ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

531_bozi-zakon.jpg

Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!

Vloženo: 15.01.2012
Zhlédnuto: 17826x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Nevěříte? Až donedávna byla Amerika svobodnou zemí. Svobodu svědomí a víry jí zaručovala Ústava Spojených států.  Je to stále stejné i dnes? Amerika prochází proměnou a již dávno není tak svobodnou zemí, jak si někteří myslí. V Bibli ve Zjevení Jana je předpovězeno, že  takový vývoj v Americe, která je onou Šelmou ze země nastane před příchodem Ježíše Krista. Předpovězené zřízení  obrazu  šelmy z moře (Řím) bude spočívat v tom, že dříve svobodně - protestantská Amerika bude vynucovat náboženské zákony pomocí státu, a toto bude  opakováním toho, co se dělo v Evropě celá staletí, když evropské státy poslouchaly panující církev.

Proč by vám někdo nařizoval světit povinně neděli a chodit povinně do kostela? Možná se vám to dnes zdá málo pravděpodobné, ale jde tu o uznání moci, moci satana a antikrista. Po tom, co církev odpadla od učení Ježíše Krista a Božího slova zapsaného v Bibli, měla velkou část historie plnou moc a neomezeně vládla. Pak byla raněná za Francouzské revoluce, uzdravila se a nyní jí Spojené státy, které ztrácejí protestantskou víru, za kterou jejich předci pokládali životy vytvoří obraz. Obraz vytvoří tím, že využijí svou moc a sílu a prosadí uznání moci Katolické církve uzákoněním dne odpočinku v neděli a zavedou ho pod hrozbou trestů povinným. Právě tato změna Božího zákona je oním znamením šelmy. Ti, kdo nepřijmou nedělní odpočinek a budou trvat na dodržování Božího přikázání světit sobotu, jako den odpočinku, budou trestáni, pronásledováni a zabíjeni.

Jak by něco takového bylo možné?

Zamyslete se s námi. V celém světě strmě stoupá počet přírodních katastrof, ubývá pitná voda i v oblastech, kde jí bylo vždy dost, v mnoha zemích je hladomor, blíží se veliká finanční krize, která strhne mnoho lidí do bídy a veliké chudoby i v civilizovaných zemích. Lidé přijdou o veškeré papírové finance či finance v bankách. Již teď se lidé  bojí, jsou nepokoje, nespokojenost a jsou předpovězeny i další Boží soudy velkou přírodní katastrofou. Celá tato situace bude stále kulminovat až do příchodu Ježíše Krista. A bude se hledat viník! Ti, kdo jako malá skupina proti celému světu budou stále trvat na dodržování Božího zákona a světit sobotu, budou označeni jako viníci, kvůli kterým se Bůh hněvá a sesílá soudy na svět. Nedodržování nedělního zákona se pak již nebude trestat pokutami, či vyhozením z práce, ale s veškerou tvrdostí.

Již dnes má církev ve svém plánu bod ve kterém píše, že se musí Adventistům sedmého dne vysvětlit, že pokud se nesjednotí s katolíky a protestanty v úsilí o zachování světového míru, budou považováni za vinné ve všech neštěstích a v každém zlu, které přijde na zemi. Zvláštní Vatikánský dokument 1997

Národní nedělní zákon se připravuje skrytě a pak bude překvapení

Ale přesto můžeme vidět, že se vytvářejí podklady pro naplnění tohoto závěrečného proroctví. Ústava Spojených států je stále více pošlapávána, událost z 11.9.2001 změnila legislativu a bezpečnostní zákony v USA. Díky této události jsou lidé ochotní vzdát se velké části svých práv a svobod. USA  tak můžou věznit lidi na neomezenou dobu bez udání důvodu, můžou monitorovat telefony, maily a  dokonce i mučit lidi.

USA schválili revolučný zákon: Armáda bude môcť ľudí väzniť aj zabiť! Lidé mají čím dál menší svobodu a podle serveru CNN minulý čtvrtek (prosinec 2011) ve večerních hodinách místního času přijal Senát Spojených států návrh zákona, který definuje celé USA jako "bojiště". Znamená to, že v případě jeho uvedení v platnost americká armáda dostane do rukou nekontrolovatelnou moc beztrestně zatknout, zadržet, vyslýchat a dokonce i zavraždit svých občanů bez obvinění nebo soudu. ACLU (American Civil Liberties Union – p.p.) k tomuto návrhu zákona uvádí: „Pravomoci vyplývající z tohoto zákona jsou tak rozsáhlé, že americká armáda může být použita dokonce proti vlastním občanům. A může se tak stát daleko od jakéhokoli skutečného bitevního pole, tedy rovněž uvnitř Spojených států“. (www.aclu.org)

Nejvyšší soud USA poprvé v historii bez zástupců protestantských církví Za historickou událost lze označit skutečnost, že Nejvyšší soud USA, který mimo jiné rozhoduje o ústavnosti zákonů,  je od srpna 2010 poprvé v historii bez zástupců protestantských církví. Jinak řečeno dochází k oslabení vlivu protestantských církví v zemi, která byla založena právě na protestantských základech jako místo, kam v době středověkého katolického útisku za svobodou utíkala velká část obyvatel Evropy.

Mezi tím sílí hnutí a boj za volnou neděli jak v Americe tak v Evropě pod rouškou lásky k dětem a rodinám. Moto těch, kteří chtějí uzákonit volnou neděli pro evropskou sedmadvacítku je „V neděli patří máma a táta nám.“  Chtějí chránit neděli jako den pro rodinu. Bůh ale uzákonil ve svém zákoně právě sobotu, jako den pro rodinu a setkávání s Otcem v nebesích. www.free-sunday.eu

Nedělní zákony Postupně sílí tlak v mnoha zemích na to, aby se v neděli neobchodovalo a lidé nepracovali. Řada zemí buď připravuje, nebo již aplikuje zákon, který zásadně omezuje možnost obchodování a práce v prvním dnu týdne – neděli. Jedná se také o rušení nedělního prodeje i v době adventu. Významnější novinkou je, že uzákonění volné neděle se řeší v rámci EU.

Vatikán znovu volá po světové autoritě a světové bance Vatikán vyzval k radikální reformě světového finančního systému včetně ustanovení globální politické autority a centrální světové banky. Ta by měla převzít vládu nad zastaralými finančními institucemi neschopnými řešit krizové situace.

Papež Pius IX. ve své encyklice z 15. srpna 1854 napsal: 'Nesmyslné a falešné učení či blouznění na obranu svobody svědomí je neobyčejně zhoubný blud, je to mor, před kterým je třeba se mít na pozoru.' Týž papež vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu "nad těmi, kdo prosazují svobodu svědomí a náboženského vyznání," jakož i "nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí".

„Ne, (katolická) církev nesestoupí do hrobu. Přežije Impérium… Povstane druhé impérium a vládcem tohoto impéria bude Papež – více než to, bude vládcem Evropy. Bude diktovat svá nařízení králům a oni ho budou poslouchat…“ (Andrea Lagarde, Římská církev ve středověku, 1915)

A jak se zařídí aby tento zákon všichni dodržovali?

Co třeba bezhotovostní platební styk. Jednoduchý nástroj k tomu, aby lidé, kteří budou na černé listině, nemohli nakupovat ani prodávat. V médiích již existuje mnoho článků o tom jak se postupně všude zavádí bezhotovostní systém - například:  Peníze nebudou třeba. Banky vyhlásily "křížovou výpravu" proti hotovostiKreditní karty jsou distribuovány chudým obyvatelům Indie.

Zjevení 13,16-17 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Je sobota znamením Božího lidu?

Zjevení 14,9-12 - „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Exodus 31,13,17 - „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul.  (Vírou v Ježíše Krista jsme i my syny duchovního Izraele, neboť na věřící v Krista přešlo zaslíbení dané Abrahamovi)

Nedělní zákon je pro boží lid znamením k útěku z měst

Jako pro křesťany v Judstvu, bylo obležení Jeruzaléma římským vojskem signálem k útěku, tak pro nás bude výstrahou, když si USA přisvojí moc zákonitě vynucovat svěcení papežské soboty. Pak bude čas, abychom opustili velká města a byli připraveni opustit také menší města, abychom v ústraní a odloučenosti hor hledali domov. (E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 464, 465 , 1885)

Až USA tak daleko opustí směrnice své ústavy, že vydají nedělní zákon, protestantismus podá ruku papežství. ( E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 712, 1889).

Nařízením vynucujícím papežské zřízení v porušení Zákona Božího se náš národ cele odloučí od spravedlnosti. Když protestantismus vztáhne svoji ruku přes oceán, aby se chopil ruky římské moci, když sáhne přes propast, aby si podal ruku se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne veškeré principy své Ústavy jakožto protestantské a republikánské vlády a učiní opatření pro šíření papežských lží a klamů, tehdy poznáme, že nastal čas pro satanovo dílo zázraků a že konec je blízko. (E.G.Whiteová 5T 451)

Jediné východisko

Nebojte se být Bohu věrní. Hospodin zaslíbil, že v každém utrpení, v každé těžkosti bude s námi. Nedopustí, abychom dostali zkoušky, které budou nad naše síly. Vzpomeňte si na statečnost mučedníků ve středověku, na statečnost reformátorů. Nebyla to statečnost z jejich lidských sil, ale Hospodin je k tomu uschopnil a obdařil je nadlidskou silou.  Upněte se k Ježíši Kristu, který sám musel tímto a ještě mnohem větším utrpením projít. Studujte Bibli, ujasněte si Biblické pravdy a naučte se je obhájit. Duch svatý vám to pak ve správný čas vše připomene. Připomínejte si stále mnohá Ježíšova zaslíbení a očekávejte tu nádhernou a nesrovnatelně větší odměnu v nebesích.

Posilujte se přemýšlením o Ježíši Kristu a našem novém domově. Přemýšlejte o Jeho druhém příchodu, kdy se konečně zjeví jako Král celého vesmíru a vy budete ti, kteří obstáli a obhájili před celým světem Jeho Boží zákon lásky.

Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: "Pohleďte!" Když vzhlédnou k nebi, uvidí duhu zaslíbení. Černé, zlověstné mraky zastírající oblohu se rozdělí a Boží lid se bude upřeně dívat do nebe jako kdysi Štěpán, Uvidí Boží slávu a Syna člověka sedícího na Božím trůnu. Na jeho těle postřehnou známky jeho pokoření a stejně jako andělé uslyší prosbu určenou Otci: "Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já." (J 17,24) Znovu zazní lahodný a vítězoslavný hlas: "Přicházejí! Přicházejí! Svatí, nevinní a neposkvrnění. Zachovali mé slovo a vytrvali, proto budou žít mezi anděly." Z bledých a třesoucích se rtů lidí, kteří se pevně drželi své víry, zazní vítězoslavné zvolání. Uprostřed noci Bůh projeví svou moc a vysvobodí svůj lid. Objeví se slunce a rozzáří se v plné síle. V rychlém sledu se budou ukazovat znamení a divy. Bezbožní budou hledět s hrůzou a zděšením na to, co se bude dít, zatímco spravedliví lidé budou sledovat se slavnostní radostí znamení svého vysvobození. (Velký spor věků, kapitola 40)


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Sedem znamení doby konca - Dustin Pestlin a Cami Oetman

783_sedem-znameni-doby-konca.jpg Prozkoumejte sedm neomylných znamení, že žijeme v době konce. Tato znamení se naplňují před našima očima. Nespěme. Buďme bdělí a připravujme se na velký den Ježíšova příchodu! ...
Vloženo: 24.10.2020
Zhlédnuto: 3675x

Vznik Adventismu, E.G.Whiteová - Proroctví Daniel 8, 9 kapitola

299_egw-vision-with-bible2.jpg Ode dne, kdy Adam s Evou s pláčem opustili bránu rajské zahrady, očekává Boží lid Pána, který zlomí moc Lucifera a obnoví pozemský ráj, který ztratil pádem do hříchu. Druhý příchod ...
Vloženo: 25.12.2010
Zhlédnuto: 176695x

Video - Falešné učení v posledních dnech

441_video_falesny_mesias.jpg Titulky k videu: Bible předpovídá morální úroveň lidstva na konci časů.  Jsme svědkové právě těchto věcí? Ježíš řekl v Matoušovi 24, 4-5, že v posledních dnech mnozí přijdou v Jeho jménu a budou ...
Vloženo: 03.06.2011
Zhlédnuto: 179716x

Počet zemětřesení dramaticky roste!

391_katastrofydruh.jpg Neustále stoupá počet zemětřesení po celé zemi. Mnozí lidé vnímají změny a nenormálnosti přírody a začínají si uvědomovat, že není  vše v pořádku. Uvědomují si, že se děje něco, co v ...
Vloženo: 11.03.2011
Zhlédnuto: 307003x

MP3 - Znamení doby konce světa - Prof. Dr. Walter Veith

266_znameni_konce_sveta.jpg V Bibli máme zaznamenána znamení, která předpovídají blížící se příchod Pána Ježíše Krista. Tyto znamení Ješíš Kristus zdělil svým učedníkům, aby nám jasně poukázal na to co se bude dít na ...
Vloženo: 16.11.2010
Zhlédnuto: 19620x

ZnameniCasu.cz - Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!