Genesis 4,1-16.  Abel poslouchal Boha (věřící lidé), Kain  Boha neposlouchal, dělal si co chtěl. Zabil svého bratra, což byla první smrt na světě (nevěřící lidé).

Místo  zabitého Abela se Adamovi a Evě narodil syn ,kterému dali jméno Šet, který opět Boha poslouchal.

Z rodu Šetova se narodil Noe, který měl tři  syny Sema, Chama a Jafeta Genesis 5,32.

Jméno Sem znamená  věřící v pravého Boha, jméno Cham znamená  nevěřící v pravého Boha, mající  své bohy. Jméno Jafet znamená bloudící (věřící  i nevěřící).

Z potomků Sema si Bůh  vyvolil národ, který by nesl pravou víru v pravého Boha. Byli to Izraelité – židé.

Židé  - mají svůj počátek u Abrahama  1400 let před Kristem. Bůh si povolal Abraháma, který je nazván Otcem víry. Poslouchal Boha a nesl pravé poselství o Pravém Bohu - Stvořiteli. Genesis 11,10. 27.  (narození Abrama), Genesis 12,1-9. 15. - (smlouva mezi Bohem a  Abrahamem). Verš 21- (narození Izáka). Izák měl Jákoba a Jákob měl 12 synů –pokolení Izraelců ( židů ).

Když vyvedl  Bůh svůj vyvolený národ z Egyptského otroctví, dal Mojžíšovi na hoře Sinaj desky Božího neměnného zákon. Mnoho bodů tohoto zákona je dodnes součástí většiny světských, státních zákonů.

Tento zákon zní: 1. Neměj žádné bohy kromě mne 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli 3. Neužívej jméno Hospodina nadarmo 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý 5. Cti otce svého i matku svou 6. Nezabíjej 7. Necizolož 8. Nekraď 9. Nelži 10. Nezáviď

Křesťané  - mají svůj počátek před 2010 roky. Jejich učení je založeno na Ježíši Kristu, který byl  žid, a  který se prohlašoval, a mocnými činy dokazoval, že je Synem Boha nejvyššího. Byl tak důležitou postavou dějin, že se podle něj změnil letopočet. Odkazuje lidi na pravého Otce, který je na Nebi ( ve vesmíru ). Křesťanství je pokračováním  židovského náboženství, které vede k poznávání Pravého Boha skrze Syna Ježíše Krista.  Jeho život, i celé dílo vykoupení je popsáno v Biblických evangeliích.   Proč je tolik směrů v křesťanství?

Z dalšího Noemova syna Cháma vychází další směry náboženství.

Další skupinou jsou Muslimové – islám – mohamedáni. To je východní náboženství.  Mají svůj počátek také u Abraháma. Jeho syn Izmael, byl ale synem  Egyptské služky jménem Hagar. Genesis 16,1-12.  Pochází  tedy z  pokolení  Cháma.  Biblické proroctví o něm říká: „bude to člověk nezkrotný.  Jeho ruka  bude proti všem a ruce všech proti němu a bude stát proti všem svým bratrům“.

Stálé nepokoje Muslimů a Židů – potomků nevlastních bratrů Abrahama, jsou naplněním tohoto proroctví. Věří v jednoho boha – ALLAHA. Prorok Mohamed žil až v 6. století po Kristu. Allah nedává člověku žádnou svobodu – působí v životě člověka všechno bohatství i bídu, radost, žal i hřích. Věří v mrtvé bohy – lidi. Muslimové světí pátek jako sváteční den.

Budhisté  -  Je to východní náboženství. Jeho zakladatelem je Budha a narodil se roku 560 před Kristem v Nepálu blízko Indie. Původní jeho jméno bylo GUATAMA. Jméno Budha je bůh. Náš svět je pro něho jenom závojem – MÁJA. On hlásá : -život je utrpení a utrpení je život. Budhovo učení má 8 stupňů a na rozdíl od židovského zákona, který vede k Bohu, vede tento k sobě samému. Mravouka:  1/ pravá víra, 2/ pravé smýšlení, 3/ pravé mluvení, 4/ pravý život a životospráva ( nezabiješ,nepokradeš,nebudeš žít necudně,nebudeš lhát a pít opojné nápoje).  Budha žádá : 5/ poctivou obživu, 6/ pravé úsilí 7/ pravé smýšlení, 8/ pravé zahloubání se sama do sebe.

Hinduisté -  východní náboženství – pochází také z rodu Cháma. Je to národní Indické náboženství. Nemá žádného zakladatele  - JOGA – jogin – je velmi rozšířeno i u nás. Zde je místo pro všechny – je to náboženská míchanice. Ind říká, že v Indii jsou všechna náboženství světa.  Porovnejte se mnou : 1. teisté -  věří v osobního boha mimo svět, ale ne v Boha zjeveného v Kristu 2. deisté  - věří z rozumových důvodů v jednoho boha – ten stvořil jednou svět, tak  jako hodinář hodinky, natáhl je a oni běží samy od sebe 3. monoteisté – věří v jednoho boha 4. polyteisté -  věří v mnoho bohů 5. ateisté -  popírají víru v boha 6. křesťanství - je zde místo i pro Ježíše Krista  a jeho křesťanství, ale Ježíšův nárok na plnou pravdu odmítají. Ježíš je zde jeden mezi ostatními. V indických lokálech vedle sebe visí obrazy boha Krišny, Budhy, Ježíše a Gandiho ....

Hinduistický bůh  - ŠIVA – bůh mlčení. Mají 330 mil. bohů  (zvířata, stromy, hory... Toto náboženství sahá  do roku 1250 před Kristem.  VÉDY – tajné spisy – básně. Světí neděli – den slunce  a modlí se směrem ke slunci.

Ateismus  - moderní a poslední náboženství. Náboženství Rozumu. V knize slovník Ateisty je psáno toto : „bůh nestvořil člověka , ale člověk boha, ke svému obrazu a podobenství.“ Francouzský  materialismus  byl vrcholem ateismu 18 století.

Ateismus marxistický – největší forma  ATEISMU - „marxizmus je materialismus ,nelítostně nepřátelský vůči náboženství … jehož úkolem je zbavit člověka náboženských bludů a předsudků  … a osvobodit ho od všeho nadpřirozeného  … vzbuzuje v člověku důvěru ve vlastní síly … a člověk je nejvyšší bytost pro člověka. (str. 275 ) Organizace byla založena  v roce 1925 v Sovětském svazu a jmenovala se Spolek bezbožníků … bojovala  s náboženstvím všemi prostředky, v závodech, továrnách, kolchozech a školách. “

Vidíte, že jsou zde  různé společenské skupiny – náboženství, které se nějakým způsobem dotýkají každého z nás. Do kterého náboženství patříme, si musí odpovědět  každý sám osobně. Na čem, a nebo na kom, člověk staví svoji budoucnost  je na našem svobodném rozhodnutí. Svoboda rozhodování je největší dar, který jsme od boha dostali.

V tomto bludišti je jenom jedna  cesta  správná a na tu nám někdo musí  posvítit.  Já jsem poznal, že tím světlem je Ježíš Kristus, který přišel z nebes a zve nás domů. My jsme zabloudili a nedokážeme se vrátit zpět.  Ježíš  říká:

Jan 8,12 - Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

A král David říká:

Žalm 119,105 - Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Proto i já  si vás dovoluji pozvat domů, kde nás čekají. Ježíš Kristus nám připravuje příbytky, aby nás vzat tam, kde je On. Až bude země očištěna a bude stvořeno vše nové, bude naším domovem opět nádherný Ráj, tak jak Hospodin zamýšlel na začátku stvoření světa.

Jsou na světě dvě skupiny lidí :

Tuláci – bloudí tímto světem  - nemají cíl – jenom smrt.

Poutníci - bloudí tímto světem , ale mají cíl – život věčný – Boží království.

M.G.

Izaiáš 44,6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Izaiáš 55,6 - Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izaiáš 56, 6-7 -  Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jan 14, 6-7 -  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

Jan 3,16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život


Související články z kategorie - Biblická fakta

Video - Vesmírný konflikt

459_vesmirny_konflikt.jpg Všichni lidé na zemi, bez ohledu na náboženské vyznání nebo národnosti, uznávají, že všude kolem nás v celém světě probíhá bitva, boj mezi silami Dobra a Zla. Zápas mezi světlem a ...
Vloženo: 08.08.2011
Zhlédnuto: 194773x
Doporučujeme

Čiňte pokání - to je nyní nejdůležitější věc!

484_pokani.jpg Matouš 4,17 - Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“ Když Ježíš Kristus i Jan Křtitel kázali o blízkosti Nebeského království, nejdříve volali a vyzývali lid, čiňte ...
Vloženo: 25.09.2011
Zhlédnuto: 214834x

Boží jméno - proč se Bohu stále rouháme a nadáváme mu?

318_bozi_jmeno_na_darmo.jpg Exodus 20, 7 - Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Většina věřících lidí zná toto přikázání a přesto mají ve ...
Vloženo: 23.01.2011
Zhlédnuto: 145550x

Proroctví o tom, že Ježíš je předpovězený Mesiáš

191_jezis.jpg Jednotlivé knihy Starého zákona byly psány v letech od 1400 do 425 před Kristem a nacházíme  v nich kolem 60 velkých a na 270 menších mesiášských proroctví týkajících se narození, života ...
Vloženo: 24.10.2010
Zhlédnuto: 258151x

Biblické studium epištoly k Římanům Ospravedlnění z víry - E. J. Waggoner

550_ospravedlneni_z_viry.jpg „Tato epištola je vlastně nejhlavnější částí Nového Zákona a nejčistším evangeliem. Je důstojná toho, aby se jí křesťan učil zpaměti slovo za slovem, aby se s ní každodenně stýkal a přijímal ...
Vloženo: 16.04.2012
Zhlédnuto: 6413x

ZnameniCasu.cz - Náboženství - vznik různých směrů