ZnameniCasu.cz (Na úvodní stránku) ZnameniCasu.cz

Lidé se ptají - bude konec světa?

Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

603_konec_sveta.jpg

Lidé se ptají - bude konec světa?

Vloženo: 19.12.2012
Zhlédnuto: 12355x
Témata: Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista
PrintTisk

Přišla jsem dnes do obchodu a paní prodavačka se bavila se svým kolegou o superbouři v New Yorku.  Rozběsněný živel  zaplavil pobřežní oblasti až čtyřmetrovými vlnami, osm milionů domácností se ocitlo bez proudu a milion lidí se musel na pokyn úřadů uchýlit do bezpečnějších míst. Dopad bouře je o to horší, že nejtíživěji zasáhla nejobydlenější oblasti Spojených států, hlavně město New York..... „Podívej co se tam děje za hrůzy a ještě k tomu  se tam znásilňuje....řekl pracovník supermarketu“ „No co se divíš“ odpovídá prodavačka „Vždyť má být ten konec světa“. To už nešlo mlčet a přidávám se do hovoru, „opravdu konec světa bude, ne sice teď koncem roku 2012, ale to jsou všechno znamení příchodu Ježíše Krista.“ Prodavačka přitakala, že tomu taky věří  a ráda si vzala letáky s informacemi kde si může objednat knížku „Velký spor věků“, která konec těchto dějin zla popisuje. Takových podobných rozhovorů stále přibývá a s tím, jak neskutečně stoupá intenzita a velikost přírodních katastrof se nelze divit, že se lidé stále častěji ptají „bude ten konec světa?“ Jsme na něj připraveni? Kdy to přijde? Máme se bát? Mám si pořídit balíček poslední záchrany?

V 19.století napsala Ellen Whiteová slova, která velmi připomínají dnešní situaci ve světě:

Je blízko doba, kdy velká města budou navštívena Božími soudy. V malé chvíli na tato města přijdou strašlivé otřesy. Jakkoli velké a pevné budou jejich budovy, jakkoli veliké množství požárních jednotek bude nasazeno, až se těchto budov dotkne Bůh, v několika minutách či hodinách budou v troskách. Bezbožná města tohoto světa mají být smetena metlou zničení. V katastrofách, které dnes postihují skvělé stavby a velké části měst, nám Bůh ukazuje to, co přijde na celý svět. - (7 Testimonies for the Church 82, 83).

Byla jsem požádána, abych předložila výstrahu, že mnoho měst pohroužených v přestoupeních a vrcholných hříších budou zničena zemětřesením, povodní a ohněm. Svět bude varován, že jest Bůh, který zjeví svou autoritu. Jeho neviditelné působení dovolí záhubu a smrt. V nic se obrátí všechna nashromážděná bohatství...(MS 35 1906)

Budou přicházet strašné neočekávané pohromy a katastrofy, budou následovat jedna za druhou. Jestli budete poslušni výstrah Božích , jestliže se navrátí církve na cestu poslušnosti, tenkrát bude na čas zdržena ruka ničitele. Půjdou-li však svedení lidé dále svými cestami, tupící Boží příkazy a hlásající lež jiným, Bůh sešle na ně neštěstí, aby je probudil. (MS 35 1906)

Pán nezničí v jednom okamžiku všechny přestupníky, ani všechny národy najednou. Bude trestat města a ta místa, kde se lidé odevzdali do vlastnictví satanských sil. S městy národů bude jednáno nesmlouvavě, ale přesto ještě nebudou navštívena tou nejvyšší nevolí Boží, protože se v nich ještě nalezne několik duší, které se oddělí od bludů nepřítele, budou litovat a obrátí se, zatímco ta ostatní masa bude zachována až ke dni hněvu Božího. ( Evangelism 27, 1906)

Jsme připraveni?

Ano, ta hrůza přírodních katastrof, hrůza zhoršujících se mezilidských vtahů, ochladnutí lásky mezi lidmi, zhoršující se finanční nejistota, obrovský nárůst okultismu ve veřejných médiích a mezi lidmi, zvyšující se strach, to vše jsou znamení toho, že Ježíš Kristus brzy přijde a lidstvo bude postaveno před Boží soud. Jsme na to připraveni? Jsme připraveni pohlédnout na mocného Boha, před kterým se i sám satan třese?  Jsme připraveni před ním pokleknout a nechat se soudit podle deseti neměnných přikázání Božího zákona? Přijali jsme Ježíše Krista opravdu do svého srdce a vyznali  své hříchy, abychom mohli přijmout Boží milost, kterou nám Ježíš Kristus díky své oběti za naše hříchy nabízí? Přijímáme každý den Kristovu sílu Ducha Svatého k tomu, abychom své hříchy opustili?

To jsou otázky, na které by si měl každý, kdo si chce zachránit svůj život odpovědět. Svůj život nezachráníme tím, že se budeme snažit zabezpečit budováním úkrytů a nakoupením hromady důležitých věcí a myšlenkami jen na záchranu svého pozemského života. Ne!  (Teď není řeč o základních potřebách, které byly dříve vždy samozřejmostí – pokud možno žít  na venkově, vlastnit kousek půdy pro pěstování s vlastní studnou a zajistit dřevo na topení, prostě přirozený život podle Božího plánu. Ale i to bude brzy bez pomoci Ježíše Krista k ničemu) Svůj opravdový život zachráníme jedině tím, že se svěříme Pánu Ježíši do Jeho péče a  vyznáme:

„Děkuji ti Pane Ježíši že mi nabízíš záchranu, pomoz mi mít v Tebe větší víru, očisti mne prosím od mých špatností a hříchů a pomoz mi více nehřešit. Jsem špatný, ale ty jsi za mne zaplatil, prosím dej mi svou milost drahý Pane Ježíši a  postarej se o mne svým Duchem svatým. Doveď mne do svého království. Proveď mne prosím touto těžkou dobou, pomoz mi rozumět Tvému slovu Bibli a nauč mne vše co mám vědět, abych byl zachráněn pro věčný život. Zařiď vše tak, abych měl sílu vydržet a nezradit Tě. Děkuji Ti za tvé milosrdenství i lásku a těším se až Tě brzy uvidím.

Jan 3, 16-17 - „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn.

Matouš 4,17 - Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“

Jakub 2, 10- 12  - Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezavraždíš.‘ Jestliže tedy necizoložíš, ale vraždíš, stal ses přestupníkem Zákona. Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody.

Juda 1,14-15 - ‚Hle, Pán přišel s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého‘ ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci

Známe datum konce světa?

Konec světa ani příchod Ježíše Krista ale nepřijde v předem určené datum, které by lidstvo znalo dopředu. Bible říká, že den ani hodinu nikdo nezná a proto můžete spolehlivě vědět, že každý kdo určuje přesné datum příchodu a konce světa není z Boha. Je  mnoho falešných teorií a učení, dokonce falešných poselství seslaných rádoby Ježíšem, ale tato poselství odporují slovům Bible. Slovo Boží je jediné měřítko, podle kterého lze poznat pravdivost, protože Bůh své slovo nikdy nemění. Bible říká, že poznáme, přibližující se Kristův příchod a že tato generace, která tato znamení uvidí nepomine dokud Kristus nepřijde. Proto buďme bdělí a připravujme se na Kristův příchod, ale nenechme se svést falešnými teoriemi nepocházejícími z Biblických proroctví.

Matouš 24,36-37 -„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka

Matouš 24,42-44 -Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“

Matouš 24,33-34 -Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane.

Co se ještě musí stát než Kristus přijde?

Bible dává obraz poslední doby v Matouš 24 kapitole, ale také tam hovoří a odvolává se na proroctví o kterých hovoří Daniel. Bible hovoří o několika událostech, které se ještě musí stát, než Kristův příchod prozáří zemi. Dokud se tato proroctví nevyplní, Kristus nepřijde! Všechna proroctví a poselství ukazující na dřívější příchod jsou proto falešná ať vypadají sebedůvěryhodněji, ať mluví jménem Ježíše Krista, ať jsou potvrzována zázraky a dojímají nesmírnou láskou! Je to faleš, před kterou Kristus důrazně varoval! V Bibli je totiž Boží láska vždy spojená i s poslušností Božího zákona, protože Bůh je láska ale i spravedlnost.

Biblická proroctví v knize Daniel a v Knize Zjevení Jana ukazují, co všechno se musí ještě před příchodem Krista stát. Svět nejen že bude ve strašném stavu, jak z hlediska přírodních katastrof a nesmírného morálního úpadu lidstva, ale musí zde být dvě mocnosti, které svět ovládnou. Musí zde být mocnosti, které budou všem dávat své znamení a pod pohrůžkou útlaku a později i smrti budou přikazovat přestupování Božího zákona. Tyto mocnosti, které budou mít v rukou veškerou moc světa jsou USA a Papežský systém. Nebudeme zde rozebírat podrobně tato proroctví, ta můžete prostudovat v těchto článcích Proroctví DanieleProroctví Zjevení Jana.  Když se ale podíváme pozorně do politického zákulisí, snažíme se zaslechnout i to, co není běžně v médiích, zjistíme, že naplnění těchto proroctví se přesně připravuje.

USA jako šelma ze země postupně mění svou tvář beránka a stále zvyšuje politický tlak na celý svět, a stejně tak tlak i na své vlastní obyvatelstvo. Vytvářejí zákony pro svůj vlastní lid pod záminkou ohrožení terorismem, které jsou vysoce protiústavní, a které by dříve neměli šanci vůbec projít. Tyto zákony umožňují stíhat bez soudem uznaného důvodu své vlastní obyvatele, trestat je a zabavovat majetek bez soudního nařízení.  Nejvyšší ústavní soud mezitím změnil složení zástupců lidu, které bylo po dlouhá léta v rovnováze mezi katolíky a protestanty, a ze zástupců ústavního soudu protestanté vymizeli.

Stejně tak druhá šelma z moře – Papežský systém výrazně posiluje svou moc. Podporuje výrazným způsobem ekumenické hnutí církví pod hlavičkou lásky a jednoty, postupně však smazává rozdíly mezi věroučnými body, za které protestantští reformátoři pokládali své životy.  Ekumenická rada církví sjednocuje věroučné body, které jsou v přímém rozporu s Božím slovem v Bibli. Například jedná se o tom, že všechny církve v rámci ekumenického hnutí si budou navzájem uznávat křty - dětí  i dospělých, slavnost památky večeře Páně včetně eucharistie atd. Což bylo dříve pro protestanty nemyslitelné. Také vznikla liga za uzákonění svěcení neděle, jako dne odpočinku. Neděle, jako den odpočinku nemá Biblické podložení. Jediným důvodem, proč všichni včetně protestantů světí neděli je nevědomé či vědomé uznání Katolické moci, která tvrdí, že má moc měnit Boží zákony a je nad Biblí. Vynucovaný nedělní odpočinek je oním znamením moci této šelmy.

Citáty z Katechismu: Jaký je důkaz, že církev má moc přikázat svátky? „Aktem změny soboty na neděli, kterou přijali i protestanté. Tak si totiž bez protestu protiřečí, když striktně zachovávají neděli a nesvětí většinu svátků, které církev přikázala.“

Můžete ještě jiným způsobem dokázat, že církev má moc ustanovit den odpočinku? „Kdyby církev neměla tuto moc, nemohla by dosadit zachovávání neděle, prvního dne v týdnu místo zachovávání soboty – sedmého dne. Tato změna se totiž neuskutečnila podle autority písma.“

Tímto spojením Katolické církve s odpadajícím protestantismem od své víry svých předků se postupně vytváří obraz té šelmy, přesně jak popisuje Písmo svaté.  Antikrist, který v té době povstane a mocně napodobí příchod skutečného Krista, bude vést lid k tomu, že byl zákon Boží změněn a místo soboty jako dne odpočinku je nyní nutné zachovávat neděli. A když i tento obraz šelmy spolu s USA a Papežským systémem a z něj vzešlým Antikristem budou vynucovat na věrném Božím lidu, aby pošlapával Boží přikázání a znesvěcoval sobotní den odpočinku, který je pečetí Božího lidu, tehdy budou naplněna proroctví Bible, tehdy bude čas, aby Bůh zasáhl a přišel na tento svět zjednat nápravu.

„Ne, (katolická) církev nesestoupí do hrobu. Přežije Impérium… Povstane druhé impérium a vládcem tohoto impéria bude Papež – více než to, bude vládcem Evropy. Bude diktovat svá nařízení králům a oni ho budou poslouchat…“ (Andrea Lagarde, Římská církev ve středověku, 1915)

TEPRVE TEHDY UVIDÍME SVÉHO VYKUPITELE, NE DŘÍVE!!

Proto jsou v Bibli napsána tato varovná proroctví a Zjevení Jana poukazuje na lid poslední doby. Bude to lid zachovávající Boží přikázání a mající Ježíšovo svědectví, které je Duchem proroctví.

Zjevení 12,17 - Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Zjevení 19,10 - Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.“

Zjevení 22, 18-21 - Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku. Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.

Balíček poslední záchrany:

Víra v Ježíše Krista a přijetí Jeho milosti
Vlastní kolena k pokání a vyznání hříchů
Síla Ducha svatého a touha hříchy opustit
Bible – slovo Boží
Důvěra v Kristova zaslíbení
Radost z naděje z blížícího se příchodu Krista
Poselství Ducha prorockého zaslíbeného v Bibli – „Velký spor Věků
Dle možnosti místo na venkově
Zbavení se finančních dluhů

S tímto balíčkem poslední záchrany máte jedinou šanci přežít! Pokud by jste si chtěli o balíčku poslední záchrany promluvit napište na adresu: redakce@znamenicasu.cz

Doporučené knihy:

Jak přežít konec světa - Věra Vesecká

Útěk k Bohu - Jim Hohenberger

Neděle přichází - G. Edward Reid


Související články z kategorie - Znamení doby konce, druhý příchod Ježíše Krista

Video - Opusťme své hříchy dokud nás Kristus ve svatyni očišťuje

672_stephen_bohr.jpg Starozákonní svatyně poukazuje symbolicky na to, jak Kristus  odstraňuje náš hřích ve svatyni nebeské, jako náš Velekněz. Oběť – beránek musel za hříšníka zemřít, ale pak musela jeho krev být ještě ...
Vloženo: 28.06.2014
Zhlédnuto: 7677x

Vzkaz pro Česko a Slovensko

425_ted_wilson.jpg Vzkaz pro všechny Čechy a Slováky. Co je podle br. Wilsona nejdůležitější myšlenka ze setkání Generální konference roku 2010. Přečtěte si také tyto povzbuzující kázání Teda Wilsona v PDF - zdroj: zrajedoraje.cz Pdf ...
Vloženo: 08.05.2011
Zhlédnuto: 142114x

Konec světa prosinec 2012, příchod antikrista, co na to Bible?

600_konec_sveta_2012.jpg Blíží se mnohými očekávané datum, datum které hýbe poslední dobou všemi médii. Na mail nám chodí různé dotazy ohledně tohoto data. Datum 21.12.2012, ke kterému končí Mayský kalendář. Bude apokalyptický konec ...
Vloženo: 09.12.2012
Zhlédnuto: 229433x

Bůh ztrestá svůj nevěrný lid - naplní se Ezechiel 9

618_hrich.jpg Historie Izraelského národa nám ukazuje na to, jak je Bůh milostivý, trpělivý, dlouhoshovívavý. Když ale Boží lid dosáhl hranice svého modloslužebnictví, nedbal na proroky,  neposlouchal Boží prosby o očištění a navrácení ...
Vloženo: 20.04.2013
Zhlédnuto: 6767x

Přicházející velká finanční krize je nevyhnutelná

478_graf-down.jpg Celý svět se potýká se stále většími finančními problémy. Mnoho lidí si začalo uvědomovat, že z tohoto začarovaného kruhu obrovských státních dluhů nevede cesta ven. Je jen otázkou krátkého času, kdy ...
Vloženo: 13.09.2011
Zhlédnuto: 196298x

ZnameniCasu.cz - Lidé se ptají - bude konec světa?